" /> -->

7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T2 - வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படைகள் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:05:00 Hrs
Total Marks : 5

  பகுதி 1

  5 x 1 = 5
 1. கீழ்கண்டவற்றுள் வகைப்பாட்டியலுக்கு எது இன்றியமையாதது?

  (a)

  ஒற்றுமை

  (b)

  வேறுபாடு

  (c)

  இரண்டும்

  (d)

  எதுவும் இல்லை

 2. ஏறத்தாழ புவியில் காணப்படும் சிற்றினங்களின் எண்ணிக்கை

  (a)

  8.7 மில்லியன்

  (b)

  8.6 மில்லியன்

  (c)

  8.5 மில்லியன்

  (d)

  8.8 மில்லியன்

 3. உயிரி உலகில் மிகப்பெரிய பிரிவு

  (a)

  வரிசை

  (b)

  பேருலகம்

  (c)

  தொகுதி

  (d)

  குடும்பம்

 4. ஐந்துஉலக வகைப்பாடு யாரால் முன்மொழியப்பட்டது?

  (a)

  அரிஸ்டாட்டில்

  (b)

  லின்னேயஸ்

  (c)

  விட்டேக்கர்

  (d)

  பிளேட்டோ

 5. புறாவின் இருசொற் பெயர்

  (a)

  ஹோமோ செப்பியன்

  (b)

  ராட்டஸ் ராட்டஸ்

  (c)

  மாஞ்சிபெரா இண்டிகா

  (d)

  கொலம்பா லிவியா

*****************************************

Reviews & Comments about 7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T2 - வகைப்பாட்டியலின் அடிப்படைகள் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021 (7th Standard Science T2 - Basis of Classification Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions 2020-2021)

Write your Comment