" /> -->

நிலத்தோற்றங்கள் Book Back Questions

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. மலை அடிவாரத்தில் ஆறுகளால் படியவைக்கப்படும் வண்டல் படிவுகள் _____________ ஆகும்.

  (a)

  வீழ்ச்சி குளம்

  (b)

  வண்டல் விசிறி

  (c)

  வெள்ளச் சமவெளி

  (d)

  டெல்டா

 2. குற்றால நீர்வீழ்ச்சி _____________ ஆற்றுக்கு குறுக்காக அமைந்துள்ளது

  (a)

  காவேரி

  (b)

   பெண்ணாறு

  (c)

  சிற்றாறு

  (d)

  வைகை

 3. பின் குறிப்பிட்டவையில் கடல் அலை அரிப்புடன் தொடர்பில்லாத ஒன்று _____________

  (a)

  கடல் ஓங்கல்

  (b)

  கடல் வளைவுகள்

  (c)

  கடல் தூண்

  (d)

  கடற்கரை

 4. 3 x 1 = 3
 5. பாறைகள் உடைவதையும் மற்றும் நொறுங்குவதையும் _____________  என்கிறோம்.

  ()

  பாறை சிதைவடைதல் 

 6. காற்று அரிப்புத் தனிக்குன்றுகள் தென் ஆப்பிரிக்காவில் _____________ பாலைவனத்தில் காணப்படுகிறது

  ()

  கலஹாரி 

 7. உலகின் மிக நீண்டகடற்கரை _____________ ஆகும்.

  ()

  மியாமி கடற்கரை

 8. 4 x 1 = 4
 9. 'சமப்படுத்துதல்' என்றால் என்ன?

 10. பிரசித்தி பெற்ற உலகத்தின் சில நீர்வீழ்ச்சிகளைப் பெயரிடுக.

 11. கழிமுகம் (டெல்டா) என்றால் என்ன? சில கழிமுகங்களின் பெயர்களைக் கூறு.

 12. கடற்கரை எவ்வாறு உருவாகிறது?

 13. 2 x 2 = 4
 14. அரித்தல் வரையறு

 15. வீழ்ச்சி குளம் என்றால் என்ன?

 16. 2 x 3 = 6
 17. காளான் பாறைகள் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

 18. காயல்கள் என்றால் என்ன? ஒரு உதாரணம் தருக.

 19. 2 x 5 = 10
 20. ஆற்றின் அரிப்பால் தோன்றும் வேறுபட்ட நிலத்தோற்றங்களை விவாpக

 21. அரெட்டுகள் எவ்வாறு தோன்றுகின்றன?

*****************************************

Reviews & Comments about 7th சமூக அறிவியல் - நிலத்தோற்றங்கள் Book Back Questions ( 7th Social Science - Landforms Book Back Questions )

Write your Comment