" /> -->

கலப்பு எண்கள் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:40:00 Hrs
Total Marks : 30
  25 x 1 = 25
 1. in + in+1 + in+2 + in+3 –ன் மதிப்பு

  (a)

  0

  (b)

  1

  (c)

  -1

  (d)

  i

 2. ஒரு கலப்பெண்ணின் இணை கலப்பெண் \(\frac { 1 }{ i-2 } \) எனில், அந்த கலப்பெண்

  (a)

  \(\frac { 1 }{ i+2 } \)

  (b)

  \(\frac { -1 }{ i+2 } \)

  (c)

  \(\frac { -1 }{ i-2 } \)

  (d)

  \(\frac { 1 }{ i-2 } \)

 3. z எனும் பூஜ்ஜியமற்ற கலப்பெண்ணிற்கு 2iz2\(\bar { z } \) எனில், |z| –ன் மதிப்பு

  (a)

  \(\frac { 1 }{ 2 } \)

  (b)

  1

  (c)

  2

  (d)

  3

 4. |z - 2 + i| ≤ 2 எனில், |z| - மீப்பெரு மதிப்பு

  (a)

  \(\sqrt { 3 } \) - 2

  (b)

  \(\sqrt { 3 } \) + 2

  (c)

  \(\sqrt { 5 } \) - 2

  (d)

  \(\sqrt { 5 } \) + 2

 5. |z| = 1 எனில் \(\frac { 1+z }{ 1+\bar { z } }\) –ன் மதிப்பு

  (a)

  z

  (b)

  \(\bar { z } \)

  (c)

  \(\frac{1}{z}\)

  (d)

  1

 6. |z1| = 1, |z2| = 2, |z3| = 3 மற்றும் |9z1z2 + 4z1z3 + z2z3| = 12 எனில், |z+ z2 + z3| –ன் மதிப்பு

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  4

 7. z என்ற கலப்பெண்ணானது z∈ C\R ஆகவும் z + \(\frac1{z}\) ∈ R எனவும் இருந்தால், |z| - மதிப்பு

  (a)

  0

  (b)

  1

  (c)

  2

  (d)

  3

 8. \(\frac { z-1 }{ z+1 } \) என்பது ழுழுவதும் கற்பனை எனில், z–ன் மதிப்பு

  (a)

  \(\frac12\)

  (b)

  1

  (c)

  2

  (d)

  3

 9. \(\frac { 3 }{ -1+i } \) என்ற கலப்பெண்ணின் முதன்மை வீச்சு

  (a)

  \(\frac { -5\pi }{ 6 } \)

  (b)

  \(\frac { -2\pi }{ 3 } \)

  (c)

  \(\frac { -3\pi }{ 4 } \)

  (d)

  \(\frac { -\pi }{ 2 } \)

 10. (1 + i) (1 + 2i) (1 + 3i) .... (1 + ni) = x + iy எனில், 2.5.10 .... (1 + n2) –ன் மதிப்பு

  (a)

  1

  (b)

  i

  (c)

  x2 + y2

  (d)

  1 + n2

 11. \(\frac { { (1+i\sqrt { 3 } ) }^{ 2 } }{ 4i(1-i\sqrt { 3 } ) } \) என்ற கலப்பெண்ணின் முதன்மை வீச்சு

  (a)

  \(\frac { 2\pi }{ 3 } \)

  (b)

  \(\frac { \pi }{ 6 } \)

  (c)

  \(\frac { 5\pi }{ 6 } \)

  (d)

  \(\frac { \pi }{ 2 } \)

 12. \({ \left( cos\frac { \pi }{ 3 } +isin\frac { \pi }{ 3 } \right) }^{ \frac { 3 }{ 4 } }\) i–ன் எல்லா நான்கு மதிப்புகளின் பெருக்குத் தொகை

  (a)

  -2

  (b)

  -1

  (c)

  1

  (d)

  2

 13. \({ \left( \frac { 1+i\sqrt { 3 } }{ 1-i\sqrt { 3 } } \right) }^{ 10 }\) –ன் மதிப்பு

  (a)

  \(cis\frac { 2\pi }{ 3 } \)

  (b)

  \(cis\frac { 4\pi }{ 3 } \)

  (c)

  \(-cis\frac { 2\pi }{ 3 } \)

  (d)

  \(-cis\frac { 4\pi }{ 3 } \)

 14. (1 + i) (1 + i2) (1 + i3) (1 + i4) - ன் மதிப்பு

  (a)

  2

  (b)

  0

  (c)

  1

  (d)

  i

 15. i2 = -1 எனில், i1 + i2 + i3 + ... + 1000 உறுப்புகள்

  (a)

  1

  (b)

  -1

  (c)

  (d)

  0

 16. z = cos\(\frac { \pi }{ 4 } +isin\frac { \pi }{ 6 } \) எனில்,

  (a)

  |z| = 1, arg (z) = \(\frac { \pi }{ 4 } \)

  (b)

  |z| = 1, arg (z) = \(\frac { \pi }{ 6 } \)

  (c)

  |z| = \(\frac { \sqrt { 3 } }{ 2 } ,arg(z)=\frac { 5\pi }{ 24 } \)

  (d)

  |z| = \(\frac { \sqrt { 3 } }{ 2 } \), arg(z) = tan-1\(\left( \frac { 1 }{ \sqrt { 2 } } \right) \)

 17. (1 + i) - ன் வீச்சின் முதன்மை மதிப்பு

  (a)

  \(\frac { \pi }{ 4 } \)

  (b)

  \(\frac { \pi }{ 12 } \)

  (c)

  \(\frac { 3\pi }{ 4 } \)

  (d)

 18. a = 1 + i எனில், a2 =

  (a)

  1 - i 

  (b)

  2i 

  (c)

  (1 + i)(1 - i)

  (d)

  i - 1

 19. z = 1 - cos θ + i sin θ எனில், |z| =

  (a)

  2 sin \(\frac { 1 }{ 3 } \)

  (b)

  \(2cos\frac { \theta }{ 2 } \)

  (c)

  \(2|sin\frac { \theta }{ 2 } |\)

  (d)

  \(2|cos\frac { \theta }{ 2 } |\)

 20. \(\frac 1 {i}\) - ன் வீச்சு

  (a)

  0

  (b)

  \(\frac { \pi }{ 2 } \)

  (c)

  -\(\frac { \pi }{ 2 } \)

  (d)

  π

 21. \(\left| \frac { i+z }{ i-z } \right| \) = 1 என்பதை நிறைவு செய்யும் கலப்பெண் z அமைந்திருப்பத்து

  (a)

  வட்டம் x2 + y2 = 1

  (b)

  x - அச்சு

  (c)

  y - அச்சு

  (d)

  கோடு x + y = 1

 22. zn = cos \(\frac { n\pi }{ 3 } \) + isin \(\frac { n\pi }{ 3 } \) z1, z2 ... z6 =

  (a)

  1

  (b)

  -1

  (c)

  i

  (d)

  -i

 23. ω ஒன்றின் மூன்றாம் படி மூலம் எனில், (1 - ω) (1 - ω2) (1 - ω4) (1 - ω8) இன் மதிப்பானது

  (a)

  9

  (b)

  -9

  (c)

  16

  (d)

  32

 24. \(\frac { 1+2i }{ 1-{ (1-i) }^{ 2 } } \) இணை ___________

  (a)

  \(\frac { 1+2i }{ 1-{ (1+i) }^{ 2 } } \)

  (b)

  \(\frac { 5 }{ 1-{ (1-i) }^{ 2 } } \)

  (c)

  \(\frac { 1-2i }{ 1+{ (1+i) }^{ 2 } } \)

  (d)

  \(\frac { 1+2i }{ 1+{ (1-i) }^{ 2 } } \)

 25. xr = cos \(\left( \frac { \pi }{ { 2 }^{ r } } \right) +isin\left( \frac { \pi }{ { 2 }^{ r } } \right) \) எனில், x1, x2, x3 .... x

  (a)

  -∞

  (b)

  -2

  (c)

  -1

  (d)

  0

 26. 5 x 1 = 5
 27. Re (z)

 28. (1)

  2nπ - \(\frac { \pi }{ 2 } \)

 29. z என்பது மெய்

 30. (2)

  2nㅠ

 31. |z1 + z2|

 32. (3)

  ≤|z1| - |z2|

 33. arg (0)

 34. (4)

  z = \(\bar { z } \)

 35. arg (-i)

 36. (5)

  \(\frac { z+\bar { z } }{ 2 } \)

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th கணிதம் Chapter 2 கலப்பு எண்கள் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Maths Chapter 2 Complex Numbers One Marks Model Question Paper )

Write your Comment