" /> -->

அணு அமைப்பு மாதிரி வினாத்தாள்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. பருப்பொருளின் அடிப்படை அலகு _____ ஆகும்.

  (a)

  தனிமம்

  (b)

  அணு

  (c)

  மூலக்கூறு

  (d)

  எலக்ட்ரான்

 2. அணுக்கருவை சுற்றி வரும் அடிப்படை அணுத் துகள் _____ ஆகும். 

  (a)

  அணு

  (b)

  நியூட்ரான்

  (c)

  எலக்ட்ரான்

  (d)

  புரோட்டான்

 3. _____ நேர்மின் சுமையுடையது.

  (a)

  புரோட்டான்

  (b)

  எலக்ட்ரான்

  (c)

  மூலக்கூறு

  (d)

  நியூட்ரான்

 4. ஓர் அணுவின் அணு எண் என்பது _____ ஆகும்.

  (a)

  நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை

  (b)

  பபுரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை

  (c)

  புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

  (d)

  அணுகளின் எண்ணிக்கை

 5. நியூக்ளியான்கள் என்பது _____ கொண்டது.

  (a)

  புரோட்டான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்களைக்

  (b)

  நியூட்ரான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்களைக்

  (c)

  புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களைக்

  (d)

  நியூட்ரான்கள் மற்றும் பாஸிட்ரான்களைக்

 6. 5 x 1 = 5
 7. ஒரு அணுவில் காணப்படும் மிகச்சிறிய துகள்கள் _____

  ()

    

 8. அணுவின் உட்கருவில் ______ மற்றும் _____ இருக்கும்.

  ()

    

 9. அணுவின் உட்கருவை _____ சுற்றி வரும்.

  ()

    

 10. கார்பனின் இணைதிறன் 4 மற்றும் ஹைட்ரஜனின் இணைதிறன் 1 ஆகும். எனில் மீத்தேனின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு _____

  ()

    

 11. மெக்னீசியம் அணுவின் வெளிவட்டப் பாதையானது இரண்டு எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டிருக்கிறது எனில் மெக்னீசியம் அணுவின் இணைதிறன் ______

  ()

    

 12. 4 x 2 = 8
 13. ஒரு தனிமத்தின் அடிப்படை அலகு மூலக்கூறு ஆகும்.

 14. எலக்ட்ரான்கள் நேர்மின்சுமை கொண்டவை.

 15. ஓர் அணு மின்சுமையற்ற நடுநிலைத் தன்மையை கொண்டிருக்கும்.

 16. அணுவின் உட்கருவைச் சுற்றி புரோட்டான்கள் காணப்படும்.

 17. 4 x 2 = 8
 18. அணு வரையறுக்கவும்.

 19. அணுவின் அடிப்படைத் துகள்களைக் குறிப்பிடவும்.

 20. அணு எண் என்றால் என்ன?

 21. புரோட்டானின் பண்புகள் யாவை?

 22. 3 x 3 = 9
 23. ஐசோடோன்கள் என்றால் என்ன? ஓர் உதாரணம் தருக.

 24. நிறை எண் அணு எண் வேறுபடுத்துக.

 25. ஒரு தனிமத்தின் அணுவில் எலக்ட்ரான் இல்லை எனில் அந்த அணுவிற்கு நிறை உண்டா இல்லையா? ஒரு அணு எலக்ட்ரான் இன்றி இருக்குமா? அவ்வாறு இருந்தால், எடுத்துக்காட்டு தருக.

 26. 3 x 5 = 15
 27. அணுவின் அமைப்பினை படமாக வரைந்து அதன் அடிப்படைத் துகள்களின் நிலையினை விளக்குக.

 28. நியூக்ளியான்கள் என்றால் என்ன? அவை ஏன் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது? நியூக்ளியான்களின் பண்புகளை எழுதவும்.

 29. இணைதிறன் வரையறு. அணு எண் 8 கொண்ட ஒரு தனிமத்தின் இணைதிறன் மதிப்பு என்ன? அத்தனிமம் ஹைட்ரஜனுடன் இணைந்து உருவாக்கும் சேர்மம் யாது?

*****************************************

Reviews & Comments about அணு அமைப்பு மாதிரி வினாத்தாள்

Write your Comment