" /> -->

வடஇந்தியப் புதிய அரசுகளின் தோற்றம் முக்கிய வினாக்கள்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. ‘பிருதிவிராஜ ராசோ’ எனும் நூலை எழுதியவர் யார்?

  (a)

  கல்ஹணர்

  (b)

  விசாகதத்தர்

  (c)

  ராஜசேகர் 

  (d)

  சந்த் பார்தை

 2. பிரதிகார அரசர்களுள் முதல் தலைசிறந்த அரசர் யார்?

  (a)

  முதலாம் போஜா

  (b)

  முதலாம் நாகபட்டர்

  (c)

  ஜெயபாலர் 

  (d)

  சந்திரதேவர்

 3. கஜினி மாமூதின் படையெடுப்பிற்கு முக்கியக் காரணம் யாது?

  (a)

  சிலை வழிபாட்டை ஒழிப்பது

  (b)

  இந்தியாவின் செல்வத்தைக் கொள்ளையடிப்பது.

  (c)

  இந்தியாவில் இஸ்லாமைப் பரப்புவது.

  (d)

  இந்தியாவில் ஒரு முஸ்லீம் அரசை நிறுவுவது.

 4. 3 x 1 = 3
 5. விக்கிரமசீலா பல்கலைக்கழகத்தைத் தோற்றுவித்தவர்_______ ஆவார்.

  ()

  தர்ம பாலர் 

 6. ஆஜ்மீர் நகரத்தை நிர்மாணித்தவர் ______________ ஆவார்.

  ()

  சிம்மராஜ் 

 7. காந்தர்யா கோவில் ______________ ல் அமைந்துள்ளது.

  ()

  மத்தியப் பிரதேசம் 

 8. 3 x 1 = 3
 9. ராஜபுத்ர என்பது ஒரு லத்தீன் வார்த்தை ஆகும்.

  (a) True
  (b) False
 10. அபுகுன்றில் அமைந்துள்ள கோவில் சிவபெருமானுக்குப் படைத்தளிக்கப்பட்டுள்ளது

  (a) True
  (b) False
 11. இந்தியர்கள் 0 முதல் 9 வரையிலான எண்களை அராபியர்களிடமிருந்து கற்றுக் கொண்டனர்.

  (a) True
  (b) False
 12. 1 x 10 = 10
 13. இந்திய ஆறுகள் வரைபடத்தில் பிரதிகாரர்கள், சௌகான்கள், பாலர்கள், பரமாரர்கள் ஆண்ட பகுதிகளைக் குறிப்பிடுக.

 14. 3 x 2 = 6
 15. ஏதேனும் நான்கு ராஜபுத்திரக் குலங்களின் பெயர்களை எழுதுக

 16. பாலர் அரச வம்சத்தை நிறுவியவர் யார்?

 17. காசிம் தோற்கடித்த சிந்து மன்னரின் பெயரைக் குறிப்பிடுக

 18. 1 x 5 = 5
 19. a) மாமூது கஜினியின் படையெடுப்பிற்கும் முகமது கோரியின் படையெடுப்பிற்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?
  b) கண்டு பிடித்து நிரப்புக:

    முதலாம் தரெய்ன் போர்  இரண்டாம் தரெய்ன் போர்
  போர் நடைபெற்ற ஆண்டு     
  போருக்கான காரணங்கள்    
  யார் யாரைத் தோற்கடித்தார்கள்?    
  விளைவு என்ன?    

*****************************************

Reviews & Comments about 7th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 2 வடஇந்தியப் புதிய அரசுகளின் தோற்றம் முக்கிய வினாத்தாள் ( 7th Standard Social Science Chapter 2 Emergence of New Kingdoms in North India Important Question Paper )

Write your Comment