" /> -->

வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமான கோட்பாடுகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. புதிய தொழில்நுட்பம், மூலதன செறிவு காரணமாக தோன்றும் வேலையின்மை

  (a)

  அமைப்புசார் வேலையின்மை

  (b)

  தொழில்நுட்ப வேலையின்மை

  (c)

  பருவகால வேலையின்மை

  (d)

  மறைமுக வேலையின்மை

 2. தொகு அளிப்பின் கூறுகள் எத்தனை பகுதிகளைக் கொண்டது?

  (a)

  3

  (b)

  4

  (c)

  1

  (d)

  2

 3. உழைப்பாளர்களின் தேவை அளிப்பில் சமநிலையற்ற தன்மை உள்ள வேலையின்மை _________.

  (a)

  உடன்பாடில்லா வேலையின்மை

  (b)

  கற்றோர் வேலையின்மை

  (c)

  பருவகால வேலையின்மை

  (d)

  தொழில்நுட்ப வேலையின்மை

 4. ஆடம் ஸ்மித் "நாடுகளின் செல்வம் பற்றிய இயல்பு & காரணங்கள்" அடங்கிய புத்தகத்தை வெளியிட்ட ஆண்டு _________.

  (a)

  1767

  (b)

  1776

  (c)

  1676

  (d)

  1176

 5. அளிப்பு அதற்கான தேவையை தானே உருவாக்கும் என்ற கருத்தை வெளியிட்டவர்

  (a)

  J.M. கீன்ஸ்

  (b)

  J.S. மில்

  (c)

  J.B. சே

  (d)

  A.C. பிகு

 6. 5 x 2 = 10
 7. உடன்பாடில்லா (Frictional) வேலையின்மை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

 8. தற்போதுள்ள சூழலில் ஆள் குறைப்பிற்கான காரணத்தைத் தருக.

 9. சே விதியின் எடுகாள்களை பட்டியிலிடுக.

 10. "விளைவுத் தேவை" என்றால் என்ன?

 11. தொகு அளிப்பின் கூறுகள் யாவை?

 12. 5 x 3 = 15
 13. தொன்மையியத்தையும் கீன்ஸியத்தையும் ஒப்பிடுக.(ஏதேனும் ஐந்து)

 14. வேலையின்மை எத்தனை வகைப்படும் அவை யாவை?

 15. தொகு தேவை என்றால் என்ன?

 16. மூலதனத்தின் இறுதிநிலை உற்பத்தித் திறன் என்றால் என்ன?

 17. ரொக்க இருப்பு வீதத்தை நிர்மானிக்கும் காரணிகள் யாவை?

 18. 4 x 5 = 20
 19. வேலையின்மைகளின் வகைகளை விவரி.

 20. சேயின் அங்காடி விதியினை திறனாய்வு செய்க.

 21. ADF மற்றும் ASF க்கு இடையிலான சமநிலையை வரைபடம் மூலம் விவரி.

 22. தொன்மைக் கோட்பாடு மற்றும் கீன்ஸ் கோட்பாடு ஆகியவற்றிக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை விளக்குக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th பொருளியல் - வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமான கோட்பாடுகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Economics - Theories Of Employment And Income Model Question Paper )

Write your Comment