" /> -->

நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள் முக்கிய வினாக்கள்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. பருப்பொருளின் மிகச் சிறிய துகள் _____ 

  ()

    

 2. _____ மின்சாரத்தைக் க கடத்தும் ஒரேயொரு அலோகம்.

  ()

    

 3. ______ தனிமம் லத்தீன் அல்லது கிரேக்கப் பெயர்களிலிருந்து பெறப்பட்டன.

  ()

    

 4. தனிமங்கள் தூய பொருட்களின் _____ வடிவம்.

  ()

    

 5. ____ வளிமண்டலத்தில் அதிகளவு காணப்படும் வாயு.

  ()

    

 6. 3 x 2 = 6
 7. பாதரசம்: அறை வெப்பநிலையில் திரவம் :: ஆக்சிஜன்: _____

 8. தனிமங்கள்: இணைந்து சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றது :: சேர்மங்கள்: _____

 9. அணுக்கள்: தனிமத்தின் அடிப்படை துகள் :: ______ : சேர்மங்களின் அடிப்படைத் துகள்.

 10. 3 x 2 = 6
 11. இரண்டு வேறுபட்ட தனிமங்களில் ஒரே விதமான அணுக்கள் இருக்கும்.

 12. அணுக்கள் தன்னிச்சையாக இருக்க முடியாது; அவை ஒரு குழுவாக இருக்கும் அதற்கு மூலக்கூறுகள் என்று பெயர்.

 13. ஆர்கான் வாயு ஓரணு வாயுவாகும்.

 14. 3 x 2 = 6
 15. கீழ்க்கண்ட சேர்மங்களின் வேதியியல் வாய்ப்பாட்டையும், அதில் அடங்கியுள்ள தனிமங்களின் பெயர்களை எழுதவும்.
  1. சோடியம் குளோரைடு
  2. பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு
  3. கார்பன்டை ஆக்ஸைடு
  4. கால்சியம் ஆக்ஸைடு
  5. சல்பர் டை ஆக்ஸைடு

 16. வேதியியல் வாய்ப்பாடு என்ன என்பதைப் புரிந்து கொண்டாய்? இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?

 17. கீழ்க்கண்ட தனிமங்களை உலோகம், அலோகம் மற்றும் உலோகப் போலிகள் என வகைப்படுத்துக.
  சோடியம், பிஸ்மத், வெள்ளி, நைட்ரஜன், சிலிக்கான், கார்பன், குளோரின், இரும்பு மற்றும் தாமிரம்.

 18. 4 x 3 = 12
 19. தனிமங்கள் என்றால் என்ன? இரண்டு உதாரணங்களைக் கொடுக்கவும்.

 20. மூலக்கூறு வரையறு.

 21. ஒரு தனிமத்தின் அணுக்கட்டு எண் என்றால் என்ன?

 22. வெப்பபடுத்தலின்போது துகள்களில் என்ன வகையான இயக்க மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன என்பதை விவரிக்கவும்.

 23. 3 x 5 = 15
 24. உலோகங்கள் மற்றும் அலோகங்கள் வேறுபடுத்துக.

 25. தனிமங்களின் குறியீடுகளை எழுதக்கூடிய பல்வேறு விதமான வழிமுறைகளை விவரிக்கவும். பொருத்தமான உதாரணங்களைக் கொடுக்கவும்.

 26. உலோகப் போலிகளின் பண்புகளை எழுதவும்.

*****************************************

Reviews & Comments about 7th Standard அறிவியல் Chapter 3 நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள் முக்கிய வினாத்தாள் ( 7th Standard Science chapter 3 Matter Around Us Important Question Paper )

Write your Comment