7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T2 - மின்னோட்டவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:05:00 Hrs
Total Marks : 5

  பகுதி 1

  4 x 1 = 4
 1. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின்சுற்றில் 'x' எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளப் புள்ளியை, விநாடிக்கு 10 அலகுகள் கொண்ட மின்னூட்டம் கடத்தி செல்கிறது எனில், அம்மின்சுற்றில் செல்லும் மின்னோட்டத்தின் அளவு என்ன?

  (a)

  10 ஆம்பியர்

  (b)

  1 ஆம்பியர்

  (c)

  10 வோல்ட்

  (d)

  1 வோல்ட்

 2. கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின்சுற்றில், எந்த சாவியை (L,M அல்லது N) மூடினால் மின்விளக்கு எரியும்?

  (a)

  சாவி L மட்டும்

  (b)

  சாவி M மற்றும்

  (c)

  சாவிகள் M மற்றும் N மட்டும்

  (d)

  சாவி L அல்லது M மற்றும் N

 3. சிறிய அளவிலான மின்னோட்டங்கள் மில்லி அம்பியரில் (mA) அளக்கப்படுகிறது எனில் 0.25 ஆம்பியர் (A) மின்னோட்டத்தினை மில்லி ஆம்பியரில் கூறுக.

  (a)

  2.5 mA

  (b)

  25 mA

  (c)

  250 mA

  (d)

  2500 mA

 4. கீழ்க்காணும் எந்த மின்சுற்றில், மின்விளக்குகள் தொடரிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது?

  (a)

  (b)

  (c)

  (d)

*****************************************

Reviews & Comments about 7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் T2 - மின்னோட்டவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021 (7th Standard Science  T2 - Electricity Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions 2020-2021)

Write your Comment