" /> -->

உடல் நலமும், சுகாதாரமும் Book Back Questions

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. ரவி நல்ல மனநிலையும் திடகார்த்தரமான உடலையும் பெற்றிருக்கிறான் என்பது எதைக் குறிக்கிறது.

  (a)

  சுகாதாரம்

  (b)

  உடல்நலம்

  (c)

  சுத்தம்

  (d)

  செல்வம்

 2. நாம் வாழுமிடம் இவ்வாறு இருக்க வேண்டும்.

  (a)

  திறந்த

  (b)

  மூடியது

  (c)

  சுத்தமான

  (d)

  அசுத்தமான

 3. முதலுதவி என்பதன் நோக்கம்

  (a)

  பணம் சேமிக்க

  (b)

  வடுக்களைத் தடுக்க

  (c)

  மருத்துவப் பராமரிப்பு தடுக்க

  (d)

  வலி நிவாரணம்

 4. 3 x 1 = 3
 5. ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஒன்றாக வாழும் மக்களை  ________ என அழைக்கிறோம்.

  ()

    

 6. கண் உலகினைக் காணப் பயன்படும் ________ கருதப்படுகின்றன

  ()

    

 7. காசநோய் என்பது  ________ பாக்டீரியாவால் ஏற்படுகிறது.

  ()

    

 8. 3 x 1 = 3
 9. அனைத்து உணவுகளும் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

  (a) True
  (b) False
 10. வயிற்றுப்புண் ஒரு தொற்றுநோய்

  (a) True
  (b) False
 11. ரேபிஸ் இரைப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு அபாயகரமான நோயாகும்

  (a) True
  (b) False
 12. 1 x 2 = 2
 13. உறுதிப்படுத்துதல் (A): வாய் சுகாதாராம் நன்றாக உள்ளது.
  காரணம் (R): நல்ல பற்கள் மற்றும் ஆரோக்கியமான திசுக்களால் சூழப்பட்ட ஈறுகள்
  அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரியானவை
  ஆ) A மற்றும் R ஆகிய இரண்டும் தவறானவை
  இ) A சரி ஆனால் R தவறானவை.
  ஈ) A தவறு ஆனால் R சரியானவை

 14. 2 x 2 = 4
 15. முதல்நிலைத் தீக்காயம்: மேற்புறத்தோல்: இரண்டாம்நிலைத் தீக்காயம் : ________

 16. காசநோய்: காற்று :: காலரா : _________

 17. 2 x 2 = 4
 18. சுகாதாரம் என்றால் என்ன?

 19. தனது கைபேசியில் சோபி அடிக்கடி விளையாடுகிறார். கண் எரிச்சலில் இருந்து அவரது கண்களைப் பாதுகாக்க உங்கள் பரிந்துரை யாது?

 20. 2 x 3 = 6
 21. முதலுதவி அவசியம் ஏன்?

 22. தொற்று நோய்கள் எவ்வாறு பரவுகின்றன?

 23. 1 x 5 = 5
 24. ஒரு நபருக்குத் தோலில் தீக்காயம் ஏற்பட்டால் என்ன செய்வீர்கள்? முதலுதவிக்கான பல்வேறு சூழ்நிலைகளையும் கூறுங்கள்

*****************************************

Reviews & Comments about 7th அறிவியல் - உடல் நலமும், சுகாதாரமும் Book Back Questions ( 7th Science - Health And Hygiene Book Back Questions )

Write your Comment