7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு புத்தக வினாக்கள் 2020 - 2021 - பகுதி 1

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  பகுதி 1

  10 x 1 = 10
 1. சம நிறையுள்ள இரு கோளங்களின் கனஅளவுகளின் விகிதம் 2:1 எனில், அவற்றின் அடர்த்தியின் விகிதம்

  (a)

  1:2

  (b)

  2:1

  (c)

  4:1

  (d)

  1:4

 2. ஒரு பொருளின் சமநிலையை அதிகரிக்கப் பின்வருவனவற்றுள் எம்முறையினைப் பின்பற்றலாம்.

  (a)

  ஈர்பபு மையத்தின் உயரத்தினைக் குறைத்தல்

  (b)

  ஈர்பபு மையத்தின் உயரத்தினை அதிகரித்தல்

  (c)

  பொருளின் உயரத்தினை அதிகரித்தல்

  (d)

  பொருளின் அடிப்பரப்பின் அகலத்தினைக் குறைத்தல்

 3. பருப்பொருளின் அடிப்படை அலகு _____ ஆகும்.

  (a)

  தனிமம்

  (b)

  அணு

  (c)

  மூலக்கூறு

  (d)

  எலக்ட்ரான்

 4. ஒரு தாவரத்தின் இனப்பெருக்க உறுப்பு

  (a)

  வேர்

  (b)

  தண்டு

  (c)

  இலை

  (d)

  மலர்

 5. முதலுதவி என்பதன் நோக்கம்

  (a)

  பணம் சேமிக்க

  (b)

  வடுக்களைத் தடுக்க

  (c)

  மருத்துவப் பராமரிப்பு தடுக்க

  (d)

  வலி நிவாரணம்

 6. மனிதனின் சராசரி உடல் வெப்பநிலை

  (a)

  00C

  (b)

  370C

  (c)

  980C

  (d)

  1000C

 7. கீழ்காண்பவற்றில் _______ வேதியியல் மாற்றமாகும்.

  (a)

  நீர் மேகங்களாவது

  (b)

  ஒரு மரத்தின் வளர்ச்சி

  (c)

  பசுஞ்சாணம் உயிர் - எரிவாயுவாவது

  (d)

  பனிக்கூழ் கரைந்த நிலை - பனிக்கூழாவது

 8. செல்லின் பல்வேறு உறுப்புகளுக்குப் பொருத்தமான அறிவியல் சொல் _______

  (a)

  திசு

  (b)

  உட்கரு

  (c)

  செல்

  (d)

  செல் நுண்உறுப்பு

 9. Tux Paint மென்பொருளில் படம் வரையவும் திருத்தங்கள் செய்யவும் எந்தக் கருவிப்பட்டைப் (toolbar) பயன்படுகிறது?

  (a)

  இடப்பக்க கருவிப்பட்டை

  (b)

  வலப்பக்க கருவிப்பட்டை

  (c)

  நடுப்பகுதி கருவிப்பட்டை

  (d)

  அடிப்பகுதி கருவிப்பட்டை

 10. ஊசித்துளைக் காமிராவில் தோன்றும் பிம்பம் தலைகீழானது, ஏனெனில் _______ 

  (a)

  ஒளியானது நேர்கோட்டில் செல்லும்.

  (b)

  ஒளிக்கதிர்கள் துளையின் வழியேச் செல்லும்போது தலைகீழாகச் செல்கிறது.

  (c)

  ஒளிக்கதிர்கள் துளையின் வழியேச் செல்கிறது.

  (d)

  ஒளிக்கதிர்கள் எதிரொளிக்கப்படுகின்றன.

*****************************************

Reviews & Comments about 7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு புத்தக வினாக்கள் 2020 - 2021 - பகுதி 1 (7th Standard Science Tamil Medium Free Online Test Book Back 1 Mark Questions Part - 1)

Write your Comment