" /> -->

முதல் பருவம் மாதிரி வினாக்கள்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

அறிவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 60
  6 x 1 = 6
 1. பின்வருவனவற்றுள் எது வழி அளவு?

  (a)

  நிறை

  (b)

  நேரம்

  (c)

  பரப்பு

  (d)

  நீளம்

 2. கீழ்க்கண்டவற்றில் உலோகம் எது?

  (a)

  இரும்பு

  (b)

  ஆக்சிஜன்

  (c)

  ஹீலியம்

  (d)

  தண்ணீர்

 3. _____ நேர்மின் சுமையுடையது.

  (a)

  புரோட்டான்

  (b)

  எலக்ட்ரான்

  (c)

  மூலக்கூறு

  (d)

  நியூட்ரான்

 4. இலைகளின் மூலம் உடல் வழி இனப்பெருக்கம் நடத்துவது

  (a)

  பிரையோபில்லம்

  (b)

  பூஞ்சை

  (c)

  வைரஸ்

  (d)

  பாக்டீரியா

 5. பற்றுவேர்கள் காணப்படும் தாவரம்

  (a)

  வெற்றிலை

  (b)

  மிளகு

  (c)

  இவை இரண்டும்

  (d)

  இவை இரண்டும் அன்று

 6. மைக்ரோசாப்ட் போட்டோ ஸ்டோரியில் நமது படங்களை பதிவேற்ற பயன்படுத்தபடும் தெரிவு எது?

  (a)

  BEGIN A STORY

  (b)

  IMPORT PICTURES

  (c)

  SETTINGS

  (d)

  VIEW YOUR STORY

 7. 5 x 1 = 5
 8. பாதரசத்தின் அடர்த்தி ______ 

  ()

    

 9. தனிமங்கள் _____ வகையான அணுக்களால் உருவாக்கப்படுகின்றன.

  ()

    

 10. அணுவின் உட்கருவில் ______ மற்றும் _____ இருக்கும்.

  ()

    

 11. _________ என்பது சூலக வட்டத்தின் பருத்த அடிப்பகுதியாகும்

  ()

    

 12. காசநோய் என்பது  ________ பாக்டீரியாவால் ஏற்படுகிறது.

  ()

    

 13. 5 x 1 = 5
 14. பரப்பு

 15. (1)

  படப் புள்ளிகள்

 16. ஒழுங்கான பொருள்களின் ஈர்ப்புமையம்

 17. (2)

    

 18. இரும்பு

 19. (3)

    

 20. கொக்கி

 21. (4)

    

 22. வெக்டர் 

 23. (5)

  ஸ்போர்

  1 x 5 = 5
 24. ஒரு பள்ளியின் விளையாட்டுத்திடலின் பரிமாணம் 800 மீ × 500 மீ. அத்திடலின் பரப்பைக் காண்க.

 25. 7 x 2 = 14
 26. ஓர் ஒளி ஆண்டின் மதிப்பைத் தருக.

 27. தங்கத்தின் அடர்த்தி எவ்வளவு?

 28. ஒழுங்கான வடிவமுடைடைய பொருள்களின் ஈர்ப்பு மையம் எங்கு அமைந்துள்ளது?

 29. கீழ்க்கண்ட சேர்மங்களின் வேதியியல் வாய்ப்பாட்டையும், அதில் அடங்கியுள்ள தனிமங்களின் பெயர்களை எழுதவும்.
  1. சோடியம் குளோரைடு
  2. பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு
  3. கார்பன்டை ஆக்ஸைடு
  4. கால்சியம் ஆக்ஸைடு
  5. சல்பர் டை ஆக்ஸைடு

 30. மலரின் இரு முக்கியமான பாகங்கள் யாவை?

 31. சுகாதாரம் என்றால் என்ன?

 32. ராஸ்டர் வரைகலைப் படங்கள் என்றால் என்ன?

 33. 5 x 3 = 15
 34. ஓர் ஒளி ஆண்டு என்றால் என்ன?

 35. வேகம் மற்றும் திசைவேகம் இவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டினைக் கூறுக.

 36. மூலக்கூறு வரையறு.

 37. இஞ்சி என்பது தண்டு. வேர் அன்று ஏன்?

 38. பின்வருவனவற்றை வேறுபடுத்துக
  தொற்று நோய்கள் மற்றும் தொற்றா நோய்கள்

 39. 2 x 5 = 10
 40. உலோகங்கள் மற்றும் அலோகங்கள் வேறுபடுத்துக.

 41. மகரந்தச் சேர்க்கை பற்றி விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 7th Standard அறிவியல் முதல் பருவம் மாதிரி வினாத்தாள் ( 7th Standard Science Term 1 Model Question Paper )

Write your Comment