Important Question Part-III

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 100

  Section - I

  30 x 1 = 30
 1. __________என்பவை பாறைகள், கற்கள், கோவில்சுவர்கள், உலோகங்கள் ஆகியவற்றின் கடினமான மேற்பரப்பின் மீது செதுக்கப்படும் வாசகங்களாகும்.

  (a)

  காலவரிசையிலான நிகழ்வுப்பதிவுகள்

  (b)

  பயணக்குறிப்புகள் 

  (c)

  நாணயங்கள் 

  (d)

  பொறிப்புகள்

 2. ________ களின் காலம் பக்தி இலக்கியங்களின் காலமென அறியப்படுகிறது.

  (a)

  சோழர்

  (b)

  பாண்டியர்

  (c)

  ராஜபுத்திரர்

  (d)

  விஜயநகர அரசர்கள்

 3. பிராமணரல்லாத உடமையாளருக்குச் சொந்தமான நிலங்கள்

  (a)

  வேளாண்வகை

  (b)

  பிரம்ம தேயம்

  (c)

  சாலபோகம்

  (d)

  தேவதானம்

 4. உத்திரமேரூர் கல்வெட்டுக்கள் தெரிவிப்பவை

  (a)

  நீதி நிர்வாகம்

  (b)

  நிதி நிர்வாகம்

  (c)

  கிராம நிர்வாகம்

  (d)

  இராணுவ நிர்வாகம்

 5. இந்தியாவில் நிலவிய சதி எனும் பழக்கம் பற்றி கூறியுள்ளவர்

  (a)

  மார்க்கோபோலோ

  (b)

  அல் பரூனி

  (c)

  இபன் பதூதா

  (d)

  நிகோலா கோண்டி

 6. கஜினி என்னும் ஒரு சிறிய அரசு எங்கு அமைந்திருந்தது?

  (a)

  மங்கோலியா

  (b)

  துருக்கி

  (c)

  பாரசீகம்

  (d)

  ஆப்கானிஸ்தான்

 7. கஜினி மாமூதின் படையெடுப்பிற்கு முக்கியக் காரணம் யாது?

  (a)

  சிலை வழிபாட்டை ஒழிப்பது

  (b)

  இந்தியாவின் செல்வத்தைக் கொள்ளையடிப்பது.

  (c)

  இந்தியாவில் இஸ்லாமைப் பரப்புவது.

  (d)

  இந்தியாவில் ஒரு முஸ்லீம் அரசை நிறுவுவது.

 8. தேவபாலர் ஆதரித்த மதம்

  (a)

  சீக்கிய மதம்

  (b)

  இந்து மதம்

  (c)

  பௌத்த மதம்

  (d)

  சமண மதம்

 9. கஜினி மாமூதுவால் தோற்கடிக்கப்பட்ட ஷாகி அரசர்

  (a)

  ஜெயச்சந்திரா

  (b)

  ஜெய பாலர்

  (c)

  ராஜ்ய பாலர்

  (d)

  ஜெய சுந்தர்

 10. முகமது கோரியின் திறமை வாய்ந்த தளபதி

  (a)

  பால்பன்

  (b)

  இல்டுமிஷ்

  (c)

  நாசிர் உதீன்

  (d)

  குத்புதீன் ஐபக்

 11. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் சோழர்களின் நிர்வாகத்தில் மிகச் சிறிய அலகு எது?

  (a)

  மண்டலம்

  (b)

  நாடு

  (c)

  கூற்றம்

  (d)

  ஊர்

 12. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் எந்த இந்தியப் பகுதிக்கு மார்க்கோபோலோ 13ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதிப் பகுதியில் சென்றார்?

  (a)

  சோழமண்டலம்

  (b)

  பாண்டிய நாடு

  (c)

  கொங்குப்பகுதி

  (d)

  மலைநாடு

 13. திருஞான சம்பந்தரால் சமணமத்திலிருந்து சைவத்திற்கு மாற்றப்பட்டவர்.

  (a)

  அரிகேசரி

  (b)

  முதலாம் பராந்தகர்

  (c)

  விஜயாலயர்

  (d)

  இரண்டாம் ராஜசிம்மர்

 14. பாண்டியர்களின் தலைநகர்

  (a)

  உறையூர்

  (b)

  மதுரை

  (c)

  கொற்கை

  (d)

  தஞ்சாவூர்

 15. பாண்டியர் காலத்துக் கடல்சார் வணிகம் பற்றி புகழ்ந்துள்ளவர்

  (a)

  மார்க்கோபோலோ

  (b)

  மெகஸ்தனிஸ்

  (c)

  அல்பரூனி

  (d)

  யுவான் சுவாங்

 16. _______ மம்லுக் அரச வம்சத்திற்கான அடிக்கல்லை நாட்டினார்.

  (a)

  முகமதுகோரி

  (b)

  ஜலாலுதீன்

  (c)

  குத்புதீன் ஐபக்

  (d)

  இல்துமிஷ்

 17. குத்புதீன் தனது தலைநகரை ______________ லிருந்து டெல்லிக்கு மாற்றினார்.

  (a)

  லாகூர்

  (b)

  புனே

  (c)

  தொலைதாபாத்

  (d)

  ஆக்ரா

 18. தைமூர் இந்தியாவின் மீது படையெடுத்த ஆண்டு

  (a)

  1398

  (b)

  1368

  (c)

  1389

  (d)

  1498

 19. சையது வம்சத்தைத் தோற்றுவித்தவர்

  (a)

  ஆலம்ஷா

  (b)

  முகமது ஷா

  (c)

  முபாரக் ஷா

  (d)

  கிசிர்கான்

 20. முதல் பானிபட் போர் நடைபெற்ற ஆண்டு

  (a)

  1556

  (b)

  1526

  (c)

  1625

  (d)

  1562

 21. பாறைக் குழம்பு வெளியேறும் குறுகலான குழாயை _______________ என்று அழைக்கிற�ோம்.

  (a)

  எரிமலைத்துளை

  (b)

  எரிமலைப் பள்ளம்

  (c)

  நிலநடுக்க மையம்

  (d)

  எரிமலை வாய்

 22. _______________ பகுதி நெருப்பு வளையம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  பசிபிக்

  (b)

  அட்லாண்டிக்

  (c)

  ஆர்க்டிக்

  (d)

  அண்டார்ட்டிக்

 23. புவியின் கொள்ளளவில் கவசம் _________ கொண்டுள்ளது.

  (a)

  1%

  (b)

  84%

  (c)

  51%

  (d)

  ஒன்றுமில்லை

 24. கொலம்பியா பீடபூமி _________ ல் உள்ளது.

  (a)

  வட அமெரிக்கா

  (b)

  தென் அமெரிக்கா

  (c)

  ஆஸ்திரேலியா

  (d)

  கனடா

 25. பேரென் தீவு கடைசியாக _________ ம் ஆண்டில் எரிமலைக் குழம்பை வெடித்து வெளியேற்றியது.

  (a)

  1997

  (b)

  2007

  (c)

  2017

  (d)

  1987

 26. மலை அடிவாரத்தில் ஆறுகளால் படியவைக்கப்படும் வண்டல் படிவுகள் _____________ ஆகும்.

  (a)

  வீழ்ச்சி குளம்

  (b)

  வண்டல் விசிறி

  (c)

  வெள்ளச் சமவெளி

  (d)

  டெல்டா

 27. குற்றால நீர்வீழ்ச்சி _____________ ஆற்றுக்கு குறுக்காக அமைந்துள்ளது

  (a)

  காவேரி

  (b)

   பெண்ணாறு

  (c)

  சிற்றாறு

  (d)

  வைகை

 28. ஆறு ஓர் ஏரியிலோ, கடலிலோ அல்லது பேராழியிலோ கலக்கும் இடம் _________

  (a)

  ஆற்று வளைவு

  (b)

  காயல்

  (c)

  கழிமுகம்

  (d)

  முகத்துவாரம்

 29. காயலுக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டு _________

  (a)

  குற்றாலம்

  (b)

  வேம்பநாடு

  (c)

  கார்ரி

  (d)

  மியாமி

 30. மிசிசிபி என்பது ஒரு _________ ஏற்படுத்தும் நிலத்தோற்றம்.

  (a)

  மலை

  (b)

  நீர்வீழ்ச்சி

  (c)

  ஆறு

  (d)

  கடற்கரை

 31. Section - II

  12 x 2 = 24
 32. நாலாயிர திவ்விய பிரபந்தத்தைத் தொகுத்தவர் யார்?

 33. வரலாற்றை அறிந்துகொள்வதற்கான இருவகைச் சான்றுகளைக் கூறுக.

 34. இடைக்காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வருகைதந்த முக்கியமான அயல்நாட்டுப் பயணிகளின் பெயர்களைக் கூறவும்.

 35. ஏதேனும் நான்கு ராஜபுத்திரக் குலங்களின் பெயர்களை எழுதுக

 36. பாலர் அரச வம்சத்தை நிறுவியவர் யார்?

 37. சோழர்கள் காலத்தில் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் யாவை?

 38. ‘காணிக் கடக்கடன்’ பற்றி எழுதுக.

 39. கி.பி.(பொ.ஆ)12ஆம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவில் முஸ்லீம் ஆட்சியை நிறுவியர் யார்?

 40. ‘சகல்கானி’ குறித்து சிறுகுறிப்பு வரைக.

 41. புவியின் மேலோட்டின் பெயரை எழுதுக

 42. செயலிழந்த எரிமலைக்கு உதாரணம் கொடு.

 43. வீழ்ச்சி குளம் என்றால் என்ன?

 44. Section - III

  7 x 3 = 21
 45. டெல்லிசுல்தான்கள் அறிமுகம் செய்த பலவகைப்பட்ட நாணயங்களை விவரிக்கவும்.

 46. சிந்துவை அராபியர் கைப்பற்றியதன் தாக்கங்கள் யாவை? (ஏதேனும் ஐந்தைக் குறிப்பிடவும்).

 47. சோழர்களின் ஆட்சித்திறம் பற்றிய ஐந்து முக்கிய அம்சங்களை விவரித்து எழுதவும்.

 48. 1398ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற தைமூரின் படையெடுப்பை விவரி.

 49. புவிக்கரு பற்றி சுருக்கமாக எழுதவும்

 50. நில நடுக்கம் வரையறு

 51. காளான் பாறைகள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

 52. Section - IV

  5 x 5 = 25
 53. இந்தியாவுக்கு வருகை தந்த அந்நிய நாட்டுப் பயணிகள் பற்றி விரிவாக எழுதவும்.

 54. கலை மற்றும் கட்டடக் கலைக்கு ராஜபுத்திரர்களின் பங்களிப்பினை விவாதி.

 55. பாண்டியர்கள் கோவில் கட்டடக் கலைக்கு ஆற்றிய பணிகள் யாவை?

 56. எரிமலை வெடிப்பின் விளைவுகள் யாவை?

 57. கடற்குகைகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன?

*****************************************

Reviews & Comments about 7 ஆம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் Book back மற்றும் creative முக்கிய வினாக்கள் - 2020 ( 7th Standard Social Science Tamil Medium Book Back and Creative Important questions 2020

Write your Comment