" /> -->

பேரியல் பொருளாதாரம் முக்கிய வினாக்கள்

12th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

பொருளியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 1 = 10
 1. பொருளியல் பாடத்தின் கிளைகள் என்பவை

  (a)

  சொத்து மற்றும் நலமும்

  (b)

  உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு

  (c)

  தேவையும் மற்றும் அளிப்பும்

  (d)

  நுண்ணியல் மற்றும் பேரியல்

 2. "மேக்ரே"(Macro) என்ற வார்த்தையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?

  (a)

  ஆடம்ஸ்மித்

  (b)

  ஜே.எம்.கீன்ஸ்

  (c)

  ராக்னர் பிரிக்ஸ்

  (d)

  காரல் மார்க்ஸ்

 3. நவீன பேரியல் பொருளியலின் தந்தை" என அழைக்கப்படுபவர் யார்?

  (a)

  ஆடம்ஸ்மித்

  (b)

  ஜெ.எம்.கீன்ஸ்

  (c)

  ஜெ.எம்.கீன்ஸ்

  (d)

  காரல் மார்க்ஸ்

 4. பேரியல் பொருளாதாரத்தின் வேறு பெயர் யாது?

  (a)

  விலை கோட்பாடு

  (b)

  வருவாய் கோட்பாடு

  (c)

  அங்காடி கோட்பாடு

  (d)

  நுண்ணியல் கோட்பாடு

 5. பேரியல் பொருளாதாரம் என்பது பற்றிய படிப்பு.

  (a)

  தனி நபர்கள்

  (b)

  நிறுவனங்கள்

  (c)

  நாடு

  (d)

  மொத்தங்கள்

 6. ஜே.எம்.கீன்ஸின் பங்களிப்பை குறிப்பிடுக.

  (a)

  நாடுகளின் செல்வம்

  (b)

  பொது கோட்பாடு

  (c)

  மூலதனம்

  (d)

  பொது நிதி

 7. பொதுவான விலையின் தொடர் உயர்வை குறிப்பிடும் கருத்து _______ ஆகும்.

  (a)

  மொத்த விலைக் குறியீடு

  (b)

  வாணியச் சுழல்

  (c)

  பண வீக்கம்

  (d)

  தேசிய வருவாய்

 8. பொருளாதாரக் கொள்கைகளின் அவசியத்தைக் குறிப்பிடுக.

  (a)

  அடிப்படைப் பிரச்னைகளைத் தீர்ப்பது

  (b)

  தடைகளை முறியடிப்பது

  (c)

  வளர்ச்சியை அடைவது

  (d)

  மேலே கூறப்பட்ட அனைத்தும்

 9. ஒரு பொருளாதார அமைப்பின் அடிப்படை பொருளாதார நடவடிக்கைகளை குறிப்பிடுக.

  (a)

  உற்பத்தி மற்றும் பகிர்வும்

  (b)

  உற்பத்தி மற்றும் பரிமாற்றம்

  (c)

  உற்பத்தி மற்றும் நுகர்வு

  (d)

  உற்பத்தி மற்றும் சந்தையிடுகை

 10. ஒரு பொருளாதார அமைப்பில் காணப்படுவது உற்பத்தி துறை

  (a)

  நுகர்வு துறை

  (b)

  அரசு துறை

  (c)

  அரசு துறை

  (d)

  மேலே கூறப்பட்ட அனைத்தும்

 11. 5 x 2 = 10
 12. பேரியல் பொருளியலின் இலக்கணம் தருக.

 13. பணவீக்கம் என்ற பதத்தின் பொருள் தருக.

 14. "பொருளாதாரம்" என்பதன் பொருள் யாது?

 15. வளர்ச்சி நிலை அடிப்படையில் பொருளாதாரங்களை வகைப்படுத்துக.

 16. முதலாளித்துவம் என்றால் என்ன?

 17. 5 x 3 = 15
 18. பேரியல் பொருளாதாரத்தின் முக்கியதுவத்தை தருக.

 19. பொருளாதார அமைப்புகளின் வகைகளை குறிப்பிடுக.

 20. முதலாளித்துவத்தின் சிறப்பினை வரிசைப்படுத்துக.

 21. சமத்துவத்தின் குறைகளைக் கூறுக

 22. கலப்புப் பொருளாதாரத்தின் முக்கிய இயல்புகளை எழுத்தெழுதுக

 23. 3 x 5 = 15
 24. பேரினப் பொருளியலின் பரப்பெல்லையை விவரி.

 25. நடவடிக்கைகள் அடிப்படையில் ஒரு பொருளாதார அமைப்பு செயல்படுவதை விவரி.

 26. முதலாளித்துவ, சமத்துவம், கலப்புதுவம் இவற்றின் தன்மைகளை ஒப்பிடுக.

*****************************************

TN 12th Standard TM free Online practice tests

Reviews & Comments about 12th Standard பொருளியல் Chapter 1 பேரியல் பொருளாதாரம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 12th Standard Economics Chapter 1 Introduction to Macro Economics Important Question Paper )

Write your Comment