7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு புத்தக வினா விடைகள் 2020 - 2021 - பகுதி 1

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  பகுதி 1

  10 x 1 = 10
 1. சம நிறையுள்ள இரு கோளங்களின் கனஅளவுகளின் விகிதம் 2:1 எனில், அவற்றின் அடர்த்தியின் விகிதம்

  (a)

  1:2

  (b)

  2:1

  (c)

  4:1

  (d)

  1:4

 2. எப்பொழுதுமே பளபளப்பான, வளையக்கூடிய ஒளிரும் தன்மையுள்ள தனிமம் எது?

  (a)

  அலோகம்

  (b)

  உலோகம்

  (c)

  உலோகப்போலிகள்

  (d)

  வாயுக்கள்

 3. நியூக்ளியான்கள் என்பது _____ கொண்டது.

  (a)

  புரோட்டான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்களைக்

  (b)

  நியூட்ரான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்களைக்

  (c)

  புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களைக்

  (d)

  நியூட்ரான்கள் மற்றும் பாஸிட்ரான்களைக்

 4. புகையிலை மெல்லுவதால் ஏற்படுவது

  (a)

  இரத்த சோகை

  (b)

  பற்குழிகள்

  (c)

  காசநோய்

  (d)

  நிமோனியா

 5. வெப்பநிலைமானியில் உள்ள குமிழானது வெப்பமான பொருளின் மீது வைக்கப்படும்போது அதில் உள்ள திரவம்

  (a)

  விரிவடைகிறது

  (b)

  சுருங்குகிறது

  (c)

  அதே நிலையில் உள்ளது

  (d)

  மேற்கூறிய ஏதுமில்லை

 6. பின்வருவனவற்றுள் _______ வெப்பம் கொள் மாற்றங்களாகும்.

  (a)

  குளிர்வடைதல் மற்றும் உருகுதல்

  (b)

  குளிர்வடைதல் மற்றும் உறைதல்

  (c)

  ஆவியாதல் மற்றும் உருகுதல்

  (d)

  ஆவியாதல் மற்றும் உறைதல்

 7. செல்லின் பல்வேறு உறுப்புகளுக்குப் பொருத்தமான அறிவியல் சொல் _______

  (a)

  திசு

  (b)

  உட்கரு

  (c)

  செல்

  (d)

  செல் நுண்உறுப்பு

 8. Tux Paint மென்பொருளில் படம் வரையவும் திருத்தங்கள் செய்யவும் எந்தக் கருவிப்பட்டைப் (toolbar) பயன்படுகிறது?

  (a)

  இடப்பக்க கருவிப்பட்டை

  (b)

  வலப்பக்க கருவிப்பட்டை

  (c)

  நடுப்பகுதி கருவிப்பட்டை

  (d)

  அடிப்பகுதி கருவிப்பட்டை

 9. நீங்கள், உங்கள் பிம்பத்தைப் பளபளப்பான பரப்பில் பார்க்க இயலும், ஆனால் மர மேஜையின் பரப்பில் பார்க்க இயலாது.ஏனெனில்______

  (a)

  ஒழுங்கான எதிரொளிப்பு, பளபளப்பான பரப்பில் நடைபெறுகிறது மற்றும் ஒழுங்கற்ற எதிரொளிப்பு மேஜையின் நடைபெறுகிறது.

  (b)

  ஒழுங்கான எதிரொளிப்பு, பளபளப்பான பரப்பில் நடைபெறுகிறது மற்றும் ஒழுங்கற்ற எதிரொளிப்பு மேஜையில் நடைபெறுகிறது.

  (c)

  இரண்டு பரப்புகளிலும், ஒழுங்கான எதிரொளிப்பு நடைபெறுகிறது.

  (d)

  .இரண்டு பரப்புகளிலும், ஒழுங்கற்ற எதிரொளிப்பு நடைபெறுகிறது.

 10. வலுவான இழை _____ ஆகும்.

  (a)

  ரேயான்

  (b)

  நைலான்

  (c)

  அக்ரிலிக்

  (d)

  பாலியஸ்டர்

*****************************************

Reviews & Comments about 7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு புத்தக வினா விடைகள் 2020 - 2021 - பகுதி 1 (7th Standard Science Tamil Medium Free Online Test Book Back 1 Mark Questions with Answer Key Part - 1)

Write your Comment