" /> -->

அரசியல் கட்சிகள் Book Back Questions

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. இரு கட்சி முறை என்பது

  (a)

  இரண்டு கட்சிகள் அரசாங்கத்தை நடத்துவது

  (b)

  இரண்டு உறுப்பினர்னர் ஒரு கட்சியை நடத்துவது

  (c)

  இரண்டு பெரிய அரசியல் கட்சிகள் தேர்தலில் போட்டியிடுவது.

  (d)

  இவற்றுள் எதுவும் இல்லை

 2. இந்தியாவில் காணப்படும் கட்சி முறை

  (a)

  ஒரு கட்சி முறை

  (b)

  இரு கட்சி முறை

  (c)

  பல கட்சி முறை

  (d)

  இவற்றுள் எதுவுமில்லை

 3. ஒரு கட்சி முறை எங்கு நடைமுறையில் உள்ளது?

  (a)

  இந்தியா

  (b)

  அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்

  (c)

  பிரான்ஸ்

  (d)

  சீனா

 4. 3 x 1 = 3
 5. அரசியல் கட்சிகள் ____________ மற்றும் _____________ இடையே பாலமாக செயல்படுகின்றன

  ()

  குடிமக்களுக்கும், கொள்கை வகுப்பாளர்களுக்கும்

 6. ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட ஆனால் ______________________அரசியல் கட்சி தேர்தலில் தனது சின்னத்தில் போட்டியிட இயலாது.

  ()

  அங்கீகரிக்கப்படாத 

 7. எதிர்க்கட்சித் தலைவர்____________அந்தஸ்தில் இருப்பார்

  ()

  கேபினட் அமைச்சர் 

 8. 4 x 2 = 8
 9. ஒரு அரசியல் கட்சியின் அடிப்படை கூறுகள் எவை?

 10. மூன்று வகை கட்சி முறைகளைக் குறிப்பிடுக

 11. இரு கட்சி முறை காணப்படும் நாடுகளின் பெயர்களை எழுதுக.

 12. குறிப்பு வரைக : கூட்டணி அரசாங்கம்

 13. 2 x 3 = 6
 14. அரசியல் கட்சியின் செயல்பாடுகளில் ஏதேனும் நான்கினை எழுதுக.

 15. ஒரு அரசியல் கட்சி எப்போது தேசிய கட்சியாக அங்கீகரிக்கப்படுகிறது?

 16. 2 x 5 = 10
 17. ஒரு மக்களாட்சி நாட்டிற்கு அரசியல் கட்சி அவசியமா?

 18. தேசிய கட்சி, மாநிலக் கட்சி மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆனால் அங்கீகரிக்கப்படாத கட்சி ஆகியவற்றிற்கு சில உதாரணங்கள் தருக.

*****************************************

Reviews & Comments about 7th சமூக அறிவியல் - அரசியல் கட்சிகள் Book Back Questions ( 7th Social Science - Political Parties Book Back Questions )

Write your Comment