" /> -->

வடிவியல் முக்கிய வினாக்கள்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. அடுத்தடுத்த கோணங்களுக்கு 

  (a)

  பொதுவான உட்பகுதி இல்லை; பொதுவான கதிர் இல்லை; பொதுவான முனை இல்லை

  (b)

  ஒரு பொதுவான முனை, ஒரு பொதுவான கதிர், பொதுக்குவன உட்பகுதி உண்டு 

  (c)

  ஒரு பொதுவான கதிர், பொதுக்குவன முனை உண்டு; பொதுவான உட்பகுதி இல்லை 

  (d)

  ஒரு பொதுவான கதிர் உண்டு, பொதுவான முனை, பொதுவான உட்பகுதி இல்லை 

 2. குத்தெதிர்க் கோணங்கள் என்பவை 

  (a)

  அளவில் சமமற்றவை 

  (b)

  நிரப்பு கோணங்கள் 

  (c)

  மிகை நிரப்பு கோணங்கள் 

  (d)

  அளவில் சமமானவை 

 3. ஒரு புள்ளியில் அமையும் அனைத்துக் கோணங்களில் கூடுதல் 

  (a)

  360˚

  (b)

  180˚

  (c)

  90˚

  (d)

 4. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கோடுகளை வெவ்வேறு புள்ளிகளில் வெட்டும் ஒரு கோடு  ______ஆகும்.

  (a)

  இணைகோடுகள் 

  (b)

  குறுக்குவெட்டி 

  (c)

  இணையில்லாக் கோடுகள் 

  (d)

  வெட்டும் கோடுகள் 

 5. இணைகோடுகளை ஒரு குறுக்குவெட்டி வெட்டும்போது பின்வரும் கூற்றுகளில் எது எப்பொழுதும் உண்மையாக இருக்கும்?

  (a)

  ஒத்த கோணங்கள், மிகை நிரப்புக்கோணங்கள் 

  (b)

  ஒன்றுவிட்ட உட்கொண்ங்கள் மிகை நிரப்பிகள் 

  (c)

  ஒன்றுவிட்ட வெளிக்கோணங்கள் மிகை நிரப்பிகள் 

  (d)

  குறுக்குவெட்டிக்கு ஒரே பக்கம் அமைந்த உட்கோணங்கள் மிகை நிரப்பிகள் 

 6. 10 x 2 = 20
 7. அடுத்தடுத்த கோணச் சோடிகளின் பெயர்களை எழுதுக.

 8. கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் \(\angle \)GEH ன் மதிப்பைக் காண்க.

   

 9. நேரிய கோண இணைகளில், ஒரு கோணம் செங்கோணம் எனில் மற்றொரு கோணத்தைக் குறித்து என்ன கூற இயலும்?

 10. ஒரு புள்ளியில் ஆறு கோணங்கள் அமைந்துள்ளன. அவற்றில் ஒரு கோணம் 45o. மற்ற ஐந்து கோணங்களும் சம அளவுள்ளவை எனில் அந்த ஐந்து கோணங்களின் அளவை காண்க.

 11. அன்பு, கீழ்க்காணும் இரு படங்களில் சில கோணங்களைக் குறித்துள்ளான், அவைகள் சரியானவையா எனச் சோதிக்க. விடைக்கான காரணத்தை எழுதுக.

 12. இரு இணைகோடுகளை ஒரு குறுக்குவெட்டி வெட்டுகிறது. அனைத்துக் கோணங்களையும் கண்டுபிடிக்கத் அறிந்திருக்க வேண்டிய குறைந்தபட்சக் கோண அளவுகளின் எண்ணிக்கை யாது?

 13. கொடுக்கப்பட்ட படத்தில் x இன் மதிப்பைக் காண்க

 14. இரு இணைகோடுகளை ஒரு குறுக்குவெட்டி வெட்டுகிறது. குறுக்கு வெட்டிக்கு ஒரே பக்கம் அமைந்த சோடி உட்கோணங்களில் ஒன்று மற்ற கோணத்தின் இரு மடங்கைவிட 48˚ அதிகம் எனில் அக்கோணங்களைக் காண்க.

 15. படத்தில் GH மற்றும் IJ ஆகியவை இணையானவை. ∠1=108˚ மற்றும் ∠2 = 123˚ எனில், x˚, y˚ மற்றும் z˚ இன் மதிப்பைக் காண்க

 16. அளவுகோல் மற்றும் கவராயம் மட்டும் பயன்படுத்திப் பின்வரும் கோணங்களை அமைக்க.
  (i) 60˚
  (ii) 120˚
  (iii) 30˚
  (iv) 90˚
  (vi) 45˚
  (vii) 150˚
  (vi) 135˚

 17. 5 x 3 = 15
 18. \(\angle\)POQ = 23˚ மற்றும் POR=62o எனில், \(\angle\)QOR ஐக் காண்க.

 19. பின்வரும் அடுத்துள்ள கோண இணைகளில் எவை நேரிய கோண இணைகளாக அமையும்?
  (i) 89˚, 91˚
  (ii) 105˚, 65˚
  (iii) 117˚, 62˚
  (iv) 40˚, 140˚

 20. \(\angle \)ROS இன் மதிப்பைக் காண்க.

 21. x˚ இன் மதிப்பைக் காண்க 

 22. 6 செமீ நீளமுள்ள AB என்ற கோட்டுத்துண்டிற்கு செங்குத்து இரு சமவெட்டியை வரைக

 23. 2 x 5 = 10
 24. (i) கோணம் \(\angle \)1 இன் ஒத்த கோணத்தை எழுதுக.
  (ii) கோணம் \(\angle \)3 இன் ஒன்றுவிட்ட உட்கோணத்தை எழுதுக.
  (iii) கோணம் \(\angle \)8 இன் ஒன்றுவிட்ட வெளிக்கோணத்தை எழுதுக.
  (iv) கோணம் \(\angle \)8 இன் ஒத்த கோணத்தை எழுதுக.
  (v) கோணம் \(\angle \)7 இன் ஒன்றுவிட்ட வெளிக்கோணத்தை எழுதுக.
  (vi) கோணம் \(\angle \)6 இன் ஒன்றுவிட்ட உட்கோணத்தை எழுதுக

 25. 80˚ அளவுடைய \(\angle \)ABC இன் கோண இரு சமவெட்டி வரைக.

*****************************************

Reviews & Comments about 7th Standard கணிதம் Chapter 5 வடிவியல் முக்கிய வினாத்தாள் ( 7th Standard Maths Chapter 5 Geometry Important Question Paper )

Write your Comment