" /> -->

முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 5 = 50
 1. "நாணயங்களிலுள்ள உலோகங்களின் கலவை பேரரசின் பொருளாதாரச் செழிப்பைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது’. விளக்குக.

 2. ’சோழ அரசர்கள் பெரும் கல்விப் புரவலர்கள்’ - இக்கூற்றை உறுதிசெய்க.

 3. நிலநடுக்கத்தின் விளைவுகள் பற்றி எழுதுக.

 4. பூமியின் உட்கரு மிகவும் வெப்பமானது ஏன்?

 5. ஆற்றின் அரிப்பால் தோன்றும் வேறுபட்ட நிலத்தோற்றங்களை விவாpக

 6. அரெட்டுகள் எவ்வாறு தோன்றுகின்றன?

 7. நான்கு முக்கிய இனங்களைப் பற்றி விவரிக்கவும்

 8. பள்ளிகளில் சமத்துவமின்மையை நாம் எவ்வாறு அகற்ற முடியும்?

 9. ஒரு மக்களாட்சி நாட்டிற்கு அரசியல் கட்சி அவசியமா?

 10. தொழில் முனைவோரின் பணிகளைக் கூறுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 7th சமூக அறிவியல் - முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 7th Social Science - Term 1 Five Mark Model Question Paper )

Write your Comment