" /> -->

முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  6 x 5 = 30
 1. ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பை ஒரு வரைபடத் தாளைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடும் முறையை விவரி.

 2. சமநிலையின் வகைகளை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக.

 3. உலோகங்கள் மற்றும் அலோகங்கள் வேறுபடுத்துக.

 4. சேர்மங்களின் ஏதாவது ஐந்து பண்புகளை எழுதவும்.

 5. ஏதேனும் மூன்று தொற்று நோய்களைப் பற்றி விரிவாக எழுதுங்கள்?

 6. மைக்ரோசாப் போட்டோ ஸ்டோரி மூலம் படக்கதை காணொளி ஒன்றை எவ்வாறு உருவாக்குவாய்?

*****************************************

Reviews & Comments about 7th அறிவியல் - முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 7th Science- Term 1 Five Mark Model Question Paper )

Write your Comment