" /> -->

தாவரவியல் - தாவரங்களில் பாலிலா இனப்பெருக்கம் மற்றும் பாலினப்பெருக்கம் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் சரியான கூற்றினை தேர்வு செய்யவும்.

  (a)

  பாலிலா இனப்பெருக்கத்தில் கேமீட்கள் ஈடுபடுகின்றன.

  (b)

  பாக்டீரியங்கள் மொட்டுவிடுதல் வழி பாலிலா இனப்பெருக்கம்

  (c)

  கொனிடியங்களைத் தோற்றுவித்தல் ஒரு பாலினப்பெருக்க முறையாகும்

  (d)

  ஈஸ்ட் மொட்டுவிடுதல் வழி இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன

 2. சரியாக பொருந்திய இணையைத் தேர்வு செய்க..

  (a)

  கிழங்கு - அல்லியம் சீப்பா

  (b)

  தரைகீழ் உந்துதண்டு - பிஸ்டியா

  (c)

  மட்ட நிலத் தண்டு - மியூசா

  (d)

  வேர்விடும் ஓடுதண்டு - ஜிஞ்ஜிஃபெர்

 3. மூடுவிதைத் தாவரங்களில் ஆண் கேமீட்டகத் தாவரத்தின் முதல் செல்

  (a)

  நுண்வித்து

  (b)

  பெருவித்து

  (c)

  உட்கரு

  (d)

  முதல்நிலை கருவூண் திசு

 4. தவறான இணையைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

  (a)

  ஸ்போரோபொலினின் - மகரந்தத்துகளின் எக்சைன்

  (b)

  டபீட்டம் - நுண்வித்துகளின் வளர்ச்சிக்கான ஊட்டத்திசு

  (c)

  சூல் திசு - வளரும் கருவிற்கான ஊட்டத்திசு

  (d)

  வழி நடத்தி -  சூல்துளை நோக்கி மகரந்தக் குழாய் வழி நடத்துதல்

 5. உறுதிச்சொ ல் – தொல்லுயிர் படிவுகளில் ஸ்போரோபொலினின் மகரந்த் துகளை நீண்ட நாட்களுக்குப் பாதுகாக்கிறது.
  காரணம்: ஸ்போரோபொலினின்  இயற்பியல் மற்றும் உயிரியல் சிதை விலிருந்து தாங்குகிறது.

  (a)

  உறுதிச்சொல் சரி, காரணம் தவறு

  (b)

  உறுதிச்சொல் தவறு, காரணம் சரி

  (c)

  உறுதிச்சொ ல், காரணம் – இரண்டும் தவறு

  (d)

  உறுதிச்சொல் , காரணம் – இரண்டும் சரி

 6. கொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் எது பெரு கேமீட்டகத் தாவரத்தைக் குறிக்கிறது.

  (a)

  சூல்

  (b)

  கருப்பை

  (c)

  சூல்திசு

  (d)

  கருவூண் திசு

 7. விதையில் சூல்காம்பினால் ஏற்படும் தழும்பு எது?

  (a)

  விதை உள்ளுறை

  (b)

  முளைவேர்

  (c)

  விதையிலை மேல்தண்டு

  (d)

  விதைத்தழும்பு

 8. முளைவேர் உறை காணப்படும் தாவரம்

  (a)

  நெல்

  (b)

  பீன்ஸ்

  (c)

  பட்டாணி

  (d)

  டிரைடாக்ஸ்

 9. கருவுறா கனிகளில் இது காணப்படுவதில்லை.

  (a)

  எண்டோகார்ப்

  (b)

  எப்பிகார்ப்

  (c)

  மீசோகார்ப்

  (d)

  விதை

 10. பெரும்பாலான தாவரங்களில் மகரந்த்துகள் வெளியேறும் நிலை

  (a)

  1 செல்நிலை

  (b)

  2 செல்நிலை

  (c)

  3 செல்நிலை

  (d)

  4 செல்நிலை

 11. 5 x 2 = 10
 12. இனப்பெருக்கம் என்றால் என்ன?

 13. கருவியலுக்கு ஹாப்மீஸ்டரின் பங்களிப்பை குறிப்பிடுக.

 14. பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு பிரையோஃபில்ல இலை புதிய தாவரங்களை தோற்றுவிக்கிறது எவ்வாறு?

 15. ஒட்டுதல் மற்றும் பதியமிடல் வேறுபடுத்துக.

 16. ‘அபாய நிலை மற்றும் அரிதான தாவர சிற்றினங்கள் பெருகுவதற்கு திசு வளர்ப்பு சிறந்த முறையாகும்’. விவாதி.

 17. 5 x 3 = 15
 18. தாவர இனப்பெருக்கத்தில் நவீன முறைகளின் முக்கியத்துவம் பற்றி விவரி.

 19. கான்தரோஃபில்லி என்றால் என்ன?

 20. தன்-மகரந்தச்சேர்க்கையைத் தடுக்க இருபால் மலர்கள் மேற்கொள்ளும் ஏதேனும் இரண்டு உத்திகளைப் பட்டியிலிடுக.

 21. ‘எண்டோதீசியம் மகரந்தப்பை வெடித்தலுடன் தொடர்புடையது’. இக்கூற்றை நியாயப்படுத்துக.

 22. டபீட்டத்தின் பணிகளை பட்டியலிடுக.

 23. 3 x 5 = 15
 24. போலன்கிட் பற்றி சிறுகுறிப்பு வரைக.

 25. திறந்த விதைத்தாவரங்களிலும், மூடுவிதைத் தாவரங்களிலும் நடைபெ றும் மகரந்தச்சேர்ககை வேறுபட்டது’. காரணங்களைக் கூறுக.

 26. கருவூண்திசு என்றால் என்ன? அதன் வகைகளை விவரி.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard தாவரவியல் - தாவரங்களில் பாலிலா இனப்பெருக்கம் மற்றும் பாலினப்பெருக்கம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Botany - Asexual And Sexual Reproduction In Plants Model Question Paper )

Write your Comment