" /> -->

தரவுதள மேலாண்மை அமைப்பு – அறிமுகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி பயன்பாடுகள்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. தரவுத்தளத்திலிருந்து தகவலை பெ றுவதற்கு எந்த மொழி பயன்படுகிறது?

  (a)

  உறவு நிலை (Relational)

  (b)

  கட்டமைப்பு (Structural)

  (c)

  வினவல் (Query)

  (d)

  தொகுப்பி (Compiler)

 2.  _______ விளக்கப்படம் தரவுதளத்தை தருக்க கட்டமைப்பு வரைபடமாக தருகிறது.

  (a)

  (E – R (Entity – Relationship)

  (b)

  உருப்பொருள்

  (c)

  கட்டமைப்பு குறிப்பு

  (d)

  தரவுதளம்

 3. Tuble என்ப து உறவுநிலை தரவுதளத்தில் _________ யை குறிக்கிறது

  (a)

  அட்டவணை

  (b)

  வரிசை

  (c)

  நெடுவரிசை

  (d)

   பொருள்

 4. MySQL – யை பயன்படுத்தி தகவல்களை உருவாக்குவது

  (a)

  SQL

  (b)

  Network calls

  (c)

  Java

  (d)

  API’s

 5. ஒரு முழு தரவுதளத்தின் கட்டமைப்பை _________ ன் மூலம் mysql தரவுதளத்தில் அறியப்படுகிறது.

  (a)

  Schema – திட்டம்

  (b)

  View – பார்வை

  (c)

  Instance – நிகழ்வு

  (d)

  table – அட்டவணை

 6. 10 x 2 = 20
 7. தரவு மாதிரியை (Data model) வரையரு மற்றும் தரவு மாதிரி வகைகளை பட்டியலிடவும்

 8. ஒற்றை (Single) மற்றும் பல (multi) மதிப்பு பண்புக்கூறுகளை பட்டியலிடுக

 9. ACID பண்புகள் யாவை?

 10. SQL பற்றி குறிப்பு வரைக?

 11. SQL மற்றும் MYSQL க்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக

 12. உறவுநிலை தரவுதளத்தின் சில நன்மைகளை கூறு.

 13. DBMS-ன் குறிப்பிடத்தக்க சிறப்பம்சங்கள் யாவை?

 14. கோப்பு அமைப்பில் உள்ள பல்வேறு அணுகல் முறைகள் யாவை?

 15. நீடித்த திறன் என்றால் என்ன?

 16. அட்டவணை என்றால் என்ன?

 17. 5 x 3 = 15
 18. தரவுதள மேலாண்மை அமைப்பின் (DBMS) பரிணாம வளர்ச்சியை பற்றி விளக்குக.

 19. தரவுதள மேலாண்மை அமைப்பில் உள்ள கார்டினாலிட்டி பற்றி விவரி.

 20. MYSQL –ல் பயனருக்கு பயன்படும் ஏதேனும் ஐந்து சிறப்பியல்புகளைப் பட்டியலிடு.

 21. நெடுவரிசை அல்லது பண்புக்கூறு என்றால் என்ன?

 22. உறவுநிலை நிகழ்வு என்றால் என்ன?

 23. 2 x 5 = 10
 24. தரவுதள மேலாண்மை அமைப்பில் (DBMS) உள்ள பல்வேறு தரவுதள மாதிரிகளை விவரி.

 25. பொருத்தமான எடுத்துக்காட்டுடன் துணை வினவல்கள் (Sub queries) பற்றி விரிவாக விளக்கவும்.

*****************************************

Reviews & Comments about 12th Standard கணினி பயன்பாடுகள் - தரவுதள மேலாண்மை அமைப்பு – அறிமுகம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 12th Standard Computer Applications - Introduction to Database Management System Model Question Paper )

Write your Comment