" /> -->

Important Question Part-III

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 100

  Section - I

  18 x 1 = 18
 1. பின்வருவனவற்றுள் எது வழி அளவு?

  (a)

  நிறை

  (b)

  நேரம்

  (c)

  பரப்பு

  (d)

  நீளம்

 2. பின்வருவனவற்றுள் எது சரி?

  (a)

  1L = 1cc

  (b)

  1L = 10 cc

  (c)

  1L = 100 cc

  (d)

  1L = 1000 cc

 3. சம நிறையுள்ள இரு கோளங்களின் கனஅளவுகளின் விகிதம் 2:1 எனில், அவற்றின் அடர்த்தியின் விகிதம்

  (a)

  1:2

  (b)

  2:1

  (c)

  4:1

  (d)

  1:4

 4. ஒரு பொருளானது r ஆரம் கொண்ட வட்டப்பாதையில் இயங்குகிறது. பாதி வட்டம் கடந்தபின் அப்பொருளின் இடப்பெயர்ச்சி

  (a)

  சுழி

  (b)

  r

  (c)

  2r

  (d)

  r/2

 5. கீழே உள்ள படங்களில் எப்படமானது இயங்கும் பொருளின் சீரான இயக்கத்தினை குறிக்கிறது.

  (a)

  (b)

  (c)

  (d)

 6. கீழ்க்கண்டவற்றில் உலோகம் எது?

  (a)

  இரும்பு

  (b)

  ஆக்சிஜன்

  (c)

  ஹீலியம்

  (d)

  தண்ணீர்

 7. அறைவெப்பநிலையில் திரவமாக உள்ள உலோகம்

  (a)

  குளோரின்

  (b)

  சல்பர்

  (c)

  பாதரசம்

  (d)

  வெள்ளி

 8. எப்பொழுதுமே பளபளப்பான, வளையக்கூடிய ஒளிரும் தன்மையுள்ள தனிமம் எது?

  (a)

  அலோகம்

  (b)

  உலோகம்

  (c)

  உலோகப்போலிகள்

  (d)

  வாயுக்கள்

 9. அணுக்கருவை சுற்றி வரும் அடிப்படை அணுத் துகள் _____ ஆகும். 

  (a)

  அணு

  (b)

  நியூட்ரான்

  (c)

  எலக்ட்ரான்

  (d)

  புரோட்டான்

 10. ஓர் அணுவின் அணு எண் என்பது _____ ஆகும்.

  (a)

  நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை

  (b)

  பபுரோட்டான்களின் எண்ணிக்கை

  (c)

  புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

  (d)

  அணுகளின் எண்ணிக்கை

 11. இலைகளின் மூலம் உடல் வழி இனப்பெருக்கம் நடத்துவது

  (a)

  பிரையோபில்லம்

  (b)

  பூஞ்சை

  (c)

  வைரஸ்

  (d)

  பாக்டீரியா

 12. ஈஸ்ட்டின் பாலிலா இனப்பெருக்க முறை

  (a)

  ஸ்போர்கள்

  (b)

  துண்டாதல்

  (c)

  மகரந்த சேர்க்கை

  (d)

  மொட்டு விடுதல்

 13. பற்றுவேர்கள் காணப்படும் தாவரம்

  (a)

  வெற்றிலை

  (b)

  மிளகு

  (c)

  இவை இரண்டும்

  (d)

  இவை இரண்டும் அன்று

 14. புகையிலை மெல்லுவதால் ஏற்படுவது

  (a)

  இரத்த சோகை

  (b)

  பற்குழிகள்

  (c)

  காசநோய்

  (d)

  நிமோனியா

 15. முதலுதவி என்பதன் நோக்கம்

  (a)

  பணம் சேமிக்க

  (b)

  வடுக்களைத் தடுக்க

  (c)

  மருத்துவப் பராமரிப்பு தடுக்க

  (d)

  வலி நிவாரணம்

 16. அசைவூட்டம் எதற்கு உதாரணம்.

  (a)

  ஒலித் தொடர்பு

  (b)

  காட்சித் தொடர்பு

  (c)

  வெக்டர் தொடர்பு

  (d)

  ராஸ்டர் தொடர்பு

 17. மைக்ரோசாப்ட் போட்டோ ஸ்டோரியில் நமது படங்களை பதிவேற்ற பயன்படுத்தபடும் தெரிவு எது?

  (a)

  BEGIN A STORY

  (b)

  IMPORT PICTURES

  (c)

  SETTINGS

  (d)

  VIEW YOUR STORY

 18. படப்புள்ளிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கபடுபவை யாவை

  (a)

  ராஸ்டர்

  (b)

  வெக்டர்

  (c)

  இரண்டும்

  (d)

  மேற்கண்ட எதுவுமில்லை

 19. Section - II

  1 x 5 = 5
 20. 1செமீ ஆரமுள்ள ஒரு கோளம் வெள்ளியினால் செய்யப்படுகிறது. அக்கோளத்தின் நிறை 33 கி எனில், வெள்ளியின் அடர்த்தியைக் காண்க. (π = 22/7 எனக் கொள்க).

 21. Section - III

  15 x 2 = 30
 22. ஓர் உருளையின் கனஅளவைக் காணும் சூத்திரத்தை எழுதுக.

 23. எந்த திரவத்தில் இரும்பு மூழ்கும்?

 24. கீழே தரப்பட்டுள்ள ஒழுங்கான வடிவமுள்ள பொருள்களின் பரப்பளவைக் காணவும்: (π = 22/7 எனக் கொள்க)
  அ) 12 செ.மீ. நீளமும் 4 செ.மீ அகலமும் கொண்ட செவ்வகம்
  ஆ) 7 செ.மீ ஆரம் கொண்ட வட்டம்
  இ) 6 செ.மீ அடிப்பக்கமும் 8 செ.மீ உயரமும் கொண்ட முக்கோணம்.

 25. ஒழுங்கான வடிவமுடைடைய பொருள்களின் ஈர்ப்பு மையம் எங்கு அமைந்துள்ளது?

 26. வேதியியல் வாய்ப்பாடு என்ன என்பதைப் புரிந்து கொண்டாய்? இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?

 27. கீழ்க்கண்டவற்றை தக்க உதாரணத்துடன் வரையறு.
  a. தனிமம்
  b. சேர்மம்
  c. உலோகம்
  d. அலோகம்
  e. உலோகம் போலிகள்

 28. கீழ்க்கண்டவற்றை தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள் என வகைப்படுத்துக. தண்ணீர், சாதாரண உப்பு, சர்க்கரை, கார்பன்டை ஆக்சைடு, அயோடின் மற்றும் அலுமினியம்.

 29. அணுவின் அடிப்படைத் துகள்களைக் குறிப்பிடவும்.

 30. அணு எண் என்றால் என்ன?

 31. தாவரத்தில் உள்ள இரு வகையான இனப்பெருக்கத்தை எழுது

 32. பின்வருவனவற்றிற்கு எடுத்துக்காட்டு தருக.
  அ. கந்தம்
  ஆ. கிழங்கு

 33. சுகாதாரம் என்றால் என்ன?

 34. கண்களைப் பாதுகாக்கும் முறைகள் பற்றி எழுது.

 35. தனது கைபேசியில் சோபி அடிக்கடி விளையாடுகிறார். கண் எரிச்சலில் இருந்து அவரது கண்களைப் பாதுகாக்க உங்கள் பரிந்துரை யாது?

 36. இருபரிமாண மற்றும் முப்பரிமாணப் படங்கள் பற்றி எழுதுக?

 37. Section - IV

  9 x 3 = 27
 38. 280 கிகி நிறை கொண்ட ஒரு திட உருளையின் கனஅளவு 4 மீ3. அதன் அடர்த்தியை காண்க.

 39. தாமிரத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு கோளத்தின் நிறை 3000கிகி. தாமிரத்தின் அடர்த்தி 8900 கிகி/மீ3 எனில், கோளத்தின் பருமனைக் காண்க.

 40. ஈர்ப்பு மையம் என்றால் என்ன?

 41. கீழ்க்கண்ட தனிமங்களின் வேதியியல் குறியீட்டை எழுதுக.
  1. ஹைட்ரஜன்
  2. நைட்ரஜன்
  3. ஓசோன்
  4. சல்பர்

 42. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் வட்டம், சதுரம், முக்கோணம் போன்றவை வெவ்வேறு தனிமத்தின் அணுக்களைக் குறிக்கின்றன.

  மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்திலிருந்து, கீழ்க்கண்டவற்றை கண்டுபிடிக்கவும்.
  a) சேர்மங்களின் மூலக்கூறுகள்.
  b) இரண்டு அணுக்களைக் கொண்ட தனிமங்களின் மூலக்கூறுகள்.
  c) மூன்று அணுக்களைக் கொண்ட தனிமங்களின் மூலக்கூறுகள்

 43. ஐசோடோன்கள் என்றால் என்ன? ஓர் உதாரணம் தருக.

 44. இலைத் தொழில் இலைக்காம்பு பற்றி எழுது.

 45. முதலுதவி அவசியம் ஏன்?

 46. இந்தப் படம் எதை விளக்குகிறது?

 47. Section - V

  5 x 5 = 25
 48. ஒரு கல்லின் அடர்த்தியை ஒரு அளவிடும் முகவை மூலம் எவ்வாறு கண்டறிவாய்?

 49. சமநிலையின் வகைகளை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக.

 50. உலோகப் போலிகளின் பண்புகளை எழுதவும்.

 51. மகரந்தச் சேர்க்கை பற்றி விவரி.

 52. ஏதேனும் மூன்று தொற்று நோய்களைப் பற்றி விரிவாக எழுதுங்கள்?

*****************************************

Reviews & Comments about 7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் Book back மற்றும் creative முக்கிய வினாக்கள் - 2020  ( 7th Standard science Tamil Medium Book Back and Creative Important Questions 2020 )

Write your Comment