" /> -->

தென்னிந்தியப் புதிய அரசுகள் பிற்காலச் சோழர்களும், பாண்டியர்களும் முக்கிய வினாக்கள்

7th Standard TM

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

சமூக அறிவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 45
  3 x 1 = 3
 1. பிற்கால சோழ வம்சத்தை மீட்டெழச் செய்தவர் யார்?

  (a)

  விஜயாலயன்

  (b)

  முதலாம் ராஜராஜன்

  (c)

  முதலாம் ராஜேந்திரன்

  (d)

  அதிராஜேந்திரன்

 2. விஜயாலயன் வழி வந்த சசோழ வம்சத்தின் கடைசி அரசர் யார்?

  (a)

  வீர ராஜேந்திரன்

  (b)

  ராஜாதிராஜா

  (c)

  அதி ராஜேந்திரன்

  (d)

  இரண்டாம் ராஜாதிராஜா

 3. கீழ்க்காண்பனவற்றுள் எந்த இந்தியப் பகுதிக்கு மார்க்கோபோலோ 13ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதிப் பகுதியில் சென்றார்?

  (a)

  சோழமண்டலம்

  (b)

  பாண்டிய நாடு

  (c)

  கொங்குப்பகுதி

  (d)

  மலைநாடு

 4. 3 x 1 = 3
 5. ________ தஞ்சாவூரிலுள்ள புகழ்பெற்ற பிரகதீஸ்வரர் கோவிலை நிர்மாணித்தார்.

  ()

  முதலாம் இராஜராஜன் 

 6. _________ வேள்விக்குடி செப்பேடுகளின் கொடையாளி ஆவார்.

  ()

  ஜடில பராந்தக நெடுஞ்சடையன் 

 7. பாண்டியப் பேரரசின் அரசுச் செயலகம் ____________என அறியப்பட்டது

  ()

  எழுத்து மண்டபம்

 8. 3 x 1 = 3
 9. டெல்லி சுல்தானுக்குக் கட்டுப்பட்ட ஒரு முஸ்லீம் அரசு மதுரையில் உருவானது.

  (a) True
  (b) False
 10. சோழ அரசு வைகையின் கழிமுகப்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.

  (a) True
  (b) False
 11. சோழ அரசரின் மூத்த மகன் யுவராஜன் என அழைக்கப்பட்டார்.

  (a) True
  (b) False
 12. 4 x 1 = 4
 13. மதுரை 

 14. (1)

  கடல்சார் வணிகர் 

 15. கங்கை கொண்ட சோழபுரம்

 16. (2)

  சோழர்களின் தலைநகர் 

 17. அஞ்சு வண்ணத்தார் 

 18. (3)

  பாண்டியர்களின் தலைநகர்

 19. மணி - கிராமத்தார்

 20. (4)

  உள்நாட்டு வணிகர்

  2 x 2 = 4
 21. கண்டுபிடிக்கவும்:

  பிரம்மதேயம்                  
  தேவதானம்  
  பள்ளிச்சந்தம்  
  வேளாண்வகை  
 22. ’சதுர்வேதி மங்கலம்’ என எது அழைக்கப்பட்டது?

 23. 1 x 3 = 3
 24. சோழர்களின் ஆட்சித்திறம் பற்றிய ஐந்து முக்கிய அம்சங்களை விவரித்து எழுதவும்.

 25. 1 x 5 = 5
 26. ’சோழ அரசர்கள் பெரும் கல்விப் புரவலர்கள்’ - இக்கூற்றை உறுதிசெய்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 7th Standard சமூக அறிவியல் Chapter 3 தென்னிந்தியப் புதிய அரசுகள் பிற்காலச் சோழர்களும், பாண்டியர்களும் முக்கிய வினாத்தாள் ( 7th Standard Social Science Chapter 3 Emergence of New Kingdoms in South India: Later Cholas and Pandyas Important Question Pape

Write your Comment