" /> -->

தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மாற்றுருக்கள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  5 x 1 = 5
 1. இலைகளின் மூலம் உடல் வழி இனப்பெருக்கம் நடத்துவது

  (a)

  பிரையோபில்லம்

  (b)

  பூஞ்சை

  (c)

  வைரஸ்

  (d)

  பாக்டீரியா

 2. ஈஸ்ட்டின் பாலிலா இனப்பெருக்க முறை

  (a)

  ஸ்போர்கள்

  (b)

  துண்டாதல்

  (c)

  மகரந்த சேர்க்கை

  (d)

  மொட்டு விடுதல்

 3. ஒரு தாவரத்தின் இனப்பெருக்க உறுப்பு

  (a)

  வேர்

  (b)

  தண்டு

  (c)

  இலை

  (d)

  மலர்

 4. மகரந்தச் சேர்க்கையாளர்கள் என்பவை

  (a)

  காற்று

  (b)

  நீர்

  (c)

  பூச்சிகள்

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும்

 5. பற்றுவேர்கள் காணப்படும் தாவரம்

  (a)

  வெற்றிலை

  (b)

  மிளகு

  (c)

  இவை இரண்டும்

  (d)

  இவை இரண்டும் அன்று

 6. 5 x 1 = 5
 7. மலரின் ஆண் இனப்பெருக்க உறுப்பு  _________

  ()

    

 8. _________ என்பது சூலக வட்டத்தின் பருத்த அடிப்பகுதியாகும்

  ()

    

 9. கருவுறுதலுக்குப் பின் சூல்  _________ ஆக மாறுகிறது.

  ()

    

 10. சுவாச வேரச் வேர்கள்  ________  தாவரத்தில் காணப்படுகின்றன

  ()

    

 11. வெங்காயம் மற்றும் பூண்டு ________  வகைக்கு  எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

  ()

    

 12. 5 x 1 = 5
 13. முழுமையான மலர் என்பது நான்கு வட்டங்களைக் கொண்டது

  (a) True
  (b) False
 14. அல்லி இதழ், சூலக முடியை அடையும் நிகழ்ச்சிக்கு மகரந்தச் சேரந்தச் சேர்க்கை என்று பெயர்.

  (a) True
  (b) False
 15. கூம்பு வடிவ வேருக்கு எடுத்துக்காட்டு கேரட்

  (a) True
  (b) False
 16. இஞ்சி என்பது தரைகீழ் வேராகும்

  (a) True
  (b) False
 17. சோற்றுக் கற்றாழையின் இலைகள், நீரைச் சேமிப்பதால் சதைப் ப பற்றுள்ளதாக உள்ளன.

  (a) True
  (b) False
 18. 5 x 1 = 5
 19. அல்லி

 20. (1)

  ஸ்போர்

 21. பெரணி

 22. (2)

  சப்பாத்திக் கள்ளி

 23. இலைத் தொழில் தண்டு

 24. (3)

  பூச்சிகளை ஈர்க்கிறது

 25. கொக்கி

 26. (4)

  கிரைசாந்திமம்

 27. தரைகீழ் ஓடு தண்டு

 28. (5)

  பிக்னோனியா

*****************************************

Reviews & Comments about 7th Standard அறிவியல் Chapter 5 தாவரங்களின் இனப்பெருக்கம் மற்றும் மாற்றுருக்கள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் ( 7th Standard Chapter 5 Reproduction And Modification In Plants One Mark Question with Answer Key )

Write your Comment