" /> -->

பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் Book Back Questions

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  5 x 1 = 5
 1. பைத்தானை உருவாக்கியவர் யார்

  (a)

  ரிட்ஸி

  (b)

  கைடோ வான் ரோஷம்

  (c)

  பில் கேட்ஸ்

  (d)

  சுந்தர் பிச்சை

 2. பின்வரும் எந்த சாவி சேர்மானம் ஓர் புதிய பைத்தான் நிரலை உருவாக்கப்பயன்படுகிறது.

  (a)

  Ctrl + C

  (b)

  Ctrl + F

  (c)

  Ctrl + B

  (d)

  Ctrl + N

 3. எந்த குறி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உறுப்புகளை ஒற்றை வரியில் அச்சிடும்

  (a)

  அரைப்புள்ளி

  (b)

  டாலர்

  (c)

  காற்புள்ளி

  (d)

  முக்காற்புள்ளி

 4. எந்த செயற்குறியை ஒப்பிட்டு செயற்குறி என்று அழைக்கப்படடுகிறது?

  (a)

  கணக்கீடு

  (b)

  தொடர்புடைய

  (c)

  தருக்க

  (d)

  மதிப்பிருத்தல்

 5. எந்த செயற்குறி நிபந்தனை செயற்குறி என்று அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  மும்ம செயற்குறி

  (b)

  தொடர்புடைய

  (c)

  தருக்க

  (d)

  மதிப்பிடுத்தல்

 6. 2 x 2 = 4
 7. பைத்தான் நிரலினை சோதிக்க எத்தனை வகை முறைமைகள் உள்ளன?

 8. எக்ஸ்போனைட் தரவு பற்றி குறிப்பு வரைக.

 9. 2 x 3 = 6
 10. கணித செயற்குறிகள் பற்றி குறிப்பு வரைக, எடுத்துக்காட்டு தருக.

 11. சாரநிலையுரு என்றால் என்ன?

 12. 1 x 5 = 5
 13. input ( ) மற்றும் output( ) செயற்கூறுகள் பற்றி விளக்கு

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard கணினி அறிவியல் - பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் Book Back Questions ( 12th Standard Computer Science - Python -Variables and Operators Book Back Questions )

Write your Comment