" /> -->

Term 2 இயற்கணிதம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 38
  14 x 1 = 14
 1. a × a × a × a × a என்பது

  (a)

  a5

  (b)

  5a

  (c)

  5a

  (d)

  a + 5

 2. 72 இன் அடுக்குக்குறியீடு

  (a)

  72

  (b)

  27

  (c)

  22 x 33

  (d)

  23 × 32

 3. a13 = x3 × a10 என்னும் சமன்பாட்டை நிறைவு செய்யும் x இன் மதிப்பு

  (a)

  a

  (b)

  13

  (c)

  3

  (d)

  10

 4. 10010 இல் உள்ள பூச்சியங்களின் எண்ணிக்கை யாது?

  (a)

  2

  (b)

  3

  (c)

  10

  (d)

  20

 5. 240 + 240 என்பதன் மதிப்பு

  (a)

  440

  (b)

  480

  (c)

  241

  (d)

  480

 6. (10 + y)4 = 50625 என்னும் சமன்பாட்டில், y இன் மதிப்பைக் காண்க.

  (a)

  1

  (b)

  5

  (c)

  4

  (d)

  0

 7. (32 x 65)0 இன் ஒன்றாம் இலக்கம்

  (a)

  2

  (b)

  5

  (c)

  0

  (d)

  1

 8. 1071 +1072 +1073 என்னும் எண் கோவையின் ஒன்றாம் இலக்கம்

  (a)

  0

  (b)

  3

  (c)

  1

  (d)

  2

 9. (10 + y)4  = 50625 என்னும் சமன்பாட்டில், y இன் மதிப்பைக் காண்க.

  (a)

  1

  (b)

  5

  (c)

  4

  (d)

  0

 10. (32 × 65)0 இன் ஒன்றாம் இலக்கம்

  (a)

  2

  (b)

  5

  (c)

  0

  (d)

  1

 11. 1071 +1072 +1073 என்னும் எண் கோவையின் ஒன்றாம் இலக்கம்

  (a)

  0

  (b)

  3

  (c)

  1

  (d)

  2

 12. 3p2 − 5pq + 2q2 + 6pq − q2 + pq என்பது ஒரு

  (a)

  ஓருறுப்புக்கோவை

  (b)

  ஈருறுப்புக்கோவை

  (c)

  மூவுறுப்புக் கோவை

  (d)

  நான்கு உறுப்புக் கோவை

 13. 6x7 − 7x3 + 4 இன் படி

  (a)

  7

  (b)

  3

  (c)

  6

  (d)

  4

 14. p(x) மற்றும் q(x) என்பன படி 3 உடைய இரு கோவைகள் எனில், p(x) + q(x) இன் படி

  (a)

  6

  (b)

  0

  (c)

  3

  (d)

  வரையறுக்கப்படவில்லை

 15. 9 x 1 = 9
 16. 149 என்னும் அடுக்கு எண்ணை ________________ என்று வாசிக்க வேண்டும்.

  ()

  14 இன் அடுக்கு 9

 17. p3q2 இன் விரிவுபடுத்தப்பட்ட வடிவம் ________________

  ()

  p × p × p × q × q

 18. அடிமானம் 12, அடுக்கு 17 ஐக் கொண்டுள்ள அடுக்கு எண்ணின் வடிவம் _________ ஆகும்.

  ()

  1217

 19. (14 × 21)0 இன் மதிப்பு _______________

  ()

  1

 20. 124 × 36 × 980 இன் ஒன்றாம் இலக்கம் ____________

  ()

  0

 21. ஓர் அடுக்கு எண்ணின் அடிமானமும் அதனுடைய விரிவாக்கத்தின் ஒன்றாம் இலக்கமும் 9 ஆக இருந்தால், அதன் அடுக்கு ஒரு ____________ எண்ணாகும்.

  ()

  ஒற்றைப்படை

 22. a3b2c4d2 என்னும் உறுப்பின் படி ___________.

  ()

  11

 23. மாறிலி உறுப்பின் படி ______________.

  ()

  0

 24. 3z2y + 2x − 3 என்னும் கோவையின் அதிகபட்சப் படி உடைய தலையாய உறுப்பின் கெழு _____.

  ()

  3

 25. 9 x 1 = 9
 26. 23 × 32 = 65

  (a) True
  (b) False
 27. 29 x 32 = (2 x 3) 9 x 2

  (a) True
  (b) False
 28. 34 × 37 = 311

  (a) True
  (b) False
 29. 20 = (1000)0

  (a) True
  (b) False
 30. 23 < 32

  (a) True
  (b) False
 31. mn2 மற்றும் mn2 இன் படிகள் சமமானவை.

  (a) True
  (b) False
 32. 7a2b மற்றும் −7ab2 ஆகியன ஒத்த உறுப்புகள் ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 33. −4x2 yz என்னும் கோவையின் படி −4 ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 34. ஒரு கோவையின் படி என்பது, ஏதேனும் ஒரு முழுக்களாக இருக்கக்கூடும்.

  (a) True
  (b) False
 35. 6 x 1 = 6
 36. 2010

 37. (1)

  4

 38. 12111

 39. (2)

  9

 40. 44441

 41. (3)

  5

 42. 25100

 43. (4)

  1

 44. 71683

 45. (5)

  6

 46. 729725

 47. (6)

  0

*****************************************

Reviews & Comments about 7th கணிதம் Term 2 இயற்கணிதம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில் ( 7th Maths Term 2 Algebra One Mark Questions With Answer )

Write your Comment