மடக்கு அமைப்பு மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. மிகவும் கடினமான மடக்கு அமைப்பு

  (a)

  While

  (b)

  Do while

  (c)

  for

  (d)

  இவை ஏதுமில்லை

 2. ஒரு குறிப்பிட்ட தடவை மடக்கினை மீண்டும் மீண்டும் செயல்படுத்தும் மடக்கினை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது

  (a)

  வரம்பற்ற மடக்கு (Unbounded)

  (b)

  வரம்புக்குட்பட்ட மடக்கு (Bounded)

  (c)

  While மடக்கு

  (d)

  for மடக்கு

 3. கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனை கோவையின் மதிப்பு பூலியன்(சரி) ஆக இருந்தால் மடக்கின் கூற்றுகள் செயல்படுத்தப்படும் தவறு எனில் மடக்கு முடிவுக்கு வரும் எந்த மடக்கு இவ்வாறு செயல்படுகிறது.

  (a)

  for மடக்கு

  (b)

  while மடக்கு

  (c)

  foreach மடக்கு

  (d)

  மேற்கண்ட அனைத்தும்

 4. பின்வ ரும் PHP குறிமுறையை செயல்படுத்தும் போது உலவியில் எவ்வாறு தோன்றும்
  < ?php
  for (\($\)counter = 10; \($\)counter < 10;
  \($\)counter = \($\)counter + 5){
  Echo “Hello”;
  ? >

  (a)

  Hello Hello Hello Hello Hello

  (b)

  Hello Hello Hello

  (c)

  Hello

  (d)

  மேற்கண்ட எதுவும் இல்லை

 5. பின்வ ரும் PHP குறிமுறைக்கு
  வெ ளியீடு என்ன வாக இருக்கும்?
  < ?php
  for (\($\)x = -1; \($\)x < 10;--\($\)x)
  {
  print $x;
  }
  ? >

  (a)

  123456713910412

  (b)

  123456713910

  (c)

  1234567139104

  (d)

  முடிவில்லா மடக்கு

 6. 5 x 2 = 10
 7. for மடக்கின் கட்டளை அமைப்பை எழுதுக.

 8. foreach மடக்கின் கட்டளை அமைப்பை எழுதுக

 9. while மடக்கின் கட்டளை அமைப்பை எழுதுக.

 10. for மடக்கு மற்றும் foreach மடக்கினை ஒப்பிடுக.

 11. foreach மடக்கின் பயன் என்ன?

 12. 5 x 3 = 15
 13. மடக்கு அமைப்பின் சிறப்பியல்புகளை எழுதுக.

 14. மடக்கு அமைப்பின் பயன்களை எழுதுக.

 15. foreach மற்றும் While மடக்கினை வேறுபடுத்துக

 16. 'Do while' மடக்கினை பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக

 17. While மற்றும் Do while மடக்கினை வேறுபடுத்துக.

 18. 4 x 5 = 20
 19. மடக்கு கட்டமைப்பை விவரி.

 20. Do while மடக்கின் செயல்பாடுகளை விவரி.

 21. for கூற்றின் கருத்துருக்களை விவரி

 22. மடக்கு அமைப்பில் உள்ள அணியை பற்றி விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 12th Standard கணினி பயன்பாடுகள் Unit 7 மடக்கு அமைப்பு மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Computer Application Chapter 7 Looping Structure Model Question Paper )

Write your Comment