" /> -->

உலோகவியல் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வேதியியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. புலத்தூய்மையாக்கல் முறையினை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விவரி.

 2. (அ) எலிங்கம் வரைபடத்தினை பயன்படுத்தி பின்வரும் நிகழ்வுகளுக்கான நிபந்தனைகளை கண்டறிக.
  i . மெக்னீசியாவை அலுமினியத்தைக் கொண்டு ஒடுக்குதல் 
  ii. மெக்னீசியத்தைக் கொண்டு அலுமினாவை ஒடுக்குதல்.
  (ஆ) 983K வெப்பநிலைக்கு கீழ் கார்பனைக் காட்டிலும் கார்பன் மோனாக்ஸைடானது சிறந்த ஒடுக்கும் காரணி விளக்குக.  
  (இ) ஏறத்தாழ 1200K வெப்பநிலையில் Fe2O3 யைக் கார்பனைக் கொண்டு ஒடுக்க இயலுமா? 

 3. அலுமினியத்தின் மின்னாற் உலோகவியலை விளக்குக. 

 4. பின்வருவனவற்றை தகுந்த உதாரணங்களுடன் விளக்குக. 
  (அ) மாசு 
  (ஆ) கசடு

 5. வாயு நிலைமைத் தூய்மையாக்கலுக்கான அடிப்படைத் தேவைகளை தருக. 

 6. சயனைடு வேதிக் கழுவுதல் என்றால் என்ன?

 7. கார வேதிக் கழுவுதல் பற்றி எழுது.

 8. காந்த பிரிப்பு முறைபற்றி எழுது.

 9. காற்றில்லாச் சூழலில் வறுத்தல் பற்றி எழுதுக.

 10. உருக்குதல் பற்றி விவரி.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வேதியியல் - உலோகவியல் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Chemistry - Metallurgy Three Marks Questions )

Write your Comment