" /> -->

விசையும் இயக்கமும் மாதிரி வினாத்தாள்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 1 = 5
 1. ஒரு பொருளானது r ஆரம் கொண்ட வட்டப்பாதையில் இயங்குகிறது. பாதி வட்டம் கடந்தபின் அப்பொருளின் இடப்பெயர்ச்சி

  (a)

  சுழி

  (b)

  r

  (c)

  2r

  (d)

  r/2

 2. கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் திசைவேகம் காலம் வரைபடத்திலிருந்து அப்பொருளானது

  (a)

  சீரான இயக்கத்தில் உள்ளது

  (b)

  ஓய்வு நிலையில் உள்ளது

  (c)

  சீரற்ற இயககத்தில் உள்ளது

  (d)

  சீரான முடுககத்தில் பொருள் இயங்குகிறது

 3. கீழே உள்ள படங்களில் எப்படமானது இயங்கும் பொருளின் சீரான இயக்கத்தினை குறிக்கிறது.

  (a)

  (b)

  (c)

  (d)

 4. ஒரு சிறுவன் குடை இராட்டினத்தில் 10 மீ/வி என்ற மாறாத வேகத்தில் சுற்றி வருகிறான். இக்கூற்றிலிருந்து நாம் அறிவது

  (a)

  சிறுவன் ஓய்வு நிலையில் உள்ளான்

  (b)

  சிறுவனின் இயககம் முடுக்கப்படாத இயக்கமாகும்

  (c)

  சிறுவனின் இயககம் முடுக்கப்பட்ட இயக்கமாகும்

  (d)

  சிறுவன் மாறாத திசைவேகத்தில் இயங்குகிறான்

 5. ஒரு பொருளின் சமநிலையை அதிகரிக்கப் பின்வருவனவற்றுள் எம்முறையினைப் பின்பற்றலாம்.

  (a)

  ஈர்பபு மையத்தின் உயரத்தினைக் குறைத்தல்

  (b)

  ஈர்பபு மையத்தின் உயரத்தினை அதிகரித்தல்

  (c)

  பொருளின் உயரத்தினை அதிகரித்தல்

  (d)

  பொருளின் அடிப்பரப்பின் அகலத்தினைக் குறைத்தல்

 6. 5 x 1 = 5
 7. இரு இடங்களுக்கு இடையே உள்ள மிகக் குறைந்த நேர்கோட்டுப் பாதை _____ எனப்படும்.

  ()

    

 8. திசைவேகம் மாறும் வீதம் ______ ஆகும்.

  ()

    

 9. ஒரு பொருளின் திசைவேகமானது காலத்தினைப் பொருத்து அதிகரித்தால் அப்பொருள் ______ முடுக்கத்தினைப் பெற்று இருக்கிறது என்கிறோம்.

  ()

    

 10. வேகம்-காலம் வரைபடத்தின் சாய்வு _______ மதிப்பினைத் தருகிறது.

  ()

    

 11. ______ சமநிலையில் ஈர்ப்பு மையத்தின் நிலை மாறுவதில்லை.

  ()

    

 12. 2 x 5 = 10
 13. கீதா தனது வீட்டிலிருந்து பள்ளிக்கு மிதிவண்டியில் 15 நிமிடங்களில் சென்று அடைந்தாள். மிதிவண்டியின் வேகம் 2 மீ / வி எனில் அவளது வீட்டிற்கும் பள்ளிக்கும் உள்ள தொலைவினைக் காண்க.

 14. ஒரு பேருந்தின் முடுக்கப்படும் வேகம் 1 மீ / வி2 எனில் அப்பேருந்தானது 50 கிமீ / வி2 என்ற வேகத்தில் இருந்து 100 கிமீ / வி என்ற வேகத்தினை அடைய எடுத்துக் கொள்ளும் காலத்தினைக் கணக்கிடுக.

 15. 3 x 2 = 6
 16. ஒழுங்கான வடிவமுடைடைய பொருள்களின் ஈர்ப்பு மையம் எங்கு அமைந்துள்ளது?

 17. அவள் மாறாத திசையில் மாறாத வேகத்தில் சென்று கொண்டிருக்கிறாள் – இவ்வாக்கியத்தினை இயக்கத்தின் வகைகளுடன் தொடர்புபடுத்தி மாற்றவும்.

 18. உனது நண்பன் பின்வரும் வாக்கியத்தினைக் கூறுகிறான் . – முடுக்கமானது ஒரு பொருளின் நிலை எவ்வளவு வேகத்தில் மாறுகிறது என்பதனைப் பற்றிய தகவலை நமக்கு அளிக்கிறது. இவ்வாக்கியத்தில் உள்ள பிழையினைக் கண்டறிந்து மாற்றுக.

 19. 3 x 3 = 9
 20. பின்வரும் நிகழ்வுகளுக்குத் தொலைவு  – காலம் வரைபடத்தினை வரையவும்.
  அ. மாறாத திசைவேகத்தில் இயங்கும் பேருந்து.
  ஆ. சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் மகிழுந்து.

 21. வேகம் மற்றும் திசைவேகம் இவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டினைக் கூறுக.

 22. ஈர்ப்பு மையம் என்றால் என்ன?

 23. 1 x 5 = 5
 24. ஒழுங்கற்ற ஒரு தகட்டின் ஈர்ப்பு மையத்தினைக் காணும் சோதனையை விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about விசையும் இயக்கமும் மாதிரி வினாத்தாள்

Write your Comment