" /> -->

இலாப நோக்கமற்ற அமைப்புகளின் கணக்குகள் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணக்குப்பதிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  4 x 1 = 4
 1. பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கு ஒரு

  (a)

  பெயரளவு கணக்கு

  (b)

  சொத்து கணக்கு

  (c)

  ஆள்சார் கணக்கு

  (d)

  பிரதிநிதித்துவ ஆள்சார் கணக்கு

 2. பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கின் இருப்பு காட்டுவது

  (a)

  அந்த ஆண்டில் ஏற்பட்ட நட்டம்

  (b)

  அந்த ஆண்டின் செலவுகளைக் காட்டிலும் மிகுதியான வருமானம்

  (c)

  அந்த ஆண்டின் மொத்த ரொக்கச் செலுத்தல்கள்

  (d)

  அந்நாளைய ரொக்க மற்றும் வங்கி இருப்பு

 3. நடப்பாண்டில் பெறவேண்டிய சந்தா இன்னும் பெறாதது

  (a)

  ஒரு சொத்து

  (b)

  ஒரு பொறுப்பு

  (c)

  ஒரு செலவு 

  (d)

  தவிர்க்கப்பட வேண்டிய ஒன்று 

 4. ஒரு மன்றத்தில் உள்ள 500 உறுப்பினர்கள், ஆண்டு சந்தாவாக ரூ.100 செலுத்துகின்றனர்.நடப்பாண்டில் கூடியுள்ள சந்தா இன்னமும் பெறப்படாதது ரூ. 200; முன்கூட்டிப் பெற்ற சந்தா ரூ.300. வருவாய் மற்றும் செலவினக் கணக்கில் காட்டப்பட்டப்பட வேண்டிய சந்தா தொகையினைக் கண்டறியவும்.

  (a)

  ரூ 50,000

  (b)

  ரூ 50,200

  (c)

  ரூ 49,000

  (d)

  ரூ 49,800

 5. 5 x 2 = 10
 6. ஊட்டி மனமகிழ் மன்றத்தின் பின்வரும் பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கிலிருந்து 2018, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய வருவாய் மற்றும் செலவினக் கணக்கினைத் தயாரிக்கவும்.

  பெறுதல்கள் ரூ செலுத்தல்கள் ரூ
  தொடக்க இருப்பு   விளையாட்டுப் பொருள்கள் வாங்கியது 10,000
  கைரொக்கம்  5,000 எழுதுபொருளுக்காக செலுத்தியது 7,000
  வாடகைப் பெற்றது 10,000 கணிப்பொறி வாங்கியது 25,000
  முதலீடுகள் விற்றது 8,000 சம்பளம்  20,000
  சந்தா பெற்றது 54,000 இறுதி இருப்பு  
      கைரொக்கம் 15,000
    77,000   77,000
 7. ஒரு சங்கத்தின் பின்வரும் விவரங்களிலிருந்து 2018 ஆம் ஆண்டு சந்தா மூலம் பெற்ற வருமானத்தைக் கணக்கிடவும்.

  விவரம் 1.1.2018
  ரூ
  31.12.2018
  ரூ
  பெறவேண்டிய சந்தா  10,000 7,000
  முன்கூட்டிப் பெற்ற சந்தா  3,000 5,000

  2018 ஆம் ஆண்டில் பெற்ற சந்தா ரூ.1,50,000.

 8. பின்வரும் விவரங்கள் ஒரு சங்கத்தின் 2017-2018 ஆம் ஆண்டுக்குரிய இறுதிக் கணக்குகளில் எவ்வாறுதோன்றும்?

  விவரம் ரூ
  1.4.2017 அன்று பரிசு நிதி 60,000
  1.4.2017 அன்று பரிசு நிதிக்கான முதலீடு 60,000
  பரிசு நிதி முதலீடு மீதான வட்டிப் பெற்றது 6,000
  பரிசுகள் வழங்கியது 8,000
  பரிசு நிதிக்காக நன்கொடைப் பெற்றது 12,000
 9. பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கு என்றால் என்ன?

 10. உயில்கொடை என்றால் என்ன?

 11. 2 x 3 = 6
 12. வருவாய் மற்றும் செலவினக் கணக்கு என்றால் என்ன

 13. கீழ்க்காணும் பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கு மற்றும் கூடுதல் தகவல்களிலிருந்து 2018, டிசம்பர் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய வருவாய் மற்றும் செலவினக் கணக்கில் காட்டப்படவேண்டிய சந்தாத் தொகையினைக் கணக்கிடவும்.

  பெறுதல்கள்  ரூ ரூ செலுத்தல்கள் ரூ
  சந்தா        
  2017 28,000      
  2018 1,72,000      
  2019 12,000 2,12,000    
           

  கூடுதல் தகவல்கள்: 2018 ஆம் ஆண்டில் பெறவேண்டிய சந்தா ரூ8,000.

 14. 2 x 5 = 10
 15. பூம்புகார் இலக்கிய மன்றத்தின் கீழ்க்காணும் தகவல்களிலிருந்து 2019, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கினைத் தயார் செய்யவும்

  விவரம்  ரூ  விவரம்  ரூ 
  தொடக்க இருப்பு (1.4.2018) 5,000 சந்தா பெற்றது 20,000
  வங்கி மேல்வரைப்பற்று (1.4.2018) 4,000 பழுது பார்த்தல் மற்றும் புதுப்பித்தல் 2,500
  அச்சு மற்றும் எழுதுபொருள் 1,500 போக்குவரத்துச் செலவுகள்  2,750
  வட்டி செலுத்தியது 3,250 புத்தகங்கள் வாங்கியது 10,000
  சிற்றுண்டி வாங்கியது 1,500 பல்வகை வரவுகள் 750
  கொடுபட வேண்டிய சம்பளம்  2,000 அரசிடமிருந்து பெற்ற மானி 6,000
  அறக்கொடை நிதி பெற்றது 2,000 சிற்றுண்டி விற்றது. 1,500
  ஒளியூட்டுக் கட்டணம் 1,300 கட்டடம் மீதான தேய்மானம் 2,000
      வங்கி ரொக்கம் (31.3.2019) 2,000
 16. டில்லி இலக்கிய மன்றத்தின் 2019, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய ரொக்க நடவடிக்கைகளின் தொகுப்பு பின்வருமாறு.
   

  ப டில்லி இலக்கிய மன்றம் 2016, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய பெறுதல்கள் மற்றும் செலுத்தல்கள் கணக்கு வ
  பெறுதல்கள் ரூ செலுத்தல்கள் ரூ
  இருப்பு கீ/கொ   வாடகையும் வீதமும் 21,000
  கைரொக்கம் 3,200 விரிவுரை கட்டணம் 4,500
  நுழைவுக் கட்டணம் 2,300 பல்வகைச் செலவுகள் 7,200
  சந்தா 46,000 நிலை வைப்பு 40,000
  ஆயுள் உறுப்பினர் கட்டணம் 2,500 இருப்பு கீ/இ  
  நிலை வைப்பின் மீதான வட்டி பெற்றது 500 கைரொக்கம் 4,300
  அறைகலன் விற்றது (1.4.2018) 22,500    
  (ஏட்டு மதிப்பு Rs. 25,000)      
    77,000   77,000

  கூடுதல் தகவல்கள்:
  (அ) ஆண்டு தொடக்கத்தில் மன்றத்தில் இருந்த நூல்கள் மதிப்பு ரூ.20,000 மற்றும் அறைகலன் மதிப்பு ரூ. 40,000.
  (ஆ) நடப்பாண்டில் முன்கூட்டிப் பெற்ற சந்தா ரூ.1,000.
  சங்கத்தின் 2019, மார்ச் 31 ஆம் நாளோடு முடிவடையும் ஆண்டுக்குரிய வருவாய் மற்றும் செலவினக் கணக்கையும் அந்நாளைய இருப்புநிலைக் குறிப்பையும் தயார் செய்யவும்.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard கணக்குப்பதிவியல் - இலாப நோக்கமற்ற அமைப்புகளின் கணக்குகள் Book Back Questions ( 12th Standard Accountancy - Accounts of Not-For-Profit Organisation Book Back Questions )

Write your Comment