7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு புத்தக வினா விடைகள் 2020 - 2021 - பகுதி 3

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  பகுதி 1

  10 x 1 = 10
 1. அடர்த்தியின் SI அலகு

  (a)

  கிகி / மீ2

  (b)

  கிகி / மீ3

  (c)

  கிகி / மீ

  (d)

  கி / மீ3

 2. ஒரு பொருளின் சமநிலையை அதிகரிக்கப் பின்வருவனவற்றுள் எம்முறையினைப் பின்பற்றலாம்.

  (a)

  ஈர்பபு மையத்தின் உயரத்தினைக் குறைத்தல்

  (b)

  ஈர்பபு மையத்தின் உயரத்தினை அதிகரித்தல்

  (c)

  பொருளின் உயரத்தினை அதிகரித்தல்

  (d)

  பொருளின் அடிப்பரப்பின் அகலத்தினைக் குறைத்தல்

 3. எப்பொழுதுமே பளபளப்பான, வளையக்கூடிய ஒளிரும் தன்மையுள்ள தனிமம் எது?

  (a)

  அலோகம்

  (b)

  உலோகம்

  (c)

  உலோகப்போலிகள்

  (d)

  வாயுக்கள்

 4. ஒரு தாவரத்தின் இனப்பெருக்க உறுப்பு

  (a)

  வேர்

  (b)

  தண்டு

  (c)

  இலை

  (d)

  மலர்

 5. மைக்ரோசாப்ட் போட்டோ ஸ்டோரியில் நமது படங்களை பதிவேற்ற பயன்படுத்தபடும் தெரிவு எது?

  (a)

  BEGIN A STORY

  (b)

  IMPORT PICTURES

  (c)

  SETTINGS

  (d)

  VIEW YOUR STORY

 6. சிறிய அளவிலான மின்னோட்டங்கள் மில்லி அம்பியரில் (mA) அளக்கப்படுகிறது எனில் 0.25 ஆம்பியர் (A) மின்னோட்டத்தினை மில்லி ஆம்பியரில் கூறுக.

  (a)

  2.5 mA

  (b)

  25 mA

  (c)

  250 mA

  (d)

  2500 mA

 7. ________ செல் பகுப்பிற்கு உதவுகிறது.

  (a)

  எண்டோபிளாஸ்மிக் வளை

  (b)

  கோல்கை உறுப்புகள்

  (c)

  சென்ட்ரியோல்

  (d)

  உட்கரு

 8. Tux Paint மென்பொருளில் படம் வரையவும் திருத்தங்கள் செய்யவும் எந்தக் கருவிப்பட்டைப் (toolbar) பயன்படுகிறது?

  (a)

  இடப்பக்க கருவிப்பட்டை

  (b)

  வலப்பக்க கருவிப்பட்டை

  (c)

  நடுப்பகுதி கருவிப்பட்டை

  (d)

  அடிப்பகுதி கருவிப்பட்டை

 9. ஒளி என்பது ஒரு வகை ____

  (a)

  பொருள்

  (b)

  ஆற்றல்

  (c)

  ஊடகம்

  (d)

  துகள்

 10. நிமோனியா, மற்றும் மூச்சுக்குழாய் அழற்சி சிகிச்சையில் பயனுள்ள ஒரு மருந்து _________ 

  (a)

  ஸ்ட்ரெப்டோமைசின்

  (b)

  குளோரோம்பெனிகால்

  (c)

  பென்சிலின்

  (d)

  சல்பாகுனிடின்

*****************************************

Reviews & Comments about 7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு புத்தக வினா விடைகள் 2020 - 2021 - பகுதி 3 (7th Standard Science Tamil Medium Free Online Test Book Back 1 Mark Questions with Answer Key Part - 3)

Write your Comment