" /> -->

பைத்தான் மற்றும் CSV கோப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. பின்வரும் எது கோப்பு முறைமை கிடையாது?

  (a)

  (b)

  (c)

  (d)

 2. பின்வரும் எந்த முறைமையில் CSV கோப்பினை திறக்க முறைமையை குறிப்பிடலாம்?

  (a)

  உரை 

  (b)

  இருபரிமாண 

  (c)

  படிக்கும் 

  (d)

  அ அல்லது ஆ 

 3. பின்வரும் எந்த முறைமைகள் பயன்படுத்தி பைத்தானில் ஒரு சிறிய கோப்பினை உருவாக்கலாம்?

  (a)

  'w'

  (b)

  'x'

  (c)

  'a'

  (d)

  இவையெல்லாம் 

 4. f = Open ("sample. text") என்ற கூற்றுக்கு இணையான முறைமை எது?

  (a)

  r

  (b)

  x

  (c)

  x அல்லது a 

  (d)

  r அல்லது r+

 5. பின்வரும் எத்தனை முறைகளில் CSV கோப்பின் தரவுகளை படிக்கலாம்?

  (a)

  3

  (b)

  2

  (c)

  4

  (d)

  5

 6. 5 x 2 = 10
 7. DicReader எவ்வாறு வேலை செய்கிறது?

 8. ordered.dict என்றால் என்ன?

 9. writer ( ) மற்றும் writerow ( ) செயற்கூறின் வேறுபாட்டை எழுதுக.

 10. கோப்பினில் மாற்றம் செய்தல் என்றால் என்ன?

 11. வரிமுறிப்பான் - சிறுகுறிப்பு வரைக.

 12. 5 x 3 = 15
 13. சாதாரண CSV கோப்பினை எவ்வாறு உருவாக்கலாம்?

 14. எக்ஸ்லை பயன்படுத்தி CSV கோப்பினை எவ்வாறு உருவாக்குவாய்?

 15. reader( ) செயற்கூறின் தொடரியலை எழுதுக.

 16. ஒரு ஒரு புதிய CSV கோப்பினை உருவாக்கவும் [அல்லது] ஏற்கனவே உள்ள கோப்பில் மாற்றங்கள் செய்யும் வழிமுறைகளை எழுதுக.

 17. csv.writer ( ) செயற்கூறின் தொடரியலை எழுதி அதன் அளபுருகளை விளக்கவும்.

 18. 4 x 5 = 20
 19. பயனரால் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள பிரிப்பானைக் கொண்டுள்ள '\(_{ | }^{ | }\)' கொண்டு CSV கோப்பினை படிக்கும் பைத்தான் நிரலை எழுதுக.

 20. ஒரு CSV கோப்பினில் குறிப்பிட்ட புலத்தை மட்டும் படிக்கும் பைத்தான் நிரலை எழுதுக.

 21. தனியப்பன் Dialects உடன் CSV கோப்பாக Dictionary-ல் எழுதும் பைத்தான் நிரலை எழுதுக.

 22. இயங்கு நேரத்தில் தரவினை பெற்று CSV கோப்பினில் எழுதும் பைத்தான் நிரலை எழுதுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணினி அறிவியல் - பைத்தான் மற்றும் CSV கோப்புகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Computer Science - Python And Csv Files Model Question Paper )

Write your Comment