" /> -->

கனிணி காட்சித் தொடர்பு மாதிரி வினாக்கள்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  3 x 1 = 3
 1. அசைவூட்டம் எதற்கு உதாரணம்.

  (a)

  ஒலித் தொடர்பு

  (b)

  காட்சித் தொடர்பு

  (c)

  வெக்டர் தொடர்பு

  (d)

  ராஸ்டர் தொடர்பு

 2. மைக்ரோசாப்ட் போட்டோ ஸ்டோரியில் நமது படங்களை பதிவேற்ற பயன்படுத்தபடும் தெரிவு எது?

  (a)

  BEGIN A STORY

  (b)

  IMPORT PICTURES

  (c)

  SETTINGS

  (d)

  VIEW YOUR STORY

 3. படப்புள்ளிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கபடுபவை யாவை

  (a)

  ராஸ்டர்

  (b)

  வெக்டர்

  (c)

  இரண்டும்

  (d)

  மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

 4. 5 x 1 = 5
 5. அசைவூட்டப் படங்கள்

 6. (1)

  காட்சித் தொடர்பு

 7. ராஸ்டர்

 8. (2)

  மைக்ரோசாப் போட்டோ ஸ்டோரி

 9. வெக்டர் 

 10. (3)

  படப் புள்ளிகள்

 11. மெய்நிகர் உண்மை

 12. (4)

  3D

 13. காணொளிப் படக்கதை

 14. (5)

  இல்லுஸ்ரேட்டர்

  2 x 2 = 4
 15. ராஸ்டர் வரைகலைப் படங்கள் என்றால் என்ன?

 16. இருபரிமாண மற்றும் முப்பரிமாணப் படங்கள் பற்றி எழுதுக?

 17. 1 x 3 = 3
 18. ராஸ்டர் மற்றும் வெக்டர் வரைகலை படங்களை வேறுப்படுத்துக?

 19. 1 x 5 = 5
 20. மைக்ரோசாப் போட்டோ ஸ்டோரி மூலம் படக்கதை காணொளி ஒன்றை எவ்வாறு உருவாக்குவாய்?

*****************************************

Reviews & Comments about 7th Standard அறிவியல் Chapter 7 கனிணி காட்சித் தொடர்பு மாதிரி வினாத்தாள் ( 7th Standard Science Chapter 7 Visual Communication Model Question Paper )

Write your Comment