" /> -->

பைத்தான் செயற்கூறுகள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 10
  10 x 1 = 10
 1. ஒரு குறிப்பிட்ட செயலைச் செய்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டு, பெயரிடப்பட்ட குறிமுறையின் தொகுதி

  (a)

  மடக்கு

  (b)

  கிளைப்பிரிப்பு

  (c)

  செயற்கூறு

  (d)

  தொகுதி

 2. தன்னைத்தானே அழைத்துக் கொள்ளும் செயற்கூறை இவ்வாறு அழைப்பர்.

  (a)

  உள்ளிணந்த

  (b)

  தற்சுழற்சி

  (c)

  லாம்டா

  (d)

  return கூற்று

 3. எந்த செயற்கூறு பெயரில்லா செயற்கூறு என்று அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  லாம்டா

  (b)

  தற்சுழற்சி

  (c)

  செயற்கூறு

  (d)

  வரையறை

 4. செயற்கூறு தொகுதியை எந்த சிறப்புச்சொல் தொடங்கிவைக்கிறது?

  (a)

  define

  (b)

  for

  (c)

  finally

  (d)

  def

 5. எந்த சிறப்புச்சொல் செயற்கூறு தொகுதியை முடித்து வைக்கிறது?

  (a)

  define

  (b)

  return

  (c)

  finally

  (d)

  def

 6. செயற்கூறு வரையறையில் பின்வரும் எந்த குறியீடு பயன்படுத்தப்படுகிறது?

  (a)

  ; (அரைப் புள்ளி)

  (b)

  . (புள்ளி)

  (c)

  : (முக்காற் புள்ளி)

  (d)

  $ (டாலர்)

 7. செயற்கூறுக்கு எந்த செயலுருபு சரியான இட வரிசையில் செயலுருப்புகளை அனுப்பும்?

  (a)

  தேவையான

  (b)

  சிறப்புச்சொல்

  (c)

  தன்னமைவு

  (d)

  மாரிநீளம்

 8. பின்வரும் கூற்றுகளைப் படித்து, சரியான கூறுகளைத் தேர்ந்து எடுக்கவும்.
  (I) பைத்தானில், செயற்கூறை வரையறுக்கும் போது குறிப்பிட்ட தரவு வகைகளைக் குறிப்பிடத் தேவையில்லை.
  (II) பைத்தான் சிறப்புச் சொற்களைச் செயற்கூறின் பெயராகப் பயன்படுத்தலாம்.

  (a)

  I மற்றும் II தவறு

  (b)

  இரண்டுமே சரி

  (c)

  I மற்றும் II சரி

  (d)

  I-சரி, II -தவறு 

 9. கொடுக்கப்பட்ட கூற்றை வெற்றிகரமாக நிறை வேற்றுவதற்கு, பின்வருவனவற்றுள் சரியான ஒன்றைத் தேர்ந்தெடு
  if ____ : print(x, " is a leap year")

  (a)

  x%2 = 0

  (b)

  x%4 =  = 0

  (c)

  x/4 = 0

  (d)

  x%4 = 0

 10. testpython() செயற்கூறைவரையறுக்க பின்வரும் எந்த சிறப்புச் சொல் பயன்படுகிறது?

  (a)

  define

  (b)

  pass

  (c)

  def

  (d)

  while

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard கணினி அறிவியல் பைத்தான் செயற்கூறுகள் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 12th Standard Computer Science Python functions One Marks Question And answer )

Write your Comment