" /> -->

பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணினி அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 10
  10 x 1 = 10
 1. பைத்தானை உருவாக்கியவர் யார்

  (a)

  ரிட்ஸி

  (b)

  கைடோ வான் ரோஷம்

  (c)

  பில் கேட்ஸ்

  (d)

  சுந்தர் பிச்சை

 2. இவற்றுள் எந்த தூண்டு குறி நிரல் பரப்பி கட்டளைகளை ஏற்று கொள்ள தயார் நிலையில் இருப்பதை குறிக்கிறது?

  (a)

  > > >

  (b)

  < < <

  (c)

  #

  (d)

  < <

 3. பின்வரும் எந்த சாவி சேர்மானம் ஓர் புதிய பைத்தான் நிரலை உருவாக்கப்பயன்படுகிறது.

  (a)

  Ctrl + C

  (b)

  Ctrl + F

  (c)

  Ctrl + B

  (d)

  Ctrl + N

 4. பின்வரும் எந்த குறியுறு பைதான் நிழலில் குறிப்புகளை உள்ளீடு செய்ய பயன்படுகிறது?

  (a)

  #

  (b)

  &

  (c)

  @

  (d)

  $

 5. எந்த குறி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட உறுப்புகளை ஒற்றை வரியில் அச்சிடும்

  (a)

  அரைப்புள்ளி

  (b)

  டாலர்

  (c)

  காற்புள்ளி

  (d)

  முக்காற்புள்ளி

 6. பின்வரும் எது வில்லைகள் கிடையாது?

  (a)

  நிரல்பெயர்ப்பி

  (b)

  குறிப்பெயர்கள்

  (c)

  சிறப்புச் சொற்கள்

  (d)

  செயற்குறிகள்

 7. பின்வருவனவற்றில் எது பைத்தான் சிறப்புச் சொல் கிடையாது?

  (a)

  break

  (b)

  while

  (c)

  continue

  (d)

  operators

 8. எந்த செயற்குறியை ஒப்பிட்டு செயற்குறி என்று அழைக்கப்படடுகிறது?

  (a)

  கணக்கீடு

  (b)

  தொடர்புடைய

  (c)

  தருக்க

  (d)

  மதிப்பிருத்தல்

 9. பின்வருவனவற்றில் எது தருக்க செயற்குறி கிடையாது?

  (a)

  and

  (b)

  or

  (c)

  not

  (d)

  like

 10. எந்த செயற்குறி நிபந்தனை செயற்குறி என்று அழைக்கப்படுகிறது?

  (a)

  மும்ம செயற்குறி

  (b)

  தொடர்புடைய

  (c)

  தருக்க

  (d)

  மதிப்பிடுத்தல்

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard கணினி அறிவியல் பைத்தான் அறிமுகம் - மாறிகள் மற்றும் செயற்குறிகள் ஒரு மதிப்பெண் கேள்விகள் மற்றும் பதில்கள் ( 12th Standard Computer Science Python -Variables and Operators One Marks Question And Answer )

Write your Comment