" /> -->

அளவைகள் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 13
  13 x 1 = 13
 1. அடுத்துள்ள பக்கங்கள் முறையே 6 செ.மீ மற்றும் 5 செ.மீ கொண்ட இணைகரத்தின் சுற்றளவு

  (a)

  12 செ.மீ 

  (b)

  10 செ.மீ

  (c)

  24 செ.மீ

  (d)

  22 செ.மீ

 2. 10 மீ அடிப்பக்கத்தையும், 7 மீ உயரத்தையும் கொண்ட இணைகரத்தின் பரப்பு

  (a)

  70 ச.மீ

  (b)

  35 ச.மீ

  (c)

  7 ச.மீ

  (d)

  10 ச.மீ

 3. 52.செ.மீ பரப்பளவும், 4 செ.மீ உயரமும் கொண்ட  இணைகரத்தின் அடிப்பக்க அளவு

  (a)

  48 செ.மீ

  (b)

  104 செ.மீ

  (c)

  13 செ.மீ

  (d)

  26 செ.மீ

 4. ஓர் இணை்கரத்தின் அடிப்பக்கத்ணத இரண்டு மடங்காகவும், உயரத்தை  பாதியாகவும் மாறறும்வபாது இணைகரத்தின் பரப்பளவு 

  (a)

  பாதியாக மாறும்

  (b)

  மாறாது

  (c)

  இரண்டு மடங்காகும்

  (d)

  ஏதுமில்லை 

 5. ஓர் இணைகரத்தின் உயரம் 8 செ.மீ மற்றும் அதன் அடிபபக்கம் உயரத்தைப் போல்  மூன்று மடங்கு  எனில், அதன் பரப்பளவு 

  (a)

  64செ.மீ

  (b)

  192 செ.மீ

  (c)

  32 செ.மீ

  (d)

  32 செ.மீ

 6. பக்கம் 4 செ.மீ, உயரம் 3 செ.மீ அளவுகள் கொண்ட சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு 

  (a)

  7 ச.செ.மீ

  (b)

  24 ச.செ.மீ

  (c)

  12 ச.செ.மீ

  (d)

  10 ச.செ.மீ

 7. இரண்டு மூலைவிட்டங்களும் 8 செ.மீ அளவு கொண்ட சாய்சதுரத்தின் பரப்பளவு 

  (a)

  64 ச.செ.மீ

  (b)

  32 ச.செ.மீ

  (c)

  30 ச.செ.மீ

  (d)

  16 ச.செ.மீ

 8. பரப்பளவு 128 ச.செ.மீ மற்றும் ஒரு மூலை விட்ட அளவு 32 செ.மீ கொண்ட சாய்சதுரத்தின் மற்றொரு மூலைவிட்ட அளவு 

  (a)

  12 செ.மீ

  (b)

  8 செ.மீ

  (c)

  4 செ.மீ

  (d)

  20 செ.மீ

 9. பரப்பளவு 96 ச.மீ மற்றும் பக்க அளவு 24 மீ கொண்ட சாய்சதுரத்தின் உயரம் 

  (a)

  8 மீ 

  (b)

  10 மீ 

  (c)

  2 மீ 

  (d)

  4 மீ 

 10. சாய்சதுரத்தின் மூலை விட்டங்களுக்கு இடையே உள்ள கோணம் 

  (a)

  120o

  (b)

  180º

  (c)

  90º

  (d)

  100º

 11. உயரம் 5 செ.மீ, இணைப்பக்கங்களின் அளவுகள் முறையே,8 செ.மீ உம், 10 செ.மீ உம் கொண்ட சரிவகத்தின் பரப்பளவு 

  (a)

  45 ச.செ.மீ

  (b)

  40 ச.செமீ

  (c)

  18 ச.செமீ

  (d)

  50 ச.செமீ

 12. பரப்பளவு 5 செ.மீஉம் இணைப்பக்க அளவுகளின் கூடுதல் 10 மீ உம் கொண்ட சரிவாக்கத்தின் உயரம் 

  (a)

  7 செ.மீ

  (b)

  40 செ.மீ

  (c)

  14 செ.மீ

  (d)

  28 செ.மீ

 13. ஒரு சரிவகத்தில் இணையற்ற பக்கங்கள் சமம் எனில் அது ஒரு 

  (a)

  சதுரம்

  (b)

  செவ்வகம்

  (c)

  இருசமபக்கச் சரிவகம்

  (d)

  இணைகரம்

*****************************************

Reviews & Comments about 7th கணிதம் Chapter 2 அளவைகள் ஒரு மதிப்பெண் வினாத்தாள் ( 7th Standard Maths Unit 2 Measurements One Mark Question Paper )

Write your Comment