7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு புத்தக வினாக்கள் 2020 - 2021 - பகுதி 2

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  பகுதி 1

  10 x 1 = 10
 1. ஒளி ஆண்டு என்பது எதன் அலகு?

  (a)

  தொலைவு

  (b)

  நேரம்

  (c)

  அடர்த்தி

  (d)

  நீளம் மற்றும் நேரம்

 2. கீழ்க்கண்டவற்றில் உலோகம் எது?

  (a)

  இரும்பு

  (b)

  ஆக்சிஜன்

  (c)

  ஹீலியம்

  (d)

  தண்ணீர்

 3. ஓர் அணுவின் அணு எண் என்பது _____ ஆகும்.

  (a)

  நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை

  (b)

  பபுரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை

  (c)

  புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

  (d)

  அணுகளின் எண்ணிக்கை

 4. புகையிலை மெல்லுவதால் ஏற்படுவது

  (a)

  இரத்த சோகை

  (b)

  பற்குழிகள்

  (c)

  காசநோய்

  (d)

  நிமோனியா

 5. வெப்பநிலைமானியில் உள்ள குமிழானது வெப்பமான பொருளின் மீது வைக்கப்படும்போது அதில் உள்ள திரவம்

  (a)

  விரிவடைகிறது

  (b)

  சுருங்குகிறது

  (c)

  அதே நிலையில் உள்ளது

  (d)

  மேற்கூறிய ஏதுமில்லை

 6. _________ என்பது கால - ஒழுங்கு மாற்றத்திற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும்.

  (a)

  பூகம்பம்

  (b)

  வானில் வானவில் தோன்றுவது

  (c)

  கடலில் அலைகள் தோன்றுவது

  (d)

  மழை பொழிவு

 7. ஐந்துஉலக வகைப்பாடு யாரால் முன்மொழியப்பட்டது?

  (a)

  அரிஸ்டாட்டில்

  (b)

  லின்னேயஸ்

  (c)

  விட்டேக்கர்

  (d)

  பிளேட்டோ

 8. பின்வருவனவற்றில் எது பகுதி ஒளி ஊடுருவும் பொருள்?

  (a)

  கண்ணாடி

  (b)

  மரம்

  (c)

  நீர்

  (d)

  மேகம்

 9. அனேக இளம் நட்சத்திரங்களைக் கொண்ட விண்மீன் திரளுக்கு _______ என்று பெயர்.

  (a)

  நீள்வட்ட விண்மீன் திரள்

  (b)

  ஒழுங்கற்ற விண்மீன் திரள்

  (c)

  குழுக்கள்

  (d)

  சுருள் விண்மீன் திரள்

 10. ____ என்பது வயிற்று அமிலத்தை நாடிநிலையாக்குகிறது.

  (a)

  அமிலநீக்கி

  (b)

  ஆண்டிபைபைரடிக்

  (c)

  வலிநிவாரணி

  (d)

  ஆண்டிஹிஸ்டமின்

*****************************************

Reviews & Comments about 7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு புத்தக வினாக்கள் 2020 - 2021 - பகுதி 2 (7th Standard Science Tamil Medium Free Online Test Book Back 1 Mark Questions Part - 2)

Write your Comment