" /> -->

கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  7 x 1 = 7
 1. பைத்தானில் எத்தனை முக்கியமான கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு உள்ளன?

  (a)

  3

  (b)

  4

  (c)

  5

  (d)

  6

 2. elif என்பதன் விரிவாக்கம்

  (a)

  nested if

  (b)

  if..else

  (c)

  else if

  (d)

  if..elif

 3. எதுமிகவும் சுலபமான மடக்கு எது?

  (a)

  do..while

  (b)

  while

  (c)

  for

  (d)

  if..elif

 4. பின்வருவனவற்றில் எது jumb கூற்று கிடையாது?

  (a)

  for

  (b)

  goto

  (c)

  continue

  (d)

  break

 5. எந்த நிறுத்தற்குறி பின்வரும் அடிக்கோடிட்ட இடத்தில் இடம் பெற வேண்டும்?
  if < condition >_
  statements-block 1
  else:
  statements-block 2

  (a)

  ;

  (b)

  \(:\)

  (c)

  ::

  (d)

  !

 6. கூற்றுகளில் உள்ள ஒரு தொகுதியை பல தடவை நிறைவேற்ற பயன்படுவது எது?

  (a)

  மாற்று 

  (b)

  மடக்கு 

  (c)

  கிளைப்பிரிவு 

  (d)

  பொருள்கள் 

 7. ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நிறைவேற்றப்படும் கூற்று என்பது 

  (a)

  வரிசைமுறை 

  (b)

  மடக்கு 

  (c)

  மாற்று கூற்று 

  (d)

  பன்முறைச் செயல்கூற்று 

 8. 2 x 2 = 4
 9. அ) கூற்று 
  ஆ) செயற்குறி 
  இ) சிறப்பு சொல் 
  ஈ) குறிப்பெயர் 

 10. அ) continue 
  ஆ) for 
  இ) break 
  ஈ) pass 

 11. 10 x 2 = 20
 12. break கூற்றைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 13. கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பு என்றால் என்ன?

 14. range( ) செயற்கூறு குறிப்பு வரைக.

 15. மாற்று அல்லது கிளைப்பிரிப்பு என்றால் என்ன?

 16. if-else கூற்றின் செயல்பாட்டை விளக்கும் பாய்வு படத்தை வரைக.

 17. if கூற்றில் 'in' மற்றும் 'not in' பயன்பாட்டை பைத்தான் நிரலை கொண்டு விளக்கவும்.

 18. பைத்தானில் மடக்கு அமைப்புகளை எழுதுக.

 19. for மடக்கின் தொடரியலை எழுதுக.

 20. range ( ) செயற்கூறு எடுத்துக்கொள்ளும் மதிப்புகளை எழுதுக.

 21. Jump கூற்றின் பயனை எழுதுக.

 22. 3 x 3 = 9
 23. if..else அமைப்பைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

 24. while மடக்கின் பொதுவடிவம் யாது?

 25. break மற்றும் continue கூற்றுகளின் வேறுபாடு யாது?

 26. 2 x 5 = 10
 27. கீழ்காணும் நிரலின் வெளியீட்டை எழுதுக.
  for i in range (1,6):
  for j in range (1, i+l):
  print (i, end = ' ')
  prfnt (end = '\n')

 28. கீழ்க்காணும் அமைப்பில் எண்களை அச்சிடுவதை விளக்கும் நிரலை எழுதுக.
  1)
  5 5 5 5 5 
  4 4 4 4 
  3 3 3 
  2 2
  1
  2)
  1 2 3 4 5
  1 2 3 4 
  1 2 3
  1 2
  1

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணினி அறிவியல் - கட்டுப்பாட்டுக் கட்டமைப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Control Structures Model Question Paper )

Write your Comment