" /> -->

அளவைகள் இரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. கீழ்க்கண்ட படங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள இணைகரங்களின் பரப்பளவையும் மற்றும் சுற்றளவையும் காண்க:

 2. ஓர் இணைகர வடிவிலான மைதானத்தின் உயரம் 14 மீ. மேலும் அதன் அடிப்பக்கம், உயரத்தை விட 8 மீ கூடுதல் எனில், மைதானத்தைச் சமப்படுத்த ஒரு ச.மீ க்கு Rs. 15 வீதம் எவ்வளவு செலவு ஆகும்

 3. அடிப்பக்கம் 14 செ.மீ உம், உயரம் 9 செ.மீஉம் கொண்ட சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவைக் காண்க.

 4. பரப்பளவு 1586 ச.செ.மீ உம், உயரம் 26 செ.மீ உம் கொண்ட சரிவகத்தின் இணைப்பக்கங்கள் ஒன்றின் அளவு 84 செ.மீ எனில், மற்றொன்றின் அளவைக் காண்க.

 5. ஒரு சரிவக வடிவச் சாளரத்தின் இணைப்பக்கங்களின் அளவுகள் முறையே, 105செ.மீ மற்றும் 50 செ.மீ மேலும் இணைப்பக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு 60 செ.மீ எனில் அந்தச் சாளரத்துக்கு 100 ச.செ.மீ க்கு ரூ 15 வீதம் கண்ணாடி அமைக்க ஆகும் மொத்தத் செலவைக் காண்க.

 6. ஓர் இணைகர வடிவ விவசாய நிலத்தின் பரப்பளவு 68.75 ச.ஹெக்டோ மீ. அதன் இணைப்பக்கங்களுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவு 6.25 ஹெக்டோ மீ.எனில், அதன் அடிப்பக்க அளவைக் காண்க.

 7. ஓர் இணைகரத்தின் அடிப்பக்கமும் உயரமும் 7:3 என்ற விகிதத்தில் உள்ளன.அதன் உயரம் 45 செ.மீ எனில், அதன் பரப்பளவைக் காண்க.
   

 8. படத்தில் காட்டியுள்ள ABCD என்ற இணைகரத்தின் பரப்பளவு 1470 ச.செ.மீ. AB = 49 செ.மீ, AD = 35 செ.மீ எனில், BE மற்றும் DF ஆகியவற்றின் அளவைக் காண்க.

 9. பரப்பளவு 576 ச.செ.மீ உம், உயரத்தைப்போல் நான்கு மடங்கு கொண்ட அடிப்பாகத்தையும் உடைய இணைகரத்தின் உயரம் காண்க.

 10. அறிவு என்பவருக்குச் சொந்தமான ABCD என்ற நிலம் படத்தில் கொடுக்கப்பட்ட அளவுகள் கொண்டது.அதில் ABED என்ற பகுதி மட்டும் விளைச்சலுக்குச் பயன்பாட்டில் உள்ளது (E -என்பது CD-யின் மையப்புள்ளி ஆகும். விளைச்சல் நிலத்தின் பரப்பளவைக் காண்க 

*****************************************

Reviews & Comments about 7th கணிதம் - அளவைகள் இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 7th Maths - Measurements Two Marks Model Question Paper )

Write your Comment