குறியிலக்கு மேலாண்மை மற்றும் விதிவிலக்கு மேலாண்மை மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 3 = 15
 1. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் இயல்புகளை எழுதுக.

 2. குறியிலக்கு மேலாண்மையில் ஈடுபட்டுள்ள செயல்முறைகள் யாவை?

 3. விதிவிலக்கு மேலாண்மையில் உள்ள செயல்முறைகள் என்ன?

 4. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் ஏதேனும் நான்கு செயல்முறைகளைப் பட்டியலிடுக.

 5. மேலாளரின் நேரத்தை சேமிப்பது விதிவிலக்கு மேலாண்மையா? குறியிலக்கு மேலாண்மையா? காரணம் கூறுக.

 6. 5 x 5 = 25
 7. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் முக்கிய நன்மைகள் யாவை?

 8. விதிவிலக்கு மேலாண்மையின் நன்மைகள் என்ன?

 9. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் பல்வேறு குறைபாடுகளை விளக்குக.

 10. விதிவிலக்கு மேலாண்மையின் குறைபாடுகள் பற்றி விவாதிக்க.

 11. குறியிலக்கு மேலாண்மையின் இயல்புகள் யாவை?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th வணிகவியல் - குறியிலக்கு மேலாண்மை மற்றும் விதிவிலக்கு மேலாண்மை மூன்று மற்றும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 12th Commerce - Management By Objectives And Management By Exception Three and Five Marks Questions )

Write your Comment