" /> -->

Important Question Part-I

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 100

  Section - I

  18 x 1 = 18
 1. பின்வருவனவற்றுள் எது வழி அளவு?

  (a)

  நிறை

  (b)

  நேரம்

  (c)

  பரப்பு

  (d)

  நீளம்

 2. அடர்த்தியின் SI அலகு

  (a)

  கிகி / மீ2

  (b)

  கிகி / மீ3

  (c)

  கிகி / மீ

  (d)

  கி / மீ3

 3. ஒளி ஆண்டு என்பது எதன் அலகு?

  (a)

  தொலைவு

  (b)

  நேரம்

  (c)

  அடர்த்தி

  (d)

  நீளம் மற்றும் நேரம்

 4. கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் திசைவேகம் காலம் வரைபடத்திலிருந்து அப்பொருளானது

  (a)

  சீரான இயக்கத்தில் உள்ளது

  (b)

  ஓய்வு நிலையில் உள்ளது

  (c)

  சீரற்ற இயககத்தில் உள்ளது

  (d)

  சீரான முடுககத்தில் பொருள் இயங்குகிறது

 5. கீழே உள்ள படங்களில் எப்படமானது இயங்கும் பொருளின் சீரான இயக்கத்தினை குறிக்கிறது.

  (a)

  (b)

  (c)

  (d)

 6. கீழ்க்கண்டவற்றில் உலோகம் எது?

  (a)

  இரும்பு

  (b)

  ஆக்சிஜன்

  (c)

  ஹீலியம்

  (d)

  தண்ணீர்

 7. ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன் மற்றும் சல்பர் ஆகியவை கீழ்க்கண்டவற்றில் எதற்கு உதாரணம்?

  (a)

  உலோகம்

  (b)

  அலோகம்

  (c)

  உலோகப்போலிகள்

  (d)

  மந்த வாயுக்கள்

 8. அறைவெப்பநிலையில் திரவமாக உள்ள உலோகம்

  (a)

  குளோரின்

  (b)

  சல்பர்

  (c)

  பாதரசம்

  (d)

  வெள்ளி

 9. பருப்பொருளின் அடிப்படை அலகு _____ ஆகும்.

  (a)

  தனிமம்

  (b)

  அணு

  (c)

  மூலக்கூறு

  (d)

  எலக்ட்ரான்

 10. _____ நேர்மின் சுமையுடையது.

  (a)

  புரோட்டான்

  (b)

  எலக்ட்ரான்

  (c)

  மூலக்கூறு

  (d)

  நியூட்ரான்

 11. இலைகளின் மூலம் உடல் வழி இனப்பெருக்கம் நடத்துவது

  (a)

  பிரையோபில்லம்

  (b)

  பூஞ்சை

  (c)

  வைரஸ்

  (d)

  பாக்டீரியா

 12. மகரந்தச் சேர்க்கையாளர்கள் என்பவை

  (a)

  காற்று

  (b)

  நீர்

  (c)

  பூச்சிகள்

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும்

 13. பற்றுவேர்கள் காணப்படும் தாவரம்

  (a)

  வெற்றிலை

  (b)

  மிளகு

  (c)

  இவை இரண்டும்

  (d)

  இவை இரண்டும் அன்று

 14. தூக்கம் உடலுக்கு மட்டுமல்ல, இதற்கும் நல்லதுதான்.

  (a)

  மகிழ்ச்சி

  (b)

  ஓய்வு

  (c)

  மனம்

  (d)

  சுற்றுச்சூழல்

 15. புகையிலை மெல்லுவதால் ஏற்படுவது

  (a)

  இரத்த சோகை

  (b)

  பற்குழிகள்

  (c)

  காசநோய்

  (d)

  நிமோனியா

 16. அசைவூட்டம் எதற்கு உதாரணம்.

  (a)

  ஒலித் தொடர்பு

  (b)

  காட்சித் தொடர்பு

  (c)

  வெக்டர் தொடர்பு

  (d)

  ராஸ்டர் தொடர்பு

 17. மைக்ரோசாப்ட் போட்டோ ஸ்டோரியில் நமது படங்களை பதிவேற்ற பயன்படுத்தபடும் தெரிவு எது?

  (a)

  BEGIN A STORY

  (b)

  IMPORT PICTURES

  (c)

  SETTINGS

  (d)

  VIEW YOUR STORY

 18. கணிணியில் உருவாக்கப்பட்ட தோற்றங்களை உண்மையான உருவம் போல் காட்டுவது கீழ்கண்டவற்றுள்எது?

  (a)

  இங்க்ஸ்கேப்

  (b)

  போட்டோ ஸ்டோரி

  (c)

  மெய்நிகர் தொழில் நுட்பம்

  (d)

  அடடோபி இல்லுஸ்ட்ரேட்டர்

 19. Section - II

  1 x 5 = 5
 20. ஒரு பள்ளியின் விளையாட்டுத்திடலின் பரிமாணம் 800 மீ × 500 மீ. அத்திடலின் பரப்பைக் காண்க.

 21. Section - III

  15 x 2 = 30
 22. பொருட்களின் அடர்த்திக்கான வாய்ப்பாட்டைத் தருக.

 23. எந்த திரவத்தில் இரும்பு மூழ்கும்?

 24. அ) 3 செ.மீ பக்க அளவுள்ள கனசதுரம்
  ஆ) 3 மீ ஆரமும் 7 மீ உயரமும் கொண்ட உருளை ஆகியவற்றின் கனஅளவினைக் காணவும். (π = 22/7 எனக் கொள்ளவும்).

 25. உனது நண்பன் பின்வரும் வாக்கியத்தினைக் கூறுகிறான் . – முடுக்கமானது ஒரு பொருளின் நிலை எவ்வளவு வேகத்தில் மாறுகிறது என்பதனைப் பற்றிய தகவலை நமக்கு அளிக்கிறது. இவ்வாக்கியத்தில் உள்ள பிழையினைக் கண்டறிந்து மாற்றுக.

 26. கீழ்க்கண்ட சேர்மங்களின் வேதியியல் வாய்ப்பாட்டையும், அதில் அடங்கியுள்ள தனிமங்களின் பெயர்களை எழுதவும்.
  1. சோடியம் குளோரைடு
  2. பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு
  3. கார்பன்டை ஆக்ஸைடு
  4. கால்சியம் ஆக்ஸைடு
  5. சல்பர் டை ஆக்ஸைடு

 27. கீழ்க்கண்ட தனிமங்களின் பெயர்களை எழுதி அவற்றைத் திண்மம், திரவம் மற்றும் வாயு அடிப்படையில் வகைப்படுத்தவும். அலுமினியம், கார்பன், குளோரின், பாதரசம், ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம்.

 28. கீழ்க்கண்ட தனிமங்களை உலோகம், அலோகம் மற்றும் உலோகப் போலிகள் என வகைப்படுத்துக.
  சோடியம், பிஸ்மத், வெள்ளி, நைட்ரஜன், சிலிக்கான், கார்பன், குளோரின், இரும்பு மற்றும் தாமிரம்.

 29. அணு வரையறுக்கவும்.

 30. நியூட்ரான்கள் ஏன் மின்சுமையற்ற துகள்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன?

 31. மகரந்தச் சேரந்தச் சேர்க்கைக்கு உதவும் காரணிகள் யாவை?

 32. முட்கள் என்றால் என்ன?

 33. தனது கைபேசியில் சோபி அடிக்கடி விளையாடுகிறார். கண் எரிச்சலில் இருந்து அவரது கண்களைப் பாதுகாக்க உங்கள் பரிந்துரை யாது?

 34. மழைக்காலத்தில் உங்கள் பகுதியில் பரவும் இரண்டு தொற்று நோய்களின் பெயர்களைக் கூறு.

 35. ரவி "கங்காவிற்குச் சிறிய தீக்காயம் ஏற்பட்டதால், நான் தண்ணீர் விட்டுப் புண்ணைக் கழுவினேன்" என்றார். நீங்கள் அவருடைய கூற்றினை ஏற்றுக் கொள்கிறீகளா இல்லையா? ஏன் என்பதை விவரி?

 36. ராஸ்டர் வரைகலைப் படங்கள் என்றால் என்ன?

 37. Section - IV

  9 x 3 = 27
 38. பொருட்களின் அடர்த்தியை வரையறு.

 39. தாமிரத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு கோளத்தின் நிறை 3000கிகி. தாமிரத்தின் அடர்த்தி 8900 கிகி/மீ3 எனில், கோளத்தின் பருமனைக் காண்க.

 40. பின்வரும் நிகழ்வுகளுக்குத் தொலைவு  – காலம் வரைபடத்தினை வரையவும்.
  அ. மாறாத திசைவேகத்தில் இயங்கும் பேருந்து.
  ஆ. சாலையோரம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் மகிழுந்து.

 41. தனிமங்கள் என்றால் என்ன? இரண்டு உதாரணங்களைக் கொடுக்கவும்.

 42. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் வட்டம், சதுரம், முக்கோணம் போன்றவை வெவ்வேறு தனிமத்தின் அணுக்களைக் குறிக்கின்றன.

  மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்திலிருந்து, கீழ்க்கண்டவற்றை கண்டுபிடிக்கவும்.
  a) சேர்மங்களின் மூலக்கூறுகள்.
  b) இரண்டு அணுக்களைக் கொண்ட தனிமங்களின் மூலக்கூறுகள்.
  c) மூன்று அணுக்களைக் கொண்ட தனிமங்களின் மூலக்கூறுகள்

 43. ஐசோடோன்கள் என்றால் என்ன? ஓர் உதாரணம் தருக.

 44. இருபால் மலரை, ஒருபால் மலரிலிருந்து வேறுபடுத்து

 45. முதலுதவி அவசியம் ஏன்?

 46. ஒரு நபர் அலுவலகத்தில் தூங்குவது அல்லது வகுப்பறையில் பகல் நேரத்தில் ஒருவர் தூங்குவது ஏன்? இத்தகைய சூழ்நிலையை நீங்கள் எப்போதாவது உணர்ந்திருக்கிறீர்களா? விவரி.

 47. Section - V

  5 x 5 = 25
 48. ஒரு கல்லின் அடர்த்தியை ஒரு அளவிடும் முகவை மூலம் எவ்வாறு கண்டறிவாய்?

 49. சமநிலையின் வகைகளை எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக.

 50. உலோகப் போலிகளின் பண்புகளை எழுதவும்.

 51. மகரந்தச் சேர்க்கை பற்றி விவரி.

 52. ஒரு நபரிடமிருந்து மற்றொரு நபருக்கு எவ்வாறு நோய் பரவுகிறது?

*****************************************

Reviews & Comments about 7 ஆம் வகுப்பு அறிவியல் அனைத்து பாட மாதிரி வினாக்கள் 2020 ( 7th Standard science Tamil Medium Model Questions Full Chapter 2020 )

Write your Comment