" /> -->

முதல் பருவம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 25
  10 x 1 = 10
 1. குறை முழுவை விடையாகக் கொண்ட கணக்கைக் கண்டறிக.

  (a)

  -9+(-5)+6

  (b)

  8+(-12)-6

  (c)

  -4+2+10

  (d)

  10+(-4)+8

 2. 20+(-9)+9=____ 

  (a)

  20

  (b)

  29

  (c)

  11

  (d)

  38

 3. (-100)-0+100

  (a)

  200

  (b)

  0

  (c)

  100

  (d)

  -200

 4. (-16)÷4 இக்கு சமமானது எது?

  (a)

  -(-16÷4)

  (b)

  -(16)÷(-4)

  (c)

  16÷(-4)

  (d)

  -4÷16

 5. ஓர் இணை்கரத்தின் அடிப்பக்கத்ணத இரண்டு மடங்காகவும், உயரத்தை  பாதியாகவும் மாறறும்வபாது இணைகரத்தின் பரப்பளவு 

  (a)

  பாதியாக மாறும்

  (b)

  மாறாது

  (c)

  இரண்டு மடங்காகும்

  (d)

  ஏதுமில்லை 

 6. பரப்பளவு 5 செ.மீஉம் இணைப்பக்க அளவுகளின் கூடுதல் 10 மீ உம் கொண்ட சரிவாக்கத்தின் உயரம் 

  (a)

  7 செ.மீ

  (b)

  40 செ.மீ

  (c)

  14 செ.மீ

  (d)

  28 செ.மீ

 7. ‘a’ யிலிருந்து ‘-a’ ஐக் கழிக்கும்போது, நமக்குக் கிடைப்பது _______

  (a)

  0

  (b)

  2a

  (c)

  -2a

  (d)

  -a

 8. 3 புத்தகங்களின் விலை ரூ.90 எனில் 12 புத்தகங்களின் விலை

  (a)

  ரூ.300

  (b)

  ரூ.320

  (c)

  ரூ.360

  (d)

  ரூ.400

 9. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கோடுகளை வெவ்வேறு புள்ளிகளில் வெட்டும் ஒரு கோடு  ______ஆகும்.

  (a)

  இணைகோடுகள் 

  (b)

  குறுக்குவெட்டி 

  (c)

  இணையில்லாக் கோடுகள் 

  (d)

  வெட்டும் கோடுகள் 

 10. இணைகோடுகளை ஒரு குறுக்குவெட்டி வெட்டும்போது பின்வரும் கூற்றுகளில் எது எப்பொழுதும் உண்மையாக இருக்கும்?

  (a)

  ஒத்த கோணங்கள், மிகை நிரப்புக்கோணங்கள் 

  (b)

  ஒன்றுவிட்ட உட்கொண்ங்கள் மிகை நிரப்பிகள் 

  (c)

  ஒன்றுவிட்ட வெளிக்கோணங்கள் மிகை நிரப்பிகள் 

  (d)

  குறுக்குவெட்டிக்கு ஒரே பக்கம் அமைந்த உட்கோணங்கள் மிகை நிரப்பிகள் 

 11. 10 x 1 = 10
 12. (-30)+______ =60

  ()

  90

 13.  20+80+_____=0

  ()

  -100

 14. _____-(+50)=-80

  ()

  -30

 15. 25÷_____=-5

  ()

  -5

 16. 3ab + 4c –9 என்னும் கோவையில் மொத்தம் ________ உறுப்புகள் உள்ளன.

  ()

  மூன்று

 17. −3m லிருந்து 5m ஐக் கழிக்கக் கிடைப்பது ______

  ()

  –8m

 18. மாறி x ன் இருமடங்கு மற்றும் நான்கு மடங்கின் கூடுதல் _____ 

  ()

  6x

 19. 8 ஆப்பிள்களின் விலை ரூ.56 எனில் 12 ஆப்பிள்களின் விலை ________.

  ()

  ரூ.84

 20. ஒரு பெட்ரோல் தொட்டியை 16 குழாய்கள் 18 நிமிடங்களில் நிரப்புகின்றன. 9 குழாய்கள் அதே தொட்டியை ________ நிமிடங்களில் நிரப்பும்.

  ()

  32

 21. சமசீர் தன்மை கொண்ட நாற்சதுர இணையை வரைக_______

 22. 5 x 1 = 5
 23. (−90)+( −30) = 60

  (a) True
  (b) False
 24. (100) × 0 × 20 = 0

  (a) True
  (b) False
 25. ’x’ ஓர் இயல் எண் எனில், ‘x + 1’ அதன் முன்னியாகும்.

  (a) True
  (b) False
 26. ஒரு பேருந்து கடந்த தூரமும், அத்தூரத்தைக் கடக்க எடுத்துக்கொண்ட நேரமும் நேர் விகிதத் தொடர்புடையன.

  (a) True
  (b) False
 27. 12 நபர்கள் 8 நாட்களில் ஒரு குளத்தை வெட்டுவார்கள் எனில், அதே வேலையை 16 நபர்கள் 6 நாட்களில் செய்து முடிப்பார்கள்

  (a) True
  (b) False

*****************************************

Reviews & Comments about 7th கணிதம் முதல் பருவம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 7th Maths Model One Mark Questions )

Write your Comment