" /> -->

விசையும் இயக்கமும் முக்கிய வினாக்கள்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. ஒரு பொருளானது r ஆரம் கொண்ட வட்டப்பாதையில் இயங்குகிறது. பாதி வட்டம் கடந்தபின் அப்பொருளின் இடப்பெயர்ச்சி

  (a)

  சுழி

  (b)

  r

  (c)

  2r

  (d)

  r/2

 2. கீழே உள்ள படங்களில் எப்படமானது இயங்கும் பொருளின் சீரான இயக்கத்தினை குறிக்கிறது.

  (a)

  (b)

  (c)

  (d)

 3. ஒரு பொருளின் சமநிலையை அதிகரிக்கப் பின்வருவனவற்றுள் எம்முறையினைப் பின்பற்றலாம்.

  (a)

  ஈர்பபு மையத்தின் உயரத்தினைக் குறைத்தல்

  (b)

  ஈர்பபு மையத்தின் உயரத்தினை அதிகரித்தல்

  (c)

  பொருளின் உயரத்தினை அதிகரித்தல்

  (d)

  பொருளின் அடிப்பரப்பின் அகலத்தினைக் குறைத்தல்

 4. 3 x 1 = 3
 5. இரு இடங்களுக்கு இடையே உள்ள மிகக் குறைந்த நேர்கோட்டுப் பாதை _____ எனப்படும்.

  ()

    

 6. ஒரு பொருளின் திசைவேகமானது காலத்தினைப் பொருத்து அதிகரித்தால் அப்பொருள் ______ முடுக்கத்தினைப் பெற்று இருக்கிறது என்கிறோம்.

  ()

    

 7. ______ சமநிலையில் ஈர்ப்பு மையத்தின் நிலை மாறுவதில்லை.

  ()

    

 8. 5 x 1 = 5
 9. இடப்பெயர்ச்சி

 10. (1)

    

 11. வெற்றிடத்தில் ஒளியின் திசைவேகம்

 12. (2)

    

 13. கப்பலின் வேகம்

 14. (3)

    

 15. ஒழுங்கான பொருள்களின் ஈர்ப்புமையம்

 16. (4)

    

 17. சமநிலை

 18. (5)

    

  2 x 2 = 4
 19. திசைவேகம்: மீட்டர் /விநாடி :: முடுக்கம்: ______ 

 20. இடப்பெயர்ச்சி / காலம் : திசைவேகம் ::தொலைவு / காலம்: ______

 21. 2 x 2 = 4
 22. ஒழுங்கான வடிவமுடைடைய பொருள்களின் ஈர்ப்பு மையம் எங்கு அமைந்துள்ளது?

 23. உனது நண்பன் பின்வரும் வாக்கியத்தினைக் கூறுகிறான் . – முடுக்கமானது ஒரு பொருளின் நிலை எவ்வளவு வேகத்தில் மாறுகிறது என்பதனைப் பற்றிய தகவலை நமக்கு அளிக்கிறது. இவ்வாக்கியத்தில் உள்ள பிழையினைக் கண்டறிந்து மாற்றுக.

 24. 2 x 3 = 6
 25. வேகம் மற்றும் திசைவேகம் இவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டினைக் கூறுக.

 26. ஈர்ப்பு மையம் என்றால் என்ன?

 27. 1 x 5 = 5
 28. சமநிலையின் வகைகளை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 7th Standard அறிவியல் Chapter 2 விசையும் இயக்கமும் முக்கிய வினாத்தாள் ( 7th Standard Science Chapter 2 Force and Motion Important Question Paper )

Write your Comment