" /> -->

வடஇந்தியப் புதிய அரசுகளின் தோற்றம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 15
  5 x 1 = 5
 1. ‘பிருதிவிராஜ ராசோ’ எனும் நூலை எழுதியவர் யார்?

  (a)

  கல்ஹணர்

  (b)

  விசாகதத்தர்

  (c)

  ராஜசேகர் 

  (d)

  சந்த் பார்தை

 2. கஜினி என்னும் ஒரு சிறிய அரசு எங்கு அமைந்திருந்தது?

  (a)

  மங்கோலியா

  (b)

  துருக்கி

  (c)

  பாரசீகம்

  (d)

  ஆப்கானிஸ்தான்

 3. தேவபாலர் ஆதரித்த மதம்

  (a)

  சீக்கிய மதம்

  (b)

  இந்து மதம்

  (c)

  பௌத்த மதம்

  (d)

  சமண மதம்

 4. கஜினி மாமூதுவால் தோற்கடிக்கப்பட்ட ஷாகி அரசர்

  (a)

  ஜெயச்சந்திரா

  (b)

  ஜெய பாலர்

  (c)

  ராஜ்ய பாலர்

  (d)

  ஜெய சுந்தர்

 5. முகமது கோரியின் திறமை வாய்ந்த தளபதி

  (a)

  பால்பன்

  (b)

  இல்டுமிஷ்

  (c)

  நாசிர் உதீன்

  (d)

  குத்புதீன் ஐபக்

 6. 5 x 1 = 5
 7. விக்கிரமசீலா பல்கலைக்கழகத்தைத் தோற்றுவித்தவர்_______ ஆவார்.

  ()

  தர்ம பாலர் 

 8. ஆஜ்மீர் நகரத்தை நிர்மாணித்தவர் ______________ ஆவார்.

  ()

  சிம்மராஜ் 

 9. காந்தர்யா கோவில் ______________ ல் அமைந்துள்ளது.

  ()

  மத்தியப் பிரதேசம் 

 10. ராஜபுத்திரர்களின் கூட்டமைப்பு _________ எனப்பட்டது.

  ()

  ராஜபுதனம்

 11. பால வம்சத்தின் மிகச் சிறந்த வலிமை மிக்க அரசர் _________ ஆவார்.

  ()

  முதலாம் மகிபாலர்

 12. 5 x 1 = 5
 13. ராஜபுத்ர என்பது ஒரு லத்தீன் வார்த்தை ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 14. அரசர் கோபாலர் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.

  (a) True
  (b) False
 15. அபுகுன்றில் அமைந்துள்ள கோவில் சிவபெருமானுக்குப் படைத்தளிக்கப்பட்டுள்ளது

  (a) True
  (b) False
 16. தர்ம பாலர் விக்கிரமசீலா மடாலயத்தை நிறுவினார்.

  (a) True
  (b) False
 17. மும்முனைப் போட்டிக்குப் பின், மூன்று சக்திகளும் பலம் பெற்றன.

  (a) True
  (b) False

*****************************************

Reviews & Comments about 7th சமூக அறிவியல் - வடஇந்தியப் புதிய அரசுகளின் தோற்றம் ஒரு மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( 7th Social Science - Emergence Of New Kingdoms In North India One Mark Question Paper )

Write your Comment