Important Question Part-IV

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 100

  Section - I

  30 x 1 = 30
 1. முதல் டெல்லி சுல்தான் பற்றிய தகவல்களைக் கூறும் நூல் ________________ ஆகும்.

  (a)

  அயினி அக்பரி

  (b)

  தாஜ் - உல் – மா -அசிர்

  (c)

  தசுக்-இ-ஜாஹாங்கீரி

  (d)

  தாரிக் – இ - பெரிஷ்டா

 2. அராபியாவில் பிறந்து இந்தியாவிற்கு வந்த மொராக்கோ நாட்டு அறிஞர் ___________ ஆவார்.

  (a)

  மார்க்கோபோலோ 

  (b)

  அல் -பரூனி

  (c)

  டோமிங்கோ பயஸ்

  (d)

  இபன் பதூதா

 3. பிராமணரல்லாத உடமையாளருக்குச் சொந்தமான நிலங்கள்

  (a)

  வேளாண்வகை

  (b)

  பிரம்ம தேயம்

  (c)

  சாலபோகம்

  (d)

  தேவதானம்

 4. தேவாரம் மற்றும் திருவாசகம் ஆகியவை தொகுக்கப்பட்ட காலம்

  (a)

  சேரர்கள் காலம்

  (b)

  சோழர்கள் காலம்

  (c)

  பாண்டியர் காலம்

  (d)

  பல்லவர்கள் காலம்

 5. இந்தியாவில் நிலவிய சதி எனும் பழக்கம் பற்றி கூறியுள்ளவர்

  (a)

  மார்க்கோபோலோ

  (b)

  அல் பரூனி

  (c)

  இபன் பதூதா

  (d)

  நிகோலா கோண்டி

 6. பிரதிகார அரசர்களுள் முதல் தலைசிறந்த அரசர் யார்?

  (a)

  முதலாம் போஜா

  (b)

  முதலாம் நாகபட்டர்

  (c)

  ஜெயபாலர் 

  (d)

  சந்திரதேவர்

 7. கஜினி மாமூதின் படையெடுப்பிற்கு முக்கியக் காரணம் யாது?

  (a)

  சிலை வழிபாட்டை ஒழிப்பது

  (b)

  இந்தியாவின் செல்வத்தைக் கொள்ளையடிப்பது.

  (c)

  இந்தியாவில் இஸ்லாமைப் பரப்புவது.

  (d)

  இந்தியாவில் ஒரு முஸ்லீம் அரசை நிறுவுவது.

 8. தேவபாலர் ஆதரித்த மதம்

  (a)

  சீக்கிய மதம்

  (b)

  இந்து மதம்

  (c)

  பௌத்த மதம்

  (d)

  சமண மதம்

 9. கஜினி மாமூதுவால் தோற்கடிக்கப்பட்ட ஷாகி அரசர்

  (a)

  ஜெயச்சந்திரா

  (b)

  ஜெய பாலர்

  (c)

  ராஜ்ய பாலர்

  (d)

  ஜெய சுந்தர்

 10. முகமது கோரியின் திறமை வாய்ந்த தளபதி

  (a)

  பால்பன்

  (b)

  இல்டுமிஷ்

  (c)

  நாசிர் உதீன்

  (d)

  குத்புதீன் ஐபக்

 11. பிற்கால சோழ வம்சத்தை மீட்டெழச் செய்தவர் யார்?

  (a)

  விஜயாலயன்

  (b)

  முதலாம் ராஜராஜன்

  (c)

  முதலாம் ராஜேந்திரன்

  (d)

  அதிராஜேந்திரன்

 12. சோழர்களின் கட்டடக்கலைக்கான எடுத்துக்காட்டை எங்குக் காணலாம்?

  (a)

  கண்ணாயிரம் 

  (b)

  உறையூர்

  (c)

  காஞ்சிபுரம்

  (d)

  தஞ்சாவூர்

 13. சோழ மன்னர்கள் மிகுதியாகப் பற்று கொண்டிருந்தது.

  (a)

  புத்த சமயம்

  (b)

  சமணமதம்

  (c)

  சைவ சமயம்

  (d)

  வைஷ்ணவம்

 14. பாண்டியர்களின் தலைநகர்

  (a)

  உறையூர்

  (b)

  மதுரை

  (c)

  கொற்கை

  (d)

  தஞ்சாவூர்

 15. பாண்டியர் காலத்துக் கடல்சார் வணிகம் பற்றி புகழ்ந்துள்ளவர்

  (a)

  மார்க்கோபோலோ

  (b)

  மெகஸ்தனிஸ்

  (c)

  அல்பரூனி

  (d)

  யுவான் சுவாங்

 16. குத்புதீன் தனது தலைநகரை ______________ லிருந்து டெல்லிக்கு மாற்றினார்.

  (a)

  லாகூர்

  (b)

  புனே

  (c)

  தொலைதாபாத்

  (d)

  ஆக்ரா

 17. _______ குதுப்மினாரின் கட்டுமானப் பணிகளை நிறைவு செய்தார்.

  (a)

  ரஸ்ஸியா 

  (b)

  குத்புதீன் ஐபக்

  (c)

  இல்துமிஷ்

  (d)

  பால்டன் 

 18. தைமூர் இந்தியாவின் மீது படையெடுத்த ஆண்டு

  (a)

  1398

  (b)

  1368

  (c)

  1389

  (d)

  1498

 19. சையது வம்சத்தைத் தோற்றுவித்தவர்

  (a)

  ஆலம்ஷா

  (b)

  முகமது ஷா

  (c)

  முபாரக் ஷா

  (d)

  கிசிர்கான்

 20. முதல் பானிபட் போர் நடைபெற்ற ஆண்டு

  (a)

  1556

  (b)

  1526

  (c)

  1625

  (d)

  1562

 21. நில நடுக்கத்தின் ஆற்றல் செறிவின் அளவினை _______________ மூலம் அளக்கலாம்.

  (a)

  சீஸ்மோகிராஃப்

  (b)

  ரிக்டர் அளவு கோல்

  (c)

  அம்மீட்டர்

  (d)

  ரோட்டோ மீட்டர்

 22. எரிமலைக் குழம்பு மலைகளின் கூம்பில் உள்ள அழுத்தத்திற்கு _________ என்று பெயர்

  (a)

  எரிமலைப் பள்ளம்

  (b)

  லோப்போலி

  (c)

  எரிமலைக் கொப்பரை

  (d)

  சில்

 23. வெளிப்புற புவிக்கருவில் _________ மிகுதியாக உள்ளது.

  (a)

  சிலிக்கா

  (b)

  மக்னீசியம்

  (c)

  இரும்பு

  (d)

  நிக்கல்

 24. பேரென் தீவு கடைசியாக _________ ம் ஆண்டில் எரிமலைக் குழம்பை வெடித்து வெளியேற்றியது.

  (a)

  1997

  (b)

  2007

  (c)

  2017

  (d)

  1987

 25. உலகின் மிகப்பெரிய செயல்படும் எரிமலை _________.

  (a)

  மவுனாலோ

  (b)

  செயின்ட் ஹெலன்

  (c)

  ஸ்டாராம்போலி

  (d)

  பினாடுபோ

 26. மிகப்பெரிய காற்றடி வண்டல் படிவுகள் காணப்படும் இடம்

  (a)

  அமெரிக்கா

  (b)

  இந்தியா

  (c)

  சீனா

  (d)

  பிரேசில்

 27. பின் குறிப்பிட்டவையில் கடல் அலை அரிப்புடன் தொடர்பில்லாத ஒன்று _____________

  (a)

  கடல் ஓங்கல்

  (b)

  கடல் வளைவுகள்

  (c)

  கடல் தூண்

  (d)

  கடற்கரை

 28. ஆறு ஓர் ஏரியிலோ, கடலிலோ அல்லது பேராழியிலோ கலக்கும் இடம் _________

  (a)

  ஆற்று வளைவு

  (b)

  காயல்

  (c)

  கழிமுகம்

  (d)

  முகத்துவாரம்

 29. காயலுக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு _________

  (a)

  குற்றாலம்

  (b)

  வேம்பநாடு

  (c)

  கார்ரி

  (d)

  மியாமி

 30. மிசிசிபி என்பது ஒரு _________ ஏற்படுத்தும் நிலத்தோற்றம்.

  (a)

  மலை

  (b)

  நீர்வீழ்ச்சி

  (c)

  ஆறு

  (d)

  கடற்கரை

 31. Section - II

  12 x 2 = 24
 32. நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தத்தைத் தொகுத்தவர் யார்?

 33. ஜஹாங்கீர் எழுதிய நினைவுக் குறிப்பின் பெயர் என்ன?

 34. இடைக்காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வருகைதந்த முக்கியமான அயல்நாட்டுப் பயணிகளின் பெயர்களைக் கூறவும்.

 35. ஏதேனும் நான்கு ராஜபுத்திரக் குலங்களின் பெயர்களை எழுதுக

 36. தொடக்ககால, முதல் இரு கலிஃபாத்துகளின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக

 37. சோழர்கள் காலத்தில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் யாவை?

 38. ‘காணிக் கடக்கடன்’ பற்றி எழுதுக.

 39. ‘சகல்கானி’ குறித்து சிறுகுறிப்பு வரைக.

 40. பிரோஷ் ஷா துக்ளக்கின் சாதனைகளைப் பட்டியலிடுக.

 41. சியால் என்றால் என்ன ?

 42. செயலிழந்த எரிமலைக்கு உதாரணம் கொடு.

 43. வீழ்ச்சி குளம் என்றால் என்ன?

 44. Section - III

  7 x 3 = 21
 45. டெல்லிசுல்தான்கள் அறிமுகம் செய்த பலவகைப்பட்ட நாணயங்களை விவரிக்கவும்.

 46. சிந்துவை அராபியர் கைப்பற்றியதன் தாக்கங்கள் யாவை? (ஏதேனும் ஐந்தைக் குறிப்பிடவும்).

 47. சோழர்களின் ஆட்சித்திறம் பற்றிய ஐந்து முக்கிய அம்சங்களை விவரித்து எழுதவும்.

 48. 1398ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற தைமூரின் படையெடுப்பை விவரி.

 49. புவிக்கரு பற்றி சுருக்கமாக எழுதவும்

 50. எரிமலை என்றால் என்ன?

 51. காயல்கள் என்றால் என்ன? ஒரு உதாரணம் தருக.

 52. Section - IV

  5 x 5 = 25
 53. சான்றுகளை வகைப்படுத்தி, அவற்றை விவரிக்கவும்.

 54. பாலர்களின் பண்பாட்டுப் பங்களிப்பு யாது?

 55. சோழர்கள் காலத்து உள்ளாட்சி நிர்வாகம் பற்றி கூறு.

 56. எரிமலை வெடிப்பின் விளைவுகள் யாவை?

 57. நீர், காற்று, பனி, கடல் அலை போன்ற காரணிகளின் அரித்தல் செயலால் ஏற்படும் நிலத்தோற்றங்களை பெயரிடு.

*****************************************

Reviews & Comments about 7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முக்கிய வினா விடைகள் 2019 - 2020 ( 7th Standard Social Science Tamil Medium Important questions 2019-2020 )

Write your Comment