7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு புத்தக வினாக்கள் 2020 - 2021 - பகுதி 3

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  பகுதி 1

  10 x 1 = 10
 1. வெப்பநிலைமானியில் உள்ள குமிழானது வெப்பமான பொருளின் மீது வைக்கப்படும்போது அதில் உள்ள திரவம்

  (a)

  விரிவடைகிறது

  (b)

  சுருங்குகிறது

  (c)

  அதே நிலையில் உள்ளது

  (d)

  மேற்கூறிய ஏதுமில்லை

 2. பின்வருவனவற்றுள் _______ வெப்பம் கொள் மாற்றங்களாகும்.

  (a)

  குளிர்வடைதல் மற்றும் உருகுதல்

  (b)

  குளிர்வடைதல் மற்றும் உறைதல்

  (c)

  ஆவியாதல் மற்றும் உருகுதல்

  (d)

  ஆவியாதல் மற்றும் உறைதல்

 3. நான் ஒரு விலங்குசெல்லின் வெளிப்புற அடுக்கு. நான் யார்?

  (a)

  செல் சுவர்

  (b)

  உட்கரு

  (c)

  செல் சவ்வு

  (d)

  உட்கரு சவ்வு

 4. ஏறத்தாழ புவியில் காணப்படும் சிற்றினங்களின் எண்ணிக்கை

  (a)

  8.7 மில்லியன்

  (b)

  8.6 மில்லியன்

  (c)

  8.5 மில்லியன்

  (d)

  8.8 மில்லியன்

 5. Tux Paint எதற்காகப் பயன்படுகிறது?

  (a)

  வண்ணம் தீட்ட

  (b)

  நிரல் அமைக்க

  (c)

  வருட

  (d)

  PDF ஆக மாற்ற

 6. கீழ்க்காணும் எப்பொருள், ஒளியை நன்கு எதிரொளிக்கும்?

  (a)

  பிளாஸ்டிக் தட்டு

  (b)

  சமதள ஆடி

  (c)

  சுவர்

  (d)

  காகிதம்

 7. அனேக இளம் நட்சத்திரங்களைக் கொண்ட விண்மீன் திரளுக்கு _______ என்று பெயர்.

  (a)

  நீள்வட்ட விண்மீன் திரள்

  (b)

  ஒழுங்கற்ற விண்மீன் திரள்

  (c)

  குழுக்கள்

  (d)

  சுருள் விண்மீன் திரள்

 8. நிமோனியா, மற்றும் மூச்சுக்குழாய் அழற்சி சிகிச்சையில் பயனுள்ள ஒரு மருந்து _________ 

  (a)

  ஸ்ட்ரெப்டோமைசின்

  (b)

  குளோரோம்பெனிகால்

  (c)

  பென்சிலின்

  (d)

  சல்பாகுனிடின்

 9. முட்டையில் ____ அதிகம் உள்ளது.

  (a)

  புரதம்

  (b)

  கார்போ ஹைட்ரேட்

  (c)

  கொழுப்பு

  (d)

  அமிலம்

 10. தேர்ந்தெடுத்த உரையை வெட்ட _______ விசைப்பலகைக் குறுக்குவழி பயன்படுகிறது.

  (a)

  Ctrl + c

  (b)

  Ctrl + v

  (c)

  ctrl + x

  (d)

  Ctrl + A

*****************************************

Reviews & Comments about 7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு புத்தக வினாக்கள் 2020 - 2021 - பகுதி 3 (7th Standard Science Tamil Medium Free Online Test Book Back 1 Mark Questions Part - 3)

Write your Comment