" /> -->

நுகர்வு மற்றும் முதலீடு சார்புகள் மாதிரி வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. சராசரி நுகர்வு நாட்டம் கணக்கிடப்படுவது

  (a)

  C/Y

  (b)

  C Y

  (c)

  Y/C

  (d)

  C+Y

 2. தேசிய வருவாய் உயருக்கும் போது

  (a)

  APC யின் மதிப்பு குறைந்து சென்று MPC யின் மதிப்பை நெருங்கிவிடும்

  (b)

  APC உயர்ந்து APCயின் மதிப்பைவிட்டு விலகிச் செல்லும்

  (c)

  APC மாறாமல் இருக்கும்

  (d)

  APC முடிவிலியை (INFINITY) நெருங்கிச் செல்லும்

 3. குறைவான வட்டி வீதம்

  (a)

  நுகர்வைக் குறைக்கும்

  (b)

  கடனுக்கான செலவை உயர்த்தும்

  (c)

  சேமிப்பை ஊக்குவிக்கும்

  (d)

  கடனையும் செலவையும் அதிகரிக்கும்.

 4. மொத்த வருவாய்க்கும் மொத்த நுகர்வுச் செலவுக்கும் உள்ள தொடர்பு

  (a)

  நுகர்வுச் சார்பு

  (b)

  சேமிப்பு சார்பு

  (c)

  முதலீட்டுச் சார்பு

  (d)

  மொத்த தேவைச் சார்பு

 5. வருவாய் உயர்ந்தால், நுகர்வு

  (a)

  குறையும்

  (b)

  மாறாது

  (c)

  ஏறி இறங்கும்

  (d)

  உயரும்

 6. 6 x 2 = 12
 7. " நுகர்வு நாட்டம்" என்றால் என்ன?

 8. சராசரி நுகர்வு நாட்டம் (APC)-வரையறு

 9. இறுதி நிலை நுகர்வு நாட்டம் (MPC)-வரையறு

 10.  சேமிப்பு நாட்டம்(Propensity to save)என்றால் என்ன?

 11. சராசரி சேமிப்பு நாட்டம் (APS)-வரையறு.

 12. இறுதிநிலை சேமிப்பு நாட்டம் (MPS)-வரையறு

 13. 6 x 3 = 18
 14. கீன்ஸின் நுகர்வு சார்ந்த உளவியல் விதியின் கருத்துகளைக் கூறுக.

 15. தன்னிச்சையான முதலீடு மற்றும் தூண்டப்படுகிற முதலீடு ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துக

 16. நுகர்வுச் சார்பைப் பாதிக்கிற ஏதேனும் மூன்று அக மற்றும் புறக் காரணிகளை விளக்குக.

 17. முடுக்கிக்கும் பெருக்கிக்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை விளக்குக.

 18. மிகைப் பெருக்கி -விளக்குக.

 19. பெருக்கி கருத்தின் குறைபாடுகளைக் குறிப்பிடுக.

 20. 3 x 5 = 15
 21. கீன்ஸின் நுகர்வுச் சார்பின் உளவியல் விதியினை வரைபடம் மூலம் விளக்குக.

 22. நுகர்வுச் சார்பின் அக மற்றும் புறக் காரணிகளை விளக்குக.

 23. மூலதனத்தின் இறுதிநிலை உற்பத்தித் திறனுக்கும் (MEC) முதலீட்டின் இறுதிநிலை உற்பத்தி திறனுக்கும் (MEI) உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard பொருளியல் Chapter 4 நுகர்வு மற்றும் முதலீடு சார்புகள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 12th Standard Economics Chapter 4 Consumption And Investment Functions Model Question Paper )

Write your Comment