" /> -->

அணு அமைப்பு முக்கிய வினாக்கள்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  4 x 1 = 4
 1. பருப்பொருளின் அடிப்படை அலகு _____ ஆகும்.

  (a)

  தனிமம்

  (b)

  அணு

  (c)

  மூலக்கூறு

  (d)

  எலக்ட்ரான்

 2. _____ நேர்மின் சுமையுடையது.

  (a)

  புரோட்டான்

  (b)

  எலக்ட்ரான்

  (c)

  மூலக்கூறு

  (d)

  நியூட்ரான்

 3. ஓர் அணுவின் அணு எண் என்பது _____ ஆகும்.

  (a)

  நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை

  (b)

  பபுரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை

  (c)

  புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

  (d)

  அணுகளின் எண்ணிக்கை

 4. நியூக்ளியான்கள் என்பது _____ கொண்டது.

  (a)

  புரோட்டான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்களைக்

  (b)

  நியூட்ரான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்களைக்

  (c)

  புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களைக்

  (d)

  நியூட்ரான்கள் மற்றும் பாஸிட்ரான்களைக்

 5. 4 x 1 = 4
 6. ஒரு அணுவில் காணப்படும் மிகச்சிறிய துகள்கள் _____

  ()

    

 7. அணுவின் உட்கருவில் ______ மற்றும் _____ இருக்கும்.

  ()

    

 8. அணுவின் உட்கருவை _____ சுற்றி வரும்.

  ()

    

 9. கார்பனின் இணைதிறன் 4 மற்றும் ஹைட்ரஜனின் இணைதிறன் 1 ஆகும். எனில் மீத்தேனின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு _____

  ()

    

 10. 5 x 1 = 5
 11. இணைதிறன்

 12. (1)

    

 13. மின்சுமையற்ற துகள்

 14. (2)

    

 15. இரும்பு

 16. (3)

    

 17. ஹைட்ரஜன்

 18. (4)

    

 19. நேர்மின்சுமை கொண்ட துகள்

 20. (5)

    

  2 x 2 = 4
 21. A: ஓர் அணு மின்சுமையற்றது நடுநிலையானது
  R: அணுக்கள் சம எண்ணிக்கையான புரோட்டான்களையும் எலக்ட்ரான்களையும் கொண்டது.

 22. A: புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை அணு எண்ணாகும்.
  R: புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் மொத்த எண்ணிக்கை நிறை எண்ணாகும்.

 23. 2 x 2 = 4
 24. சூரியன்: உட்கரு; கோள்கள்: _____

 25. K: பொட்டாசியம்; C: _____

 26. 2 x 2 = 4
 27. ஒரு தனிமத்தின் அடிப்படை அலகு மூலக்கூறு ஆகும்.

 28. ஓர் அணு மின்சுமையற்ற நடுநிலைத் தன்மையை கொண்டிருக்கும்.

 29. 3 x 2 = 6
 30. அணு வரையறுக்கவும்.

 31. அணு எண் என்றால் என்ன?

 32. புரோட்டானின் பண்புகள் யாவை?

 33. 3 x 3 = 9
 34. ஐசோடோப்புகள், ஐசோபார்கள் - வேறுபடுத்தவும்.

 35. நிறை எண் அணு எண் வேறுபடுத்துக.

 36. சாதாரண உப்பு என்பது யாது? அதில் உள்ள தனிமங்கள் யாவை? சாதாரண உப்பின் மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டினை எழுதுக. அத்தனிமங்களின் அணு எண் மற்றும் நிறை எண் மதிப்பு என்ன? அந்த சேர்மத்திலுள்ள அயனிகளை எழுதவும்.

 37. 2 x 5 = 10
 38. அணுவின் அமைப்பினை படமாக வரைந்து அதன் அடிப்படைத் துகள்களின் நிலையினை விளக்குக.

 39. நியூக்ளியான்கள் என்றால் என்ன? அவை ஏன் அவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது? நியூக்ளியான்களின் பண்புகளை எழுதவும்.

*****************************************

Reviews & Comments about 7th Standard அறிவியல் Chapter 4 அணு அமைப்பு முக்கிய வினாத்தாள் ( 7th Standard Science Chapter 4 Atomic Structure Important Question Paper )

Write your Comment