" /> -->

அளவைகள் Book Back Questions

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 25
  5 x 1 = 5
 1. ஓர் இணை்கரத்தின் அடிப்பக்கத்ணத இரண்டு மடங்காகவும், உயரத்தை  பாதியாகவும் மாறறும்வபாது இணைகரத்தின் பரப்பளவு 

  (a)

  பாதியாக மாறும்

  (b)

  மாறாது

  (c)

  இரண்டு மடங்காகும்

  (d)

  ஏதுமில்லை 

 2. இரண்டு மூலைவிட்டங்களும் 8 செ.மீ அளவு கொண்ட சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு 

  (a)

  64 ச.செ.மீ

  (b)

  32 ச.செ.மீ

  (c)

  30 ச.செ.மீ

  (d)

  16 ச.செ.மீ

 3. பரப்பளவு 128 ச.செ.மீ மற்றும் ஒரு மூலை விட்ட அளவு 32 செ.மீ கொண்ட சாய்சதுரத்தின் மற்றொரு மூலைவிட்ட அளவு 

  (a)

  12 செ.மீ

  (b)

  8 செ.மீ

  (c)

  4 செ.மீ

  (d)

  20 செ.மீ

 4. பரப்பளவு 96 ச.மீ மற்றும் பக்க அளவு 24 மீ கொண்ட சாய்சதுரத்தின் உயரம் 

  (a)

  8 மீ 

  (b)

  10 மீ 

  (c)

  2 மீ 

  (d)

  4 மீ 

 5. ஒரு சரிவகத்தில் இணையற்ற பக்கங்கள் சமம் எனில் அது ஒரு 

  (a)

  சதுரம்

  (b)

  செவ்வகம்

  (c)

  இருசமபக்கச் சரிவகம்

  (d)

  இணைகரம்

 6. 3 x 2 = 6
 7. ஓர் இணைகர வடிவிலான மைதானத்தின் உயரம் 14 மீ. மேலும் அதன் அடிப்பக்கம், உயரத்தை விட 8 மீ கூடுதல் எனில், மைதானத்தைச் சமப்படுத்த ஒரு ச.மீ க்கு Rs. 15 வீதம் எவ்வளவு செலவு ஆகும்

 8. ஒரு சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு 100 ச.செ.மீ மற்றும் ஒரு மூலைவிட்டதின் அளவு 8 செ.மீ எனில் மற்றொரு மூலை விட்டதின் அளவைக் காண்க.

 9. ஒரு கதிரொளி மறைப்பான்(sunshade) இரு சமபக்கச் சரிவக வடிவில் உள்ளது. அதன் இணைப்பக்க அளவுகள் முறையே 81 செ.மீ மற்றும் 64 செ.மீ அதன் உயரம் 6 சே.மீ எனில், அப்பரப்பை வண்ணமிட ஒரு ச.செ.மீ ரூ.2 வீதம் ஆகும் செலவைக் காண்க.

 10. 3 x 3 = 9
 11. ஓர் இணைகரத்தின் அடுத்தடுத்த பக்கங்கள் முறையே 12 செ.மீ மற்றும் 9 செ.மீ சிறிய பக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவு 8 செ.மீ எனில் பெரிய பக்கங்களுக்கு இடையே உள்ள தொலைவைக் காண்க.
   

 12. இணைப்பக்க அளவுகள் 18 செ.மீ உம், 9 செ.மீ உம், உயரம் 14 செ.மீ. உம் கொண்ட சரிவகத்தின் பரப்பளவு காண்க.

 13. ஒரு சட்டையின் காலர் பகுதி இருசமபக்கச் சரிவமாக உள்ளது. அதன் இணைப்பக்கங்கள் முறையே, 17 செ.மீ மற்றும் 14 செ.மீ, உயரம் 4 செ.மீ எனில், காலர் தைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படும் துணியின் பரப்பளவைக் காண்க 

 14. 1 x 5 = 5
 15. பக்க அளவு 17 செ.மீ மற்றும்  உயரம் 8 செ.மீ சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு காண்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 7th Standard கணிதம் Unit 2 அளவைகள் Book Back Questions ( 7th Standard Maths Measurements Book Back Question )

Write your Comment