" /> -->

நிதிச் சந்தை – ஓர் அறிமுகம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. நன்கு அமைக்கப்பட்ட துறைகளின் கூறுகள் யாவை? 

 2. நிதிச்சந்தை - சிறு குறிப்பு வரைக. 

 3. உடனடிச் சந்தை என்றால் என்ன? 

 4. கடன் சந்தை என்றால் என்ன? 

 5. இரண்டாம் நிலைச் சந்தையில் விலை எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது? 

 6. சந்தைப்படுத்தப்படா சொத்துக்களுக்கு உதாரணம் தருக.

 7. முதல் நிலைச் சந்தை என்றால் என்ன?

 8. எதிர்கால சந்தை என்றால் என்ன? (அல்லது)
  முன்னோக்கிய சந்தை என்றால் என்ன?

 9. சந்தைப்படுத்தப்படும் சொத்துக்களுக்கு உதாரணம் தருக

 10. நிதிச் சந்தை தேசிய வளர்ச்சிக்கு எங்ஙனம் வழி செய்கிறது?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - நிதிச் சந்தை – ஓர் அறிமுகம் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Commerce - Introduction Financial Markets Two Marks Questions )

Write your Comment