" /> -->

7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T2 - செல் உயிரியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:05:00 Hrs
Total Marks : 5

  பகுதி 1

  5 x 1 = 5
 1. உயிரினங்களின் அடிப்படையாக உள்ளது

  (a)

  செல்

  (b)

  புரோட்டோப் பிளாசம்

  (c)

  செல்லுலோஸ்

  (d)

  உட்கரு

 2. நான் ஒரு விலங்குசெல்லின் வெளிப்புற அடுக்கு. நான் யார்?

  (a)

  செல் சுவர்

  (b)

  உட்கரு

  (c)

  செல் சவ்வு

  (d)

  உட்கரு சவ்வு

 3. செல்லின் மூளையாகச் செயல்படும் செல்லின் பாகம் எது?

  (a)

  லைசோசோம்

  (b)

  ரைபோசோம்

  (c)

  மைட்டோகாண்ட்ரியா

  (d)

  உட்கரு

 4. ________ செல் பகுப்பிற்கு உதவுகிறது.

  (a)

  எண்டோபிளாஸ்மிக் வளை

  (b)

  கோல்கை உறுப்புகள்

  (c)

  சென்ட்ரியோல்

  (d)

  உட்கரு

 5. செல்லின் பல்வேறு உறுப்புகளுக்குப் பொருத்தமான அறிவியல் சொல் _______

  (a)

  திசு

  (b)

  உட்கரு

  (c)

  செல்

  (d)

  செல் நுண்உறுப்பு

*****************************************

Reviews & Comments about 7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T2 - செல் உயிரியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021 (7th Standard Science T2 - Cell Biology Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions 2020-2021)

Write your Comment